Pri rekonštrukcii detskej izby nezabudnite na detaily

Le­to je ideál­ne ob­do­bie na re­konštruk­ciu det­skej iz­by. De­ti sú v tá­bo­re či u sta­rých ro­di­čov a ro­di­čia sa tak mô­žu napl­no pus­tiť do vy­no­ve­nia krá­ľov­stva svo­jich ra­to­les­tí. Pri­ná­ša­me nie­koľ­ko ti­pov, kto­ré sa vám mô­žu ho­diť.

Spý­taj­te sa ich na ná­zor

Ak ste si zvo­li­li ces­tu prek­va­pe­nia, nie je na tom nič zlé. Na­priek to­mu by ste svo­je plá­ny s di­eťa­ťom ma­li ne­ná­pad­ne pre­dis­ku­to­vať. Op­la­tí sa pre­dis­ku­to­vať a pre­my­slieť aj prak­tic­ké ve­ci - nap­rík­lad či di­eťa rad­šej čí­ta v pos­te­li ale­bo v kres­le, či mu do iz­by chce­te umies­tniť po­čí­tač ale­bo pot­re­bu­je dos­ta­tok pries­to­ru na cvi­če­nie. Op­la­tí sa za­my­slieť aj nad tým, ako vy­rie­šiť prí­pad­né náv­šte­vy ka­ma­rá­tov - mat­rac na ze­mi sa­moz­rej­me sta­čí, k dis­po­zí­cii sú však nap­rík­lad aj roz­ťa­ho­va­cie pos­cho­do­vé pos­te­le.

Ako za­čať?

Pre­mys­li­te si, ako a kde bu­de za­po­je­ný po­čí­tač. „Ak re­konštruu­je­te ce­lý byt a mô­že­te sa roz­hod­núť, ako za­po­jiť inter­net, naj­lep­ším sys­té­mom pri­po­je­nia na inter­net je štruk­tú­ro­va­ná ka­be­láž. Nez­na­me­ná to však, že do det­skej iz­by mu­sí­te umies­tniť dá­to­vú zá­suv­ku," ho­vo­rí Pe­ter Dzur­ko zo spo­loč­nos­ti Schnei­der Elec­tric. Inter­ne­to­vé pri­po­je­nie v det­skej iz­be dos­ta­toč­ne pok­ry­je vhod­ne zvo­le­ný Wi-Fi rou­ter. „Od­po­rú­ča­me tiež sa po­riad­ne za­my­slieť nad os­vet­le­ním. Ve­ľa det­ských izieb má nev­hod­ne umies­tne­né, či zle na­mie­re­né svie­tid­lá. Mla­dým štu­den­tom sa po­tom pri uče­ní príl­iš na­má­ha­jú oči," ho­vo­rí od­bor­ník. Ideál­ne os­vet­le­nie det­skej iz­by pod­ľa ne­ho spo­čí­va je v cen­trál­nom roz­ptý­le­nom os­vet­le­ní, bo­do­vom os­vet­le­ní pra­cov­né­ho sto­lu, a bo­do­vom os­vet­le­ní mies­ta na čí­ta­nie. „Dneš­né de­ti ma­jú v iz­bách čas­to ve­ľa elek­tro­ni­ky. Je pre­to ne­vyh­nut­né pri plá­no­va­ní brať úva­hy aj umies­tne­nie zá­su­viek," do­dá­va Pe­ter Dzur­ko, od­bor­ník zo spo­loč­nos­ti Schnei­der Elec­tric.

Do­mov ro­bia de­tai­ly

Jed­na vec je vkus­ný ná­by­tok, dru­há dopl­nky. Na tr­hu dnes náj­de­me dopl­nky, kto­ré do­ká­žu pov­zbu­diť krea­ti­vi­tu di­eťa­ťa a umož­nia mu prip­ra­viť si iz­bu pod­ľa se­ba. Mô­žu to byť rá­my, do kto­rých si de­ti mô­žu za­rá­mo­vať ob­ľú­be­né ob­ráz­ky pod­ľa vlas­tné­ho vý­be­ru, ale­bo ná­lep­ky na ste­ny, kto­ré spo­lu pôj­de­te vy­brať, ale­bo si ich vy­ro­bí­te. „Vy­ni­ka­jú­cim osob­ným de­tai­lom sa mô­že stať nap­rík­lad aj ta­ká sa­moz­rej­má vec ako vy­pí­nač - Mer­ten Crea­tiv pred­sta­vu­je do­ko­na­lý pries­tor na vy­jad­re­nie vlas­tné­ho ná­zo­ru, vti­pu, či ci­tá­tu," ho­vo­rí Pe­ter Dzur­ko. Jed­no­du­chou zme­nou po­za­dia zme­ní­te vzhľad a št­ýl vy­pí­na­ča vždy, keď vás ten sta­rý omr­zí ale­bo je­ho di­zajn vy­jde z mó­dy. Mer­ten Crea­tiv je pre­to vhod­nou voľ­bou naj­mä do mies­tnos­tí, kto­ré čas­to pre­rá­ba­te ale­bo v nich me­ní­te dopl­nky.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter