Internetoví používatelia na Slovensku stále viac využívajú eshopy a s nákupmi online sú spokojní

Po­čet ná­ku­pov na inter­ne­te sa rok od ro­ku zvy­šu­je: pred pia­ti­mi rok­mi na­ku­po­va­lo as­poň raz za štvrť rok on­li­ne 45 % ľu­dí, dnes už sa to­to čís­lo zvy­šu­je, kon­krét­ne je to 62 % inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov.

Z to­ho ne­ce­lá tre­ti­na ľu­dí na­ku­pu­je tým­to spô­so­bom mi­ni­mál­ne raz za me­siac. Zá­stup­ca ria­di­te­ľa Niel­sen Ad­mos­phe­re Slo­va­kia, Ma­rek Zá­meč­ník, k da­ným vý­sled­kom do­dá­va: „Me­dzi­roč­ne za­zna­me­ná­va­me ply­nu­lý ná­rast vo frek­ven­cii inter­ne­to­vých ná­ku­pov a ta­ký­to trend oča­ká­va­me aj v bu­dúc­nos­ti. Pris­pie­va k to­mu jed­nak zvy­šo­va­nie po­čí­ta­čo­vej gra­mot­nos­ti a tiež aj dos­tup­nosť inter­ne­tu u väč­šej čas­ti slo­ven­ských oby­va­te­ľov. Vý­raz­nej­ší ná­rast v poč­te inter­ne­to­vých ná­ku­pov a ich zvý­še­nej frek­ven­cii mô­že pri­niesť hlav­ne pris­pô­so­be­nie ná­kup­né­ho pro­ce­su na­ras­ta­jú­ce­mu vy­uži­tiu mo­bil­ných za­ria­de­ní."

Skú­se­nos­ti s tý­mi­to ná­kup­mi sú dl­ho­do­bo klad­né: in­dex spo­koj­nos­ti sa dr­ží od mi­nu­lé­ho ro­ku na 95 %. Len tie naj­lep­šie skú­se­nos­ti ak­tuál­ne dek­la­ru­je ne­ce­lá tre­ti­na tých, kto­rí v pos­led­nom ro­ku as­poň raz na­kú­pi­li on­li­ne a viac-me­nej dob­ré skú­se­nos­ti uvá­dza 64 % na­ku­pu­jú­cich. Všeo­bec­ne pla­tí, že naj­spo­koj­nej­ší­mi zá­kaz­ník­mi sú ľu­dia vo ve­ku 15-24 ro­kov. Zá­por­ne hod­no­tia ná­ku­py on­li­ne len 2 % zá­kaz­ní­kov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter