#P8NocnySvet – Čaro nočnej fotografie vo veľkej letnej súťaži

V Čes­kej re­pub­li­ke a na Slo­ven­sku bol spus­te­ný fo­tog­ra­fic­ký pro­jekt #P8Noc­nyS­vet, kto­ré­ho cie­ľom je pre­ve­riť kva­li­tu fo­tog­ra­fií za­chy­te­ných smar­tfón­mi. Hlav­nou sú­čas­ťou pro­jek­tu je sú­ťaž pre ši­ro­kú ve­rej­nosť o at­rak­tív­ne ce­ny (smar­tfó­ny Huawei P8, wor­ksho­py, vý­hra 3 600 Eur či zá­jazd do Čí­ny) a zá­ve­reč­ná ver­ni­sáž ví­ťaz­ných sním­kov. Pro­jekt za­me­ra­ný na noč­nú fo­tog­ra­fiu pre­bie­ha v ča­se od 7.7. do 9.9.2015 a je reali­zo­va­ný pod zá­šti­tou Aso­ciá­cie pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov ČR a za pod­po­ry spo­loč­nos­ti Huawei.

V sú­vis­los­ti s po­pu­la­ri­tou ama­tér­ske­ho fo­tog­ra­fo­va­nia, s ná­ras­tom kvan­ti­ty vy­tvo­re­ných sním­kov a s čím ďa­lej väč­šou ob­ľu­bou fo­te­nia so smar­tfón­mi bol v Čes­kej re­pub­li­ke a na Slo­ven­sku od­štar­to­va­ný pro­jekt #P8Noc­nyS­vet. Je­ho cie­ľom je pros­tred­níc­tvom sú­ťa­že a zá­ve­reč­nej ver­ni­sá­že do­ká­zať, že fo­te­nie so smar­tfón­mi má rov­na­ko svo­je kúz­lo a kul­tú­ru a že vďa­ka krea­ti­vi­te a nad­še­niu jed­not­liv­cov je mož­né pros­tred­níc­tvom tých­to prís­tro­jov rov­na­ko vy­tvo­riť ume­lec­ké di­ela.

Sú­ťaž za­me­ra­ná na noč­nú fo­tog­ra­fiu

Fo­tog­ra­fic­ká sú­ťaž za­me­ra­ná na noč­nú fo­tog­ra­fiu pre­bie­ha v ča­se od 7. jú­la do 9. sep­tem­bra 2015 a je ur­če­ná ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Po­čas pro­jek­tu sa us­ku­toč­nia tak­tiež wor­ksho­py s pro­fe­sio­nál­ny­mi fo­tog­raf­mi, am­ba­sá­dor­mi (ga­ran­tmi) sú­ťa­že a to­to všet­ko vy­vr­cho­lí v dru­hej po­lo­vi­ci sep­tem­bra zá­ve­reč­nou ak­ciou v Pra­he, v rám­ci kto­rej sa us­ku­toč­ní aj ver­ni­sáž ví­ťaz­ných fo­tog­ra­fií s me­na­mi ich auto­rov. Zá­ro­veň dnes za­čí­na naj­väč­ší hu­dob­ný fes­ti­val na Slo­ven­sku, Ba­žant Po­ho­da, kde sa mô­že­te tak­tiež za­po­jiť pria­mo do sú­ťa­že a vy­hrať ďal­ší Huawei P8. Viac in­for­má­cií sa doz­vie­te pria­mo v stán­ku HuaweiS­por­tZo­ne.

Hlav­ná vý­hra 3 600 Eur ale­bo zá­jazd do Čí­ny

Účas­tní­ci sú­ťa­že mô­žu vy­hrať množ­stvo cien. Za­čí­na­júc naj­nov­ší­mi smar­tfón­mi­Huawei P8 a elek­tro­nic­kým prís­lu­šen­stvom, cez účasť na wor­ksho­poch pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov a na zá­ve­reč­nej ak­cii spo­je­nej s ver­ni­sá­žou naj­lep­ších sú­ťaž­ných fo­tog­ra­fií, až po hlav­né vý­hry: fi­nan­čnú od­me­nu 3 600 Eur ale­bo zá­jazd do Čí­ny.

Pod­mien­ky sú­ťa­že

Sú­ťa­že sa mô­že zú­čas­tniť úpl­ne kaž­dý, kto spl­ní nas­le­du­jú­ce pod­mien­ky: pôj­de o noč­nú fo­tog­ra­fiu vy­tvo­re­nú smar­tfó­nom na niek­to­rú z troch nas­le­du­jú­cich tém: mes­to a ar­chi­tek­tú­ra v no­ci, prí­ro­da v no­ci, po­hyb a per­for­man­ce v no­ci (noč­ný ži­vot, fes­ti­va­ly, klu­by). Sú­ťaž­né fo­tog­ra­fie je mož­né nah­rať pros­tred­níc­tvom webu www.P8Noc­nyS­vet.sk, so­ciál­nych sie­tí Twit­ter a In­stag­ram ale­bo nah­ra­tím na Fa­ce­boo­ko­vé strán­ky pro­jek­tu, vždy s has­hta­gom #P8Noc­nyS­vet. Po­čat sú­ťaž­ných fo­tog­ra­fií na jed­né­ho sú­ťa­žia­ce­ho nie je ob­me­dze­ný.

Par­tne­ri, ga­ran­ti a spon­zor pro­jek­tu

Pro­jekt je reali­zo­va­ný pod zá­šti­tou Aso­ciá­cie pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov ČR, v spo­lup­rá­ci s me­diál­ny­mi a iný­mi par­tner­mi a za pod­po­ry spo­loč­nos­ti Am­ba­sá­dor­mi sú­ťa­že sú pro­fe­sio­nál­ni fo­tog­ra­fi Adolf Zi­ka, Da­vid Kraus, Te­re­za z Dav­lea Zden­ko Ha­nout.

Viac in­for­má­cií a ce­lom pro­jek­te, pra­vid­lách sú­ťa­že a vý­hrách náj­de­te na www.P8Noc­nyS­vet.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter