ČSOB Finančná skupina zvyšuje svoj podiel na trhu

ČSOB Fi­nan­čná sku­pi­na zvy­šu­je svoj po­diel na fi­nan­čnom tr­hu, keď pros­tred­níc­tvom dcér­skej spo­loč­nos­ti ČSOB Lea­sing na­do­bú­da 100% po­diel v spo­loč­nos­ti VB Lea­sing SK.

„Lí­zing je na Slo­ven­sku po­va­žo­va­ný za veľ­mi ob­ľú­be­ný pro­dukt pri fi­nan­co­va­ní hmot­ných ak­tív ako me­dzi fi­rem­ný­mi klien­tmi tak aj súk­rom­ný­mi oso­ba­mi. Na­ša ČSOB sku­pi­na pri­tom na tom­to tr­hu pros­tred­níc­tvom dcér­ske­ho ČSOB Lea­sing pô­so­bí už viac ako 18 ro­kov, po­čas kto­rých ob­slú­ži­la tak­mer 105 000 klien­tov. Tou­to ak­vi­zí­ciou ich po­čet ďa­lej roz­ši­ru­je­me a tým zväč­šu­je­me klien­tsku zá­klad­ňu ce­lej sku­pi­ny a upev­ňu­je­me náš ban­ko-poist­ný mo­del,"zhod­no­til Da­niel Kollár, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ČSOB Fi­nan­čnej sku­pi­ny.

„VB Lea­sing SK je re­le­van­tným hrá­čom na lí­zin­go­vom tr­hu s prib­liž­ne 6 % tr­ho­vým po­die­lom v mi­nu­lom ro­ku. Tou­to tran­sak­ciou tak po­sil­ňu­je­me na­šu ve­dú­cu po­zí­ciu a stra­té­giu byť naj­lep­šou lí­zin­go­vou spo­loč­nos­ťou v ob­slu­he fi­rem­ných klien­tov s vy­uži­tím ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií a uni­kát­nym dis­tri­buč­ným mo­de­lom. Klien­tom VB Lea­sing chce­me pri­niesť kva­lit­né služ­by za­lo­že­né na dl­ho­do­bých skú­se­nos­tiach a vy­so­kej pro­fe­sio­na­li­te na­šich za­mes­tnan­cov"po­ve­dal Ri­chard Daub­ner, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ČSOB Lea­sing.

No­vá ak­vi­zí­cia zá­ro­veň potvr­dzu­je zá­mer ma­ter­skej spo­loč­nos­ti KBC roz­ši­ro­vať a upev­ňo­vať po­zí­cie na hlav­ných tr­hoch, me­dzi kto­ré Slo­ven­sko jed­noz­nač­ne pat­rí . „Pre sku­pi­nu KBC je to pr­vá ak­vi­zí­cia po dl­hom ča­se, kto­rou vy­sie­la­me jas­ný sig­nál všet­kým, kto­rí nám vkla­da­jú dô­ve­ru v si­lu, sta­bi­li­tu a am­bí­cie KBC. Tran­sak­cia zá­ro­veň pred­sta­vu­je vy­ni­ka­jú­cu ob­chod­nú príl­eži­tosť na po­sil­ne­nie znač­ky ČSOB na Slo­ven­sku a je v pl­nom sú­la­de s na­šou stra­té­giou upev­ňo­vať a zvy­šo­vať po­zí­cie na tr­hoch, kde pô­so­bí­me,"uzav­rel Jo­han Thijs, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ KBC sku­pi­ny.

Klien­tom do­te­raj­šej VB Lea­sing ne­vyp­lý­va­jú z tran­sak­cie žiad­ne po­vin­nos­ti. Zmlu­vy uzat­vo­re­né v mi­nu­los­ti bu­dú na­ďa­lej spra­vo­va­né na rov­na­kých kon­tak­tných mies­tach.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter