Ericsson a VeriFone Mobile Money ponúknu bezkontaktné platby cez mobil

Eric­sson (NAS­DAQ:ERIC) ozná­mil par­tner­stvo s Ve­ri­Fo­ne Mo­bi­le Mo­ney, pop­red­ným pos­ky­to­va­te­ľom mo­bil­ných pla­tob­ných POS (Point of sa­le) rie­še­ní.

Sof­tvé­ro­vá sa­da Ve­ri­Fo­ne Mo­bi­le Mo­ney Re­tail Enab­le­ment bu­de in­teg­ro­va­ná s plat­for­mou Eric­sson Wallet a po­mô­že roz­ší­riť pla­tob­né mož­nos­ti a to aj na roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch. Glo­bál­na do­ho­da umož­ní zá­kaz­ní­kom Eric­sso­nu pos­ky­to­vať ce­lý rad slu­žieb za­lo­že­ných na bez­kon­tak­tnej ko­mu­ni­ká­cii (NFC) a prin­cí­pe tap-and-pay pria­mo na pok­lad­nič­nom ter­mi­ná­li.

Chris Jo­nes, vý­kon­ný ria­di­teľ Ve­ri­Fo­ne Mo­bi­le Mo­ney ho­vo­rí: „To­to par­tner­stvo umož­ní zá­kaz­ní­kom Eric­sso­nu zís­kať eko­no­mic­ké vý­ho­dy z ras­tú­ce­ho ob­je­mu pla­tob­ných tran­sak­cií, pri­ja­tia prin­cí­pu mo­bil­ných pla­tieb a zlep­ší spo­koj­nosť ich zá­kaz­ní­kov. NFC a bez­kon­tak­tné plat­by pod­po­ru­jú plat­by z mo­bil­ných pe­ňa­že­niek u ob­chod­ní­kov a roz­ví­ja­jú bez­ho­to­vos­tnú eko­no­mi­ku."

Pla­tob­né ter­mi­ná­ly Ve­ri­Fo­ne sú kom­pak­tné, jed­no­du­cho in­šta­lo­va­teľ­né a pre ob­chod­ní­ka aj zá­kaz­ní­ka ľah­ko pou­ži­teľ­né. Po­nú­ka­jú ši­ro­ké mož­nos­ti kar­to­vých pla­tob­ných mož­nos­tí, vrá­ta­ne NFC, mo­bil­ných pe­ňa­že­niek, štan­dar­du EMV a bez­kon­tak­tných pla­tieb.

Pe­ter Heu­man, vice­pre­zi­dent a šéf di­ví­zie M-Com­mer­ce v spo­loč­nos­ti Eric­sson do­dá­va: „Eric­sson M-Com­mer­ce sa pri­már­ne za­me­ria­va na vy­tvo­re­nie mo­bil­nej pla­tob­nej flexibi­li­ty u oby­va­te­ľov, kto­rí nie sú zvyk­nu­tí vy­uží­vať ban­ko­vé služ­by, naj­mä v roz­ví­ja­jú­cich sa eko­no­mi­kách. Na­še par­tner­stvo s Ve­ri­Fo­ne Mo­bi­le Mo­ney pod­čiar­ku­je pok­ra­ču­jú­ce sprís­tup­ňo­va­nie tých­to tech­no­ló­gií a umož­ní pou­ží­va­te­ľom mo­bil­ných slu­žieb zís­kať šir­šie mož­nos­tí, kde a ako mô­žu na­ku­po­vať."

Časť por­tfó­lia Eric­sson M-Com­mer­ce, plat­for­ma Eric­sson Wallet, umož­ňu­je ope­rá­to­rom vy­užiť už exis­tu­jú­ce zdro­je a po­nú­kať te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by spo­lu s fi­nan­čný­mi, aby moh­li po­núk­nuť kom­plet­né zá­kaz­níc­ke rie­še­nie pre pot­re­by m-com­mer­ce. Rie­še­nie Eric­sson M-Com­mer­ce po­má­ha ban­kám a ope­rá­to­rom us­pieť na tr­hu mo­bil­ných pla­tob­ných slu­žieb vďa­ka urý­chle­niu pre­po­je­nia me­dzi eko­sys­té­mom m-com­mer­ce a fi­nan­čným sve­tom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter