Nemecko: V Berlíne vládne pobúrenie nad novými odhaleniami o aktivitách NSA

Šéf Úra­du ne­mec­kej spol­ko­vej kan­ce­lár­ky Pe­ter Al­tmaier si v sú­vis­los­ti s no­vý­mi od­ha­le­nia­mi o ak­ti­vi­tách ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry (NSA) v Ne­mec­ku pred­vo­lal veľ­vys­lan­ca USA v Berlí­ne Joh­na B. Emer­so­na.

In­for­má­ciu pri­nie­sol ako pr­vý mien­kot­vor­ný den­ník Fran­kfur­ter Allge­mei­ne Zei­tung, pre tla­čo­vú agen­tú­ru DPA ju nes­kôr potvr­di­li ne­me­no­va­né vlád­ne zdro­je. 

Ame­ric­ká NSA špe­ho­va­la v Ne­mec­ku nie­len spol­ko­vú kan­ce­lár­ku An­ge­lu Mer­ke­lo­vú, ale aj iných vlád­nych či­ni­te­ľov. Z no­vých in­for­má­cií Wiki­Leaks vy­plý­va, že sa NSA za­ují­ma­la naj­mä o ne­mec­kú me­no­vú a ob­chod­nú po­li­ti­ku. Sú­čas­ťou sprís­tup­ne­ných do­ku­men­tov je aj pre­pis od­po­čú­va­né­ho te­le­fo­ná­tu ne­mec­kej kan­ce­lár­ky z 11. ok­tób­ra 2011, v kto­rom sa vy­jad­ru­je k vte­daj­šie­mu vý­vo­ju v Gréc­ku. Cieľ­mi mo­ni­to­rin­gu zo stra­ny NSA bo­li v Ne­mec­ku aj mi­nis­ter­stvá hos­po­dár­stva, fi­nan­cií a poľ­no­hos­po­dár­stva. V pod­kla­doch sa na­chá­dza údaj­ne zoz­nam 69 sčas­ti niek­daj­ších, sčas­ti ak­tuál­nych te­le­fón­nych čí­siel, kto­ré bo­li kon­tro­lo­va­né, a to naj­me­nej od 90. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia. 

Ne­mec­ký mi­nis­ter fi­nan­cií Wol­fgang Schäub­le v reak­cii na tie­to poz­nat­ky pre piat­ko­vé vy­da­nie den­ní­ka Bild uvie­dol, že sa v tej­to sú­vis­los­ti na­tís­ka do­jem, že niek­to­ré sub­jek­ty v ra­doch ame­ric­kých taj­ných slu­žieb mož­no stra­ti­li zmy­sel pre mie­ru a pri­me­ra­nosť. Sú­čas­ne sa vy­slo­vil za ob­jas­ne­nie vec­nej strán­ky prob­le­ma­ti­ky. "Dô­le­ži­tá ko­mu­ni­ká­cia pre­bie­ha u nás v re­zor­te aj tak cez oso­bit­ne za­bez­pe­če­né ka­ná­ly," zdô­raz­nil a do­dal, že USA a ich taj­né služ­by po­va­žu­je za "je­den z na­šich men­ších prob­lé­mov". Taj­né služ­by iných veľ­mo­cí spô­so­bu­jú viac sta­ros­tí, do­dal.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter