BENESTRA ako prvý operátor spustila prevádzku v pásme 3,7 GHz

BE­NES­TRA za­ča­la bu­do­vať no­vú sieť a pri­pá­jať do nej pr­vých zá­kaz­ní­kov za­čiat­kom jú­na 2015. Spl­ni­la tak jed­nu z pod­mie­nok li­cen­cie - za­čať pou­ží­vať pri­de­le­nú frek­ven­ciu do šies­tich me­sia­cov od na­do­bud­nu­tia prá­vop­lat­nos­ti po­vo­le­nia. BE­NES­TRA sa za­čiat­kom ro­ka 2015 zú­čas­tni­la elek­tro­nic­kej auk­cie a zís­ka­la li­cen­ciu na frek­ven­ciu z pás­ma 3,7 GHz.

Po­čas ne­ce­lých troch me­sia­cov spo­loč­nosť plá­nu­je no­vou tech­no­ló­giou FWA 3,7 (Fixed Wire­less Ac­cess) pok­ryť tak­mer 100 miest a ob­cí, kto­ré bo­li za­ra­de­né do pr­vej fá­zy bu­do­va­nia sie­te, vrá­ta­ne všet­kých kraj­ských miest. V rám­ci bu­do­va­nia sie­te do­chá­dza aj k mig­rá­cii zá­kaz­ní­kov, kto­rí v sú­čas­nos­ti vy­uží­va­jú star­šiu tech­no­ló­giu na frek­ven­cii 3,5 GHz. Pre pr­vých zá­kaz­ní­kov je no­vá tech­no­ló­gia dos­tup­ná za uvá­dzacie ce­ny. BE­NES­TRA je pr­vým ope­rá­to­rom na Slo­ven­sku, kto­rý uvie­dol sieť v pás­me 3,7 GHz do ko­mer­čnej pre­vádz­ky a za­čal pl­niť po­vin­nos­ti vy­plý­va­jú­ce z ude­le­nia li­cen­cie," ho­vo­rí Ivan Leš­čák, ma­na­žér pre re­gu­lá­ciu a pre­po­je­nie BE­NES­TRA. „Na­ša sieť v pás­me 3,7 GHz bu­de mať ce­los­lo­ven­ské pok­ry­tie a vďa­ka vy­ni­ka­jú­cim tech­nic­kým pa­ra­met­rom za­ria­de­ní, kto­ré sme vy­bra­li, mô­že mať ši­ro­ké vy­uži­tie pre­dov­šet­kým pre ná­roč­ných zá­kaz­ní­kov, vy­ža­du­jú­cich služ­by s vy­so­kou spo­ľah­li­vos­ťou. V prí­pa­de ka­pa­cít do 20 - 25 Mbps mô­že no­vá sieť nah­ra­diť aj drah­šie tech­no­ló­gie ako sú nap­rík­lad bez­drô­to­vé spo­je­nia bod-bod ale­bo rie­še­nia FWA v pás­me 26 GHz."

BE­NES­TRA sa za­čiat­kom ro­ka 2015 zú­čas­tni­la elek­tro­nic­kej auk­cie a zís­ka­la li­cen­ciu na pou­ží­va­nie frek­ven­cií z pás­ma 3,7 GHz. Po­vo­le­nie pre kon­krét­ne frek­ven­čné pás­mo, 3680 - 3720 MHz, kto­ré spo­loč­nosť vo vý­be­ro­vom ko­na­ní zís­ka­la, má plat­nosť do kon­ca ro­ku 2024.

BE­NES­TRA si pre pos­ky­to­va­nie slu­žieb v pás­me 3,7 GHz vy­bra­la za­ria­de­nia RADWIN 5000, kto­ré vy­ka­zu­jú vy­so­kú spo­ľah­li­vosť aj v mest­ských ob­las­tiach s vy­šší­mi úrov­ňa­mi ru­še­nia. No­vá tech­no­ló­gia dis­po­nu­je aj pod­stat­ne vy­šší­mi pre­no­so­vý­mi rých­los­ťa­mi op­ro­ti do­te­raz pou­ží­va­ným za­ria­de­niam. Umož­ňu­je pos­ky­to­vať služ­by so sym­et­ric­ký­mi rých­los­ťa­mi až nie­koľ­ko de­sia­tok Mbps. Za­tiaľ naj­rý­chlej­šia zria­de­ná lin­ka má ka­pa­ci­tu 25 Mbps, ale BE­NES­TRA plá­nu­je ča­som uviesť do pre­vádz­ky aj lin­ky s ka­pa­ci­tou 30 Mbps, prí­pad­ne viac.

Širo­ké vy­uži­tie vrá­ta­ne hla­so­vých a et­her­ne­to­vých slu­žieb

Na­priek to­mu, že ide o tech­no­ló­giu bod-mul­ti­bod, jej kva­li­ta­tív­ne pa­ra­met­re sú nad­štan­dar­dné a vhod­né pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov. „Po nain­šta­lo­va­ní pr­vých 230 li­niek mu­sím skon­šta­to­vať, že ich na­me­ra­né pa­ra­met­re pred­či­li na­še oča­ká­va­nia," hod­no­tí pr­vé tri týž­dne pre­vádz­ky Šte­fan Ki­cák, ve­dú­ci od­de­le­nia bez­drô­to­vých sie­tí. „Hod­no­ty la­ten­cie (ones­ko­re­nia sig­ná­lu) sú veľ­mi sta­bil­né a níz­ke - u niek­to­rých li­niek je to do­kon­ca len 4 ms, ale naj­vyš­šie hod­no­ty nep­rek­ro­či­li 20 ms, čo je stá­le vy­ni­ka­jú­ca hod­no­ta." Ok­rem níz­kej la­ten­cie nain­šta­lo­va­né lin­ky vy­ka­zu­jú aj níz­ky jit­ter (rozpt­yl ones­ko­re­nia) - me­nej než 1 ms.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter