Intel, Deutsche Telekom a Cisco vybrali startupy pre inkubačný program Challenge Up!

Spo­loč­nos­ti In­tel, Cis­co a Deutsche Te­le­kom ozná­mi­li vý­ber dva­nás­tich star­tu­pov, kto­ré sa zú­čas­tnia ďal­šej fá­zy prog­ra­mu Challen­ge Up!. Ide o spo­loč­nú ini­cia­tí­vu za­me­ra­nú na star­tu­py, kto­rú tie­to spo­loč­nos­ti or­ga­ni­zu­jú. Dva­násť tí­mov sa zú­čas­tní 4-me­sač­né­ho in­ku­bač­né­ho prog­ra­mu navr­hnu­té­ho pre mla­dé ino­va­tív­ne fir­my pra­cu­jú­ce na rie­še­niach pre inter­net ve­cí (IoT).

Ví­ťaz­né tí­my bo­li vy­bra­né po pia­tich dňoch in­ten­zív­nych men­tor­ských se­de­ní, pra­cov­ných se­mi­ná­rov a pre­zen­tá­cií po­čas Challen­ge Up! Ac­ce­le­ra­tion Week v pries­to­roch hub:raum v Kra­ko­ve od 5. do 10. jú­la. Z viac než 300 uchá­dza­čov bo­lo priz­va­ných dvad­sať star­tu­pov z 13 kra­jín na stret­nu­tie s me­dzi­ná­rod­ný­mi men­tor­mi, exper­tmi a pod­ni­ka­teľ­mi. Se­de­nia bo­li navr­hnu­té tak, aby po­moh­li spo­loč­nos­tiam v sko­rom štá­diu naš­ká­lo­vať svo­je pod­ni­ka­teľ­ské ná­pa­dy, čím by sa urý­chlil ich vstup na trh.

Účas­tní­ci strá­vi­li prib­liž­ne 40 ho­dín na pra­cov­ných se­mi­ná­roch, kde si prec­vi­čo­va­li svo­je pre­zen­tač­né schop­nos­ti, vý­voj vý­rob­ku, ob­chod­né mo­de­ly, navr­ho­va­nie pou­ží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti (UX) a ob­chod­nú stra­té­giu. Me­dzi poz­va­ný­mi star­tup­mi v in­ku­bač­nom prog­ra­me Challan­ge Up! sú:

- Ad­met­sys (Dán­sko) www.ad­met­sys.com Ad­met­sys vy­vi­nul rie­še­nie Smart Pan­creasTM, kto­ré me­ria a po­má­ha udr­žia­vať úro­veň cuk­ru v kr­vi u di­abe­tic­kých pa­cien­tov. Rie­še­nie Ad­met­sys Smart Pan­creasTM pri­po­je­né k in­fú­zii pa­cien­ta auto­ma­tic­ky me­ria kon­cen­trá­ciu glu­kó­zy v kr­vi v reál­nom ča­se bez stra­ty kvap­ky kr­vi.

- Com­fy­Light (Švaj­čiarsko) www.com­fy­light.com Ide o in­te­li­gen­tnú LED sve­tel­nú žia­rov­ku, kto­rá je vy­lep­še­ná o po­hy­bo­vý sen­zor a pri­po­ji­teľ­nosť za úče­lom ochra­ny do­mác­nos­tí. Za­ria­de­nie sa nau­čí po­hy­bo­vé sché­my a za­pne a vy­pne svet­lo v pri­ro­dze­nom ryt­me.

- De­vi­ce­hub.net (Ru­mun­sko) www.de­vi­ce­hub.net De­vi­ce­hub po­nú­ka plat­for­mu ako služ­bu (PaaS), cez kto­rú mô­žu pou­ží­va­te­lia jed­no­du­cho a na di­aľ­ku ov­lá­dať via­ce­ré za­ria­de­nia a vy­tvá­rať služ­by. Plat­for­ma vý­znam­ne zni­žu­je úsi­lie a čas, kto­ré sú ne­vyh­nut­né pre vstup IoT slu­žieb na trh.

- Hi-Park (Iz­rael) www.hi-park.co Tech­no­ló­gia Hi-Park vy­uží­va on­li­ne dá­ta a ob­ráz­ky zís­ka­né od veľ­ké­ho poč­tu ľu­dí a pos­ky­tu­je in­for­má­cie o voľ­ných par­ko­va­cích mies­tach. Vý­sled­kom je vý­raz­né skrá­te­nie ča­su strá­ve­né­ho hľa­da­ním mies­ta na za­par­ko­va­nie.

- Ifi­ni­ty (Poľ­sko) www.ge­ti­fi­ni­ty.com Ifi­ni­ty pos­ky­tu­je na mie­ru vy­vi­nu­tú tech­no­ló­giu sig­nál­nych zdro­jov pre mes­tá, ve­rej­né pries­tran­stvá a ko­mer­čných klien­tov na ce­lom sve­te. Rie­še­nie umož­ňu­je ľu­ďom di­gi­tál­nu inter­ak­ciu s reali­tou cez svo­je mo­bi­ly.

- n-Join (Iz­rael) www.n-join.com n-Join vy­uží­va rých­ly pok­rok v inter­ne­te ve­cí za úče­lom do­siah­nu­tia väč­šej pruž­nos­ti vý­rob­ných za­ria­de­ní, čím sa do­ká­že maxima­li­zo­vať ich vý­kon a zní­žiť do­pad na ži­vot­né pros­tre­die.

- OORT (Poľ­sko) www.oort.in OORT je uni­kát­na tech­no­ló­gia ča­ka­jú­ca na ude­le­nie pa­ten­tu, kto­rá umož­ni­la vy­bu­do­vať ot­vo­re­ný eko­sys­tém po­zos­tá­va­jú­ci z in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní, sen­zo­rov, mo­bil­né­ho sof­tvé­ru a clou­do­vej plat­for­my. Umož­ňu­je pre­po­jiť ce­lý ži­jú­ci eko­sys­tém po­mo­cou je­di­nej ap­li­ká­cie. Tech­no­ló­gia fun­gu­je na bá­ze Blue­tooth Smart, čo umož­ňu­je ov­lá­da­nie cez kto­ré­koľ­vek za­ria­de­nie s prís­tu­pom na inter­net bez oh­ľa­du na vý­rob­cu a ope­rač­ný sys­tém.

- ProG­lo­ve (Ne­mec­ko) www.prog­lo­ve.de ProG­lo­ve je in­te­li­gen­tná ru­ka­vi­ca, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom mož­nosť ske­no­vať bez pou­ži­tia rúk a pri­ná­ša okam­ži­tú spät­nú väz­bu. Za­ria­de­nie umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi pra­co­vať rých­lej­šie a tým efek­tív­nej­šie, je­ho pou­ži­tie je jed­no­du­ché a ot­vá­ra no­vú úro­veň in­for­má­cií a fun­kcio­na­li­tu BI sys­té­mov pre ria­de­nie vý­ro­by.

- Se­nic (Ne­mec­ko) www.se­nic.com Uni­ver­zál­ny ov­lá­dač pre inter­net ve­cí, kto­rým mož­no ov­lá­dať in­te­li­gen­tné svie­tid­lá, zá­mky, ter­mos­ta­ty ale­bo rep­ro­duk­to­ry po­mo­cou jed­no­du­chých gest na­mies­to prek­li­ká­va­nia sa cez ap­li­ká­cie na smar­tfó­ne.

- SEM­SEYE (Lit­va) www.sem­seye.com Uni­kát­ne rie­še­nie pre mo­ni­to­ring po­hy­bu ľu­dí. Je pos­ta­ve­né na naj­pok­ro­či­lej­ších al­go­rit­moch pre spra­co­va­nie in­te­li­gen­tné­ho vi­dea a mož­no ho pou­žiť me­dzi iným v ma­loob­chod­ných pries­to­roch.

- Tag­ga­lo (Ta­lian­sko) www.tag­ga­lo.co.uk iTu­nes pre ana­ly­ti­ku sku­toč­né­ho sve­ta. Ot­vo­re­ná plat­for­ma in­teg­ru­jú­ca vi­deoana­ly­ti­ku, sle­do­va­nie wifi a sig­nál­ne­ho zdro­ja po­mo­cou jed­no­du­ché­ho plug&play sen­zo­ra. Umož­ňu­je zbie­rať kon­textuál­ne dá­ta (prík­la­dy: náv­štev­nosť, di­vá­kov, do­bu zotr­va­nia, dĺžku po­by­tu, frek­ven­ciu náv­ra­tov, de­mog­ra­fiu), kto­ré sú prís­tup­né pria­mo (cez vlas­tné das­hboar­dy) ale­bo cez API v reál­nom ča­se.

- Waylay (Bel­gic­ko) www.waylay.io Waylay je auto­ma­ti­zač­ná plat­for­ma v sku­toč­nom ča­se, kto­rá in­teg­ru­je inter­net ve­cí (IoT) s pod­ni­ko­vý­mi IT sys­té­ma­mi a on­li­ne služ­ba­mi.

In­ku­bač­ný prog­ram sa us­ku­toč­ní v Kra­ko­ve, Berlí­ne a Lon­dý­ne od jú­la do no­vem­bra 2015. Star­tu­py, kto­ré ús­peš­ne ab­sol­vu­jú prog­ram bu­dú spô­so­bi­lé pre po­ten­ciál­nu spo­loč­nú in­ves­tí­ciu zo stra­ny spo­loč­nos­tí In­tel, Cis­co a Deutsche Te­le­kom, ako aj od iných pop­red­ných fon­dov ri­zi­ko­vé­ho ka­pi­tá­lu. Viac pod­rob­nos­tí bu­de sprís­tup­ne­ných v de­cem­bri po­čas ak­cie Challan­ge Up! Sum­mit, kto­rá bu­de sú­čas­ťou kon­fe­ren­cie tech­no­ló­gií un­Boun­dDi­gi­tal v Lon­dý­ne me­dzi 30. no­vem­brom a 1. de­cem­brom 2015.

Cie­ľom Challen­ge Up! je po­môcť IoT star­tu­pom vstú­piť na trh rých­lej­šie po­mo­cou kom­bi­no­va­né­ho prís­tu­pu ku kor­po­rát­nym zdro­jom a spo­loč­ným pro­jek­tom s men­to­rin­gom a vy­so­ko-hod­not­ným networ­kin­gom. Prog­ram spá­ja zdro­je a skú­se­nos­ti zo star­tu­po­vých ini­cia­tív jed­not­li­vých spo­loč­nos­tí, vrá­ta­ne kor­po­rá­cií Cis­co, In­tel Bu­si­ness Challen­ge Euro­pe a hub:raum od Deutsche Te­le­kom.

„Vy­so­ká kva­li­ta tí­mov a ná­pa­dov star­tu­pov na nás uro­bi­la veľ­ký do­jem a te­ší­me sa na in­ten­zív­nu spo­lup­rá­cu s ni­mi, keď ich pri­ví­ta­me v sep­tem­bri na hub:raum v Berlí­ne, kde sa tí­my zí­du po dru­hý raz," po­ve­dal Elias Dra­ko­pou­los, se­nior vice­pre­zi­dent v Deutsche Te­le­kom, od­de­le­nie Euro­pe B2B.

„Ten­to prog­ram je pre Cis­co šan­ca pod­po­riť star­tu­py v sko­rom štá­diu a spo­lup­ra­co­vať s ener­gic­ký­mi pod­ni­ka­teľ­mi. Te­ší­me sa, že mô­že­me byť sú­čas­ťou tej­to ko­mu­ni­ty a pod­po­ro­vať pod­ni­ka­te­ľov v ot­vo­re­nej ino­vá­cii," do­dal Mi­ke Flan­na­gan, vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ pre dá­ta a ana­ly­ti­ku v Cis­co.

„Kom­bi­ná­cia poz­nat­kov z prie­mys­lu a sie­tí In­te­lu, Cis­ca a Deutsche Te­le­ko­mu pos­ky­tu­je európ­skym IoT star­tu­pom je­di­neč­né príl­eži­tos­ti tes­to­vať a ove­ro­vať svo­je ná­pa­dy. Sú­ťaž Challen­ge Up! pri­tiah­la veľ­mi za­ují­ma­vé ino­vá­cie, rea­gu­jú­ce na sku­toč­né pot­re­by tr­hu, z kto­rých niek­to­ré sa už za­čí­na­jú up­lat­ňo­vať. Prog­ram do­ka­zu­je, že eko­sys­tém európ­skych star­tu­pov je zdro­jom prie­kop­níc­ke­ho vý­vo­ja v seg­men­te IoT," po­ve­dal Mar­cin Hej­ka, vice­pre­zi­dent In­te­lu a ria­di­teľ In­tel Ca­pi­tal EMAR.

Od­kaz na ob­ráz­ky: http://bit.ly/Challen­geUp­TOP12

Od­kaz na vi­deo: https://vi­meo.com/133343931https://vi­meo.com/133343931Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter