Citrix má nového riaditeľa divízie SystemsEngineering pre strednú a východnú Európu

Cit­rixSys­tems v rám­ci po­sil­ňo­va­nia svo­jich ma­na­žér­skych tí­mov vy­me­no­val Ste­fa­na­Vol­ma­ri­ho do po­zí­cie ria­di­te­ľa di­ví­zie Sys­tem­sEn­gi­nee­ring pre re­gión CEE. Na svo­jej no­vej po­zí­cii bu­de mať Ste­fan Vol­ma­ri na sta­ros­ti ria­de­nie a ur­čo­va­nie stra­te­gic­ké­ho sme­ro­va­nia di­ví­zie Sys­tem­sEn­gi­nee­ring v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py, kto­rá za­čiat­kom toh­to ro­ka vznik­la spo­je­ním do tej do­by sa­mos­tat­ne fun­gu­jú­cich re­gió­nov stred­ne a vý­chod­nej Euró­py.

Cie­ľom je pris­pô­so­biť pre-sa­les ak­ti­vi­ty zme­ne­ným po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­kov na lo­kál­nych tr­hoch v obid­voch re­gió­noch. Ste­fan Vol­ma­ri bu­de re­por­to­vať pria­mo re­gio­nál­ne­mu vice­pre­zi­den­to­vi Cit­rixu pre ob­lasť stred­nej a vý­chod­nej Euró­py, Di­rko­viP­fef­ferle­mu.

„Me­no­va­nie Ste­fa­na­Vol­ma­ri­ho ria­di­te­ľom di­ví­zie Sys­tem­sEn­gi­nee­ring je sú­čas­ťou na­šej stra­té­gie prib­lí­žiť sa sú­čas­ným a bu­dú­cim pot­re­bám na­šich zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, rásť s ni­mi a prí­pad­ne sa pris­pô­so­biť ich me­nia­ce­mu sa pros­tre­diu," ho­vo­rí Di­rkPfef­fer­le. „Som pres­ved­če­ný, že Ste­fan Vol­ma­ri a je­ho tím nás bu­de pod­po­ro­vať pri expan­zii a ras­te v obid­voch re­gió­noch," zdô­raz­ňu­je Di­rkPfef­fe­le.

Ste­fan Vol­ma­ri pô­so­bí v Cit­rixe od ro­ku 2002 a má viac ako 20-roč­né skú­se­nos­ti z IT ob­las­ti. V mi­nu­los­ti za­stá­val po­zí­ciu ma­na­žé­ra di­ví­zie Sys­tem­sEn­gi­nee­ring pre stred­nú Euró­pu, kde bol zod­po­ved­ný za ob­las­ti Networ­king a Cloud. Ok­rem to­ho mal ako ma­na­žér pre pro­duk­to­vý mar­ke­ting, v Cit­rixe na sta­ros­ti Go-To-Mar­ket stra­té­gie pre vir­tua­li­zá­ciu a sie­ťo­vé pro­duk­ty.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter