ESET File Security je odteraz k dispozícii aj pre Microsoft Azure

ESET, lí­der v proak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi, dnes ozná­mil, že naj­nov­šia ge­ne­rá­cia fi­rem­né­ho rie­še­nia ESET Fi­le Se­cu­ri­ty bu­de k dis­po­zí­cii aj ako roz­ší­re­nie pre vir­tuál­ne za­ria­de­nia v Mic­ro­soft Azu­re. Fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci mô­žu to­to ove­re­né bez­peč­nos­tné rie­še­nie pou­ží­vať na clou­do­vej plat­for­me spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft od ne­de­le 12. jú­la 2015.

ESET Fi­le Se­cu­ri­ty bu­de v Mic­ro­soft Azu­re k dis­po­zí­cii naj­skôr pre re­gión zá­pad­nej Euró­py, po­čas ďal­ších dní aj v os­tat­ných Azu­re re­gió­noch.

Ok­rem exis­tu­jú­cich bez­peč­nos­tných opat­re­ní vsta­va­ných do Azu­re pos­ky­tu­je Mic­ro­soft ce­lý rad dopl­nko­vých anti­ví­ru­so­vých rie­še­ní na ochra­nu vir­tuál­nych server­ov, čim pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je vy­uží­vať vý­ho­dy bez­peč­nos­tných fi­riem, kto­ré da­ný pou­ží­va­teľ poz­ná a kto­rým dô­ve­ru­je. „ESET Fi­le Se­cu­ri­ty pos­ky­tu­je vir­tuál­nym fi­le server­om skve­lú ochra­nu. Na­še ove­re­né ske­no­va­cie jad­ro ESET NO­D32, vy­so­ká rých­losť de­tek­cie, us­tá­le­ný vý­kon a sta­bi­li­ta ro­bia z rie­še­nia ideál­nu ochra­nu pre vir­tuál­ne pros­tre­dia,“ ho­vo­rí Pe­ter Vrá­na, Se­nior Pro­duct Ma­na­ger spo­loč­nos­ti ESET.

Azu­re je clou­do­vá plat­for­ma spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft s ras­tú­cim zoz­na­mom in­teg­ro­va­ných slu­žieb – ana­ly­tic­kých, vý­poč­to­vých, da­ta­bá­zo­vých, mo­bil­ných, úlo­žis­ko­vých a webo­vých – ur­če­ných na rých­lej­šiu a efek­tív­nej­šiu prá­cu a na šet­re­nie zdro­jov. „ESET pos­ky­tu­je na­šim zá­kaz­ní­kom skve­lé bez­peč­nos­tné rie­še­nie a je pre Azu­re pri­ro­dze­ným dopl­nkom,“ ho­vo­rí Ni­co­le Her­skowitz, ria­di­teľ­ka pro­duk­to­vé­ho mar­ke­tin­gu Mic­ro­soft Azu­re. „Sme ra­di, že je ESET Fi­le Se­cu­ri­ty k dis­po­zí­cii v Azu­re Mar­ket­pla­ce,“ dopĺňa Her­skowitz.

ESET Fi­le Se­cu­ri­ty pos­ky­tu­je de­tail­né a kom­plexné bez­peč­nos­tné lo­gy, sta­tu­so­vé in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní a sys­tém no­ti­fi­ká­cií. Na­tív­na pod­po­ra clus­te­rov do­vo­ľu­je IT ad­mi­nis­trá­to­rom auto­ma­tic­ky rep­li­ko­vať nas­ta­ve­nia v da­nom pros­tre­dí. ESET Fi­le Se­cu­ri­ty je ok­rem to­ho pl­ne spra­vo­va­teľ­ný cez web kon­zo­lu s pou­ži­tím ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­tor 6.

Pre­čí­taj­te si viac o Azu­re a o roz­ší­re­ní ESET Fi­le Se­cu­ri­ty pre vir­tuál­ne za­ria­de­nia.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter