Spolupráca medzi poisťovňou Generali a 1. internetovou klinikou Klik-Klinik odštartovala

Klien­ti pois­ťov­ne Ge­ne­ra­li (http://www.ge­ne­ra­li.sk/) ma­jú od má­ja mož­nosť zís­kať ku­pón na kon­zul­tá­ciu v 1. inter­ne­to­vej kli­ni­ke www.klik-kli­nik.sk (www.klik-kli­nik.sk).  Ako jed­na z naj­sil­nej­ších pois­ťov­ní na Slo­ven­sku, Ge­ne­ra­li od­štar­to­va­la spo­lup­rá­cu so spo­loč­nos­ťou Zdra­vie.sk, s. r. o. v rám­ci pro­jek­tu inter­ne­to­vej kli­ni­ky. Klik-Kli­nik ľu­ďom pri­ná­ša mož­nosť kon­zul­to­vať svo­je zdra­vot­né prob­lé­my s via­ce­rý­mi od­bor­ník­mi, po­žia­dať ich o ra­du či ná­zor na di­ag­nó­zu, a zís­kať tak vy­jad­re­nie ďal­šie­ho špe­cia­lis­tu, tzv. se­cond opi­nion.

Spo­loč­nosť Zdra­vie.sk, s. r. o. je pre­vádz­ko­va­te­ľom inter­ne­to­vé­ho por­tá­lu www.zdra­vie.sk(www.zdra­vie.sk), kto­rý den­ne pri­ná­ša za­ují­ma­vé a uži­toč­né in­for­má­cie o zdra­ví, krá­se a ži­vot­nom štý­le a je v tej­to ob­las­ti naj­nav­šte­vo­va­nej­ším por­tá­lom na Slo­ven­sku. Od mar­ca 2014 ús­peš­ne pre­vádz­ku­je ino­va­tív­ny pro­jekt Klik-Kli­nik, do kto­ré­ho je v sú­čas­nos­ti za­po­je­ných viac ako 230 od­bor­ní­kov z 87 špe­cia­li­zá­cii. „Potvr­di­lo sa, že slo­ven­skí pa­cien­ti ko­pí­ru­jú sve­to­vý trend a ma­jú zá­ujem kon­zul­to­vať svo­je ťaž­kos­ti aj s dru­hým od­bor­ní­kom. Dô­raz pri­tom kla­dú nie­len na od­bor­nosť od­po­ve­de, ale aj na jej rých­losť. On-li­ne pros­tre­die je pre to ako stvo­re­né,“ uvie­dol An­drej Bla­ná­rik, za­kla­da­teľ on-li­ne kli­ni­ky.

Ge­ne­ra­li Pois­ťov­ňa, a. s. (http://www.ge­ne­ra­li.sk/) je jed­nou z naj­väč­ších uni­ver­zál­nych pois­ťov­ní na Slo­ven­sku, pos­ky­tu­je kom­plet­né por­tfó­lio ži­vot­né­ho aj ne­ži­vot­né­ho pois­te­nia. Neus­tá­le mo­ni­to­ru­je po­žia­dav­ky tr­hu, za­vá­dza naj­mo­der­nej­šie sys­té­my, s cie­ľom pri­niesť  klien­tom pr­vo­tried­ny servis a ino­va­tív­ne rie­še­nia. Af­luen­tní klien­ti pois­ťov­ne Ge­ne­ra­li zís­ka­jú k ži­vot­né­mu pois­te­niu na­vy­še  od­bor­né po­ra­den­stvo v 1. inter­ne­to­vej kli­ni­ke www.klik-kli­nik.sk.  

Ge­ne­ra­li Pois­ťov­ňa, a. s. je sú­čas­ťou Ge­ne­ra­li Group – jed­né­ho z naj­väč­ších pois­ťo­va­te­ľov v Euró­pe, kto­rý je zá­ro­veň naj­väč­šou spo­loč­nos­ťou v ob­las­ti ži­vot­né­ho pois­te­nia s do­siah­nu­tý­mi príj­ma­mi z pois­tné­ho v ro­ku 2014 vo vý­ške 70 mld. EUR. So 78 000 za­mes­tnan­ca­mi na ce­lom sve­te a 72 mi­lión­mi klien­tov vo viac ako 60 kra­ji­nách pat­rí Ge­ne­ra­li Group ve­dú­ca po­zí­cia v zá­pad­nej Euró­pe a čo­raz dô­le­ži­tej­šiu úlo­hu zoh­rá­va v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py a v Ázii. V de­sia­tich kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe pô­so­bí pros­tred­níc­tvom hol­din­go­vej spo­loč­nos­ti Ge­ne­ra­li CEE Hol­ding, kto­rá je jed­ným z pois­ťov­níc­kych líd­rov v tom­to re­gió­ne.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter