Spoločnosť Nikon odľahčila náklad predstavovaný superteleobjektívmi v podobe nových objektívov AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR

Spo­loč­nosť Ni­kon ozná­mi­la dva no­vé pro­fe­sio­nál­ne su­per­te­leob­jek­tí­vy s naj­ľah­šou konštruk­ciou vo svo­jej trie­de: AF-S NIK­KOR 600 mm f/4E FL ED VR a AF-S NIK­KOR 500 mm f/4E FL ED VR.

Tie­to no­vé ob­jek­tí­vy sú vý­sled­kom zlep­še­nia vý­ko­nu a vý­raz­né­ho zní­že­nia hmot­nos­ti, kto­ré spo­loč­nosť Ni­kon do­siah­la pri tých­to re­no­mo­va­ných a spo­ľah­li­vých su­per­te­leob­jek­tí­voch ur­če­ných na kaž­do­den­nú ná­roč­nú prá­cu. No­vý ob­jek­tív 500 mm f/4E je o 20 % ľah­ší ako je­ho pred­chod­ca. No­vý ob­jek­tív 600 mm f/4E je ľah­ší o neu­ve­ri­teľ­ných 25 %.

Oba ob­jek­tí­vy ma­jú cel­kom no­vú op­tic­kú konštruk­ciu, kto­rá vy­uží­va ľah­ké fluori­to­vé op­tic­ké pr­vky, ako aj anti­ref­lexnú vrstvu Na­no Crys­tal Coat a sklo s extrém­ne níz­kym roz­pty­lom (ED). Po­zo­ru­hod­né zní­že­nie hmot­nos­ti bo­lo mož­né vďa­ka pou­ži­tiu fluori­to­vých pr­vkov a konštruk­cii, kto­rá vy­uží­va hor­čí­ko­vú zlia­ti­nu. No­vé tech­no­ló­gie bo­li pou­ži­té v oboch ob­jek­tí­voch. Tech­no­ló­gie za­hŕňa­jú elek­tro­mag­ne­tic­kú clo­nu na do­siah­nu­tie kon­zis­ten­tnej­ších a pres­nej­ších expo­zí­cií pri rých­lom sé­rio­vom sní­ma­ní. Je to fun­kcia, kto­rú oce­ní kaž­dý, kto sní­ma rých­lu špor­to­vú ak­ciu.

2.bmp

Kaž­dý ob­jek­tív má aj naj­nov­šiu ver­ziu tech­no­ló­gie sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu od spo­loč­nos­ti Ni­kon, kto­rá po­nú­ka oh­ro­mu­jú­cu vý­ho­du šty­roch stup­ňov EV a za­hŕňa re­žim SPORT na sle­do­va­nie rých­lej ak­cie. Ďal­šie no­vé fun­kcie sú otoč­ný krú­žok sta­tí­vu so zá­mkom Ken­sin­gton a cel­kom no­vé lo­žis­ko na ply­nu­lú zme­nu kom­po­zí­cie. Oba ob­jek­tí­vy ma­jú aj pro­prie­tár­nu fluóro­vú vrstvu od spo­loč­nos­ti Ni­kon, kto­rá ak­tív­ne od­pu­dzu­je vo­du, prach a ne­čis­to­ty.

Zu­rab Kik­na­dze, Pro­duct Ma­na­ger, Len­ses, Ac­ces­so­ries & Software, Ni­kon Euro­pe, po­ve­dal: „Tá­to cel­kom no­vá op­ti­ka NIK­KOR rie­ši je­den z hlav­ných prob­lé­mov su­per­te­leob­jek­tí­vov, ich hmot­nosť. Oba tie­to su­per­te­leob­jek­tí­vy sú vy­ni­ka­jú­ce, pre­to­že sa zní­ži­la ich hmot­nosť a zá­ro­veň sa zvý­šil vý­kon vďa­ka cel­kom no­vej op­tic­kej konštruk­cii a naj­nov­ším tech­no­ló­giám vý­ro­by ob­jek­tí­vov. Ľah­ká konštruk­cia bu­de v te­ré­ne pred­sta­vo­vať vý­znam­ný roz­diel, pre­to­že zní­ži za­ťa­že­nie te­la a pos­kyt­ne vy­vá­že­nej­šiu ma­ni­pu­lá­ciu."

nikkor.bmp

Po­sun vy­vá­že­nia

Kaž­dý, kto strá­vil ne­ja­ký čas v te­ré­ne s veľ­kým su­per­te­leob­jek­tí­vom, vie, že sa po­čí­ta kaž­dý gram a že rých­losť zna­me­ná sku­toč­ný roz­diel. Vďa­ka pou­ži­tiu fluori­to­vé­ho sk­la sa ľah­ká konštruk­cia tých­to no­vých ob­jek­tí­vov nep­re­ja­vu­je ne­ga­tív­ne na kva­li­te sní­mok. S hmot­nos­ťou (prib­liž­ne) 3 090 g je no­vý 500 mm ob­jek­tív o 790 g ľah­ší ako je­ho pred­chod­ca a vlas­tne má niž­šiu hmot­nosť ako ak­tuál­ny ob­jek­tív 200 - 400 mm f/4 VR II. Hmot­nosť no­vé­ho 600 mm ob­jek­tí­vu je prib­liž­ne 3 810 g a je o po­zo­ru­hod­ných 1 250 g ľah­ší ako je­ho pred­chod­ca. Oba ob­jek­tí­vy „me­nej ťa­ha­jú dop­re­du" a pou­ži­tie fluori­to­vých pr­vkov pris­pie­va aj k zlep­še­né­mu op­tic­ké­mu vý­ko­nu. V kom­bi­ná­cii s vy­so­kou sve­tel­nos­ťou ob­jek­tí­vu f/4 oboch ob­jek­tí­vov a vy­ni­ka­jú­cou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu od spo­loč­nos­ti Ni­kon tie­to no­vé su­per­te­leob­jek­tí­vy pos­ky­tu­jú oh­ro­mu­jú­co zre­teľ­ný ob­raz a pres­nosť. Pro­fe­sio­ná­li sní­ma­jú­ci šport a di­vé zvie­ra­tá bu­dú môcť no­siť men­šiu zá­ťaž a sní­mať lep­šie zá­be­ry.

Sta­bil­né a spo­ľah­li­vé

Množ­stvo no­vých fun­kcií za­ru­ču­je, že no­vé ob­jek­tí­vy s oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 500 a 600 mm od spo­loč­nos­ti Ni­kon pos­kyt­nú vý­ni­moč­nú sta­bi­li­tu pri sní­ma­ní. Naj­nov­šia ge­ne­rá­cia sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu od spo­loč­nos­ti Ni­kon pos­ky­tu­je obom ob­jek­tí­vom po­zo­ru­hod­nú vý­ho­du šty­roch stup­ňov EV a efek­tív­ne mi­ni­ma­li­zu­je roz­ma­za­nie, kto­ré mô­že spô­so­biť chve­nie fo­toa­pa­rá­tu. Fun­go­va­nie sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu je ti­ché a oba ob­jek­tí­vy ma­jú re­žim sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu SPORTS od spo­loč­nos­ti Ni­kon, ako aj auto­ma­tic­kú de­tek­ciu sta­tí­vu. Re­žim sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu SPORT pos­ky­tu­je sta­bil­ný ob­raz v hľa­dá­či­ku pri sní­ma­ní veľ­mi rých­le­ho po­hy­bu a umož­ňu­je frek­ven­ciu sé­rio­vé­ho sní­ma­nia a mi­ni­mál­ne ones­ko­re­nie expo­zí­cie po­dob­né, aké mož­no do­siah­nuť pri vy­pnu­tej sta­bi­li­zá­cii ob­ra­zu. Ob­jek­tí­vy ma­jú aj elek­tro­mag­ne­tic­kú clo­nu. Ten­to špe­cia­li­zo­va­ný me­chan­izmus umož­ňu­je vy­ni­ka­jú­ce auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie so sle­do­va­ním ob­jek­tu a sta­bil­né ria­de­nie auto­ma­tic­kej expo­zí­cie naj­mä pri sní­ma­ní vy­so­ký­mi frek­ven­cia­mi.

Rých­le za­os­tre­nie

Ultraz­vu­ko­vý za­os­tro­va­cí mo­tor (SWM) od spo­loč­nos­ti Ni­kon za­bez­pe­ču­je ultra­rých­le a ultra­ti­ché auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie s ply­nu­lou mož­nos­ťou ma­nuál­ne­ho doos­tre­nia. Ok­rem ma­nuál­ne­ho re­ži­mu sú k dis­po­zí­cii dva re­ži­my auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia: A/M dá­va prio­ri­tu auto­ma­tic­ké­mu za­os­tro­va­niu do­kon­ca aj vte­dy, keď pou­ží­va­te za­os­tro­va­cí krú­žok, a M/A umož­ňu­je okam­ži­te prep­núť z auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia na ma­nuál­ne v re­ži­me auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia. No­vé ob­me­dzenie za­os­tre­nia na oboch ob­jek­tí­voch umož­ňu­je fo­tog­ra­fom ob­me­dziť roz­sah za­os­tre­nia, aby mo­hol ob­jek­tív za­os­tro­vať eš­te rých­lej­šie. Pre­pí­nač má dve po­lo­hy: FULL a ∞ - 10 m na 600 mm ob­jek­tí­ve a FULL a ∞ - 8 m na 500 mm ob­jek­tí­ve. Ok­rem to­ho je naj­krat­šia za­os­tri­teľ­ná vzdia­le­nosť te­raz skrá­te­ná na 3,6 m na 500 mm ob­jek­tí­ve a na 4,4 m na 600 mm ob­jek­tí­ve.

Zvý­še­ný op­tic­ký vý­kon

Oba ob­jek­tí­vy ma­jú cel­kom zme­ne­nú op­tic­kú konštruk­ciu so 16 pr­vka­mi v 12 sku­pi­nách. Ob­jek­tív so 600 mm oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou má šty­ri op­tic­ké pr­vky zo sk­la s extrém­ne níz­kym roz­pty­lom (ED) a 500 mm ob­jek­tív má tri. V oboch ob­jek­tí­voch je pou­ži­tá anti­ref­lexná vrstva Na­no Crys­tal Coat a dva fluori­to­vé op­tic­ké pr­vky. Fa­reb­ná va­da je mi­ni­ma­li­zo­va­ná a zá­voj a ref­lexy sú efek­tív­ne sko­ri­go­va­né. Ok­rem to­ho ma­jú oba ob­jek­tí­vy kru­ho­vú clo­nu s de­via­ti­mi la­me­la­mi, kto­rá vy­tvá­ra ro­zos­tre­né ob­las­ti s pri­ro­dze­ným vzhľa­dom, aby sa do­siah­la jas­ná se­pa­rá­cia ob­jek­tu a po­za­dia.

Zlep­še­ná er­go­nó­mia

Množ­stvo zlep­še­ní er­go­nó­mie zna­me­ná, že tie­to ob­jek­tí­vy po­nú­ka­jú dra­ma­tic­ky lep­šiu ma­ni­pu­lá­ciu. No­vé fluori­to­vé op­tic­ké pr­vky nep­ris­pie­va­jú iba k zní­že­niu cel­ko­vej hmot­nos­ti, tiež zni­žu­jú hmot­nosť pred­nej čas­ti ob­jek­tí­vov, vďa­ka čo­mu sa ťa­žis­ko po­su­nu­lo viac do­za­du, čo umož­ňu­je sta­bil­nej­šie pou­ží­va­nie.

Oba ob­jek­tí­vy ma­jú krú­žok ob­jím­ky sta­tí­vu s cel­kom no­vým lo­žis­kom, čo umož­ňu­je ply­nu­lej­šiu zme­nu vo­do­rov­nej a zvis­lej po­lo­hy. Aby sa ob­jek­tí­vy jed­no­duch­šie no­si­li, sta­tí­vo­vá pät­ka bo­la po­su­nu­tá viac do­za­du. Je to zme­na, kto­rá tiež umož­ňu­je jed­no­du­ché oto­če­nie a opač­né na­sa­de­nie do­dá­va­nej jed­no­diel­nej sl­neč­nej clo­ny. Ok­rem to­ho krú­žok pre mo­no­pod do­dá­va­ný s kaž­dým ob­jek­tí­vom po­nú­ka vy­ššiu sta­bi­li­tu pri sní­ma­ní po­mo­cou mo­no­po­du. A oba ob­jek­tí­vy ma­jú rov­na­ký ot­vor na 40,5 mm za­sú­va­cie filtre.

Spo­ľah­li­vé a vý­kon­né pra­cov­né nás­tro­je

Od mo­to­ris­tic­ké­ho špor­tu až po lo­vec­ké špor­ty a od vy­so­kej zve­ri až po vtá­ky tie­to ob­jek­tí­vy zvlád­nu veľ­ké vzdia­le­nos­ti, fun­gu­jú veľ­mi dob­re tak­mer pri akom­koľ­vek svet­le a pos­ky­tu­jú sním­ky s vy­ni­ka­jú­cou os­tros­ťou a kon­tras­tom. Keď­že di­vé zvie­ra­tá a ak­cia čas­to zna­me­na­jú dr­sné pod­mien­ky, 500 aj 600 mm mo­de­ly ma­jú te­raz na pred­nej stra­ne ob­jek­tí­vu ochran­ný skle­ne­ný pr­vok s fluóro­vou vrstvou. Vrstva od­pu­dzu­je vo­du, prach a ne­čis­to­ty a zá­ro­veň zjed­no­du­šu­je čis­te­nie sk­la bez poš­ko­de­nia je­ho povr­chu. Keď to skom­bi­nu­je­te s ich od­ol­nou konštruk­ciou a zá­mkom Ken­sin­gton na krúž­ku sta­tí­vu, ma­jú tie­to ob­jek­tí­vy všet­ko pot­reb­né na to, aby od­ola­li ná­ro­kom pro­fe­sio­nál­ne­ho pou­ží­va­nia.

Prís­lu­šen­stvo

Ob­jek­tí­vy AF-S NIK­KOR 600 mm f/4 E FL ED VR a AF-S NIK­KOR 500 mm f/4 E FL ED VR sú kom­pa­ti­bil­né so ši­ro­kou šká­lou te­le­kon­ver­to­rov AF-I/AF-S až po a vrá­ta­ne sé­rie TC-20E, kto­rá umož­ňu­je fun­go­va­nie auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia, keď je na­sa­de­ná na te­le fo­toa­pa­rá­tu kom­pa­ti­bil­nom so sve­tel­nos­ťou f/8. Oba ob­jek­tí­vy sú tiež kom­pa­ti­bil­né s no­vým (vo­li­teľ­ným) kru­ho­vým po­la­ri­zač­ným filtrom C-PL405 s ko­lies­kom na ov­lá­da­nie filtra, kto­ré zjed­no­du­šu­je otá­ča­nie filtra, keď ho za­su­nie­te do ob­jek­tí­vu.

A spo­loč­nosť Ni­kon uvá­dza dva no­vé kuf­re. Mo­del CT-505 je navr­hnu­tý pre 500 mm ob­jek­tív a CT-608 chrá­ni 600 mm ob­jek­tív. Oba tie­to od­ol­né a zá­ro­veň ľah­ké kuf­re ma­jú rúč­ku, kto­rú mož­no sklo­piť za­rov­no s povr­chom, vďa­ka čo­mu ich mož­no jed­no­du­cho klásť na se­ba, a ma­jú aj prie­hrad­ku na­vy­še na filtre a te­le­kon­ver­to­ry.

Ok­rem to­ho sa 600 mm ob­jek­tív do­dá­va s no­vou jed­no­diel­nou sl­neč­nou clo­nou ob­jek­tí­vu HK-40 a exis­tu­jú­ca jed­no­diel­na sl­neč­ná clo­na ob­jek­tí­vu HK-34 sa do­dá­va s 500 mm ob­jek­tí­vom. Ďal­šie prís­lu­šen­stvo do­dá­va­né s obo­ma ob­jek­tív­mi za­hŕňa krú­žok pre mo­no­pod od spo­loč­nos­ti Ni­kon, ako aj 40,5 mm za­sú­va­cí fil­ter NC, na­sú­va­cí pred­ný kryt ob­jek­tí­vu a pop­ruh LN-2.

Zdroj: NikonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter