Júl v znamení Samsung Galaxy S6 a Galaxy S6 edge

Od dnes za­čí­na špe­ciál­na ak­cia, po­čas kto­rej si mô­žu zá­ujem­co­via naj­nov­ších tech­no­ló­gií Sam­sung za­ob­sta­rať Ga­laxy S6 a S6 ed­ge o 90 € lac­nej­šie. Po­nu­ka pre­bie­ha u vy­bra­ných pre­daj­cov do kon­ca jú­la ale­bo do vy­čer­pa­nia zá­sob.

Smar­tfó­ny Ga­laxy S6 a S6 ed­ge pa­tria me­dzi to naj­lep­šie, čo Sam­sung v di­ví­zii mo­bil­ných te­le­fó­nov ak­tuál­ne po­nú­ka. Te­raz si ich mô­žu zá­ujem­co­via kú­piť v ča­so­vo ob­me­dze­nej ak­cii o 90 € lac­nej­šie. Po za­kú­pe­ní pro­duk­tu (u vy­bra­né­ho pre­daj­cu) sa sta­čí do 14 dní od kú­py za­re­gis­tro­vať na strán­kach www.sam­sung-bo­nus.eu a nah­rať úč­tov­ný dok­lad z je­ho ná­ku­pu, naj­nes­kôr však do 31. jú­la 2015.

„O na­še pré­mio­vé mo­de­ly je me­dzi zá­kaz­ník­mi od za­čiat­ku pre­da­ja veľ­ký zá­ujem. Aj pre­to sme pre­mýš­ľa­li, ako fa­nú­ši­kom Ga­laxy S6 a Ga­laxy S6 ed­ge sprí­jem­niť za­čia­tok le­ta, a roz­hod­li sa us­po­ria­dať tú­to ak­ciu, na kto­rú má­me od zá­kaz­ní­kov z pred­chá­dza­jú­cich ro­kov veľ­mi po­zi­tív­ne reak­cie," ho­vo­rí Ivan Ka­pec, pro­duk­to­vý a mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér di­ví­zie IM spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak.

Bo­nu­so­vý prog­ram na Sam­sung Ga­laxy S6 a S6 ed­ge pla­tí od 1. do 31. jú­la 2015, ale­bo do vy­čer­pa­nia 1 350 re­gis­trá­cií. Je­den zá­kaz­ník mô­že na strán­kach ak­cie za­re­gis­tro­vať maximál­ne dva smar­tfó­ny. Re­gis­trá­cia je mož­ná aj pros­tred­níc­tvom P. O. Boxu. Pod­rob­né pra­vid­lá cas­hback prog­ra­mu vrá­ta­ne zoz­na­mu pre­daj­cov, kto­rí sú do ne­ho za­po­je­ní, náj­de­te na www.sam­sung-bo­nus.eu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter