SOFTIP ponúka aj riešenia pre holdingové spoločnosti

Ma­naž­ment pot­re­bu­je na pri­jí­ma­nie roz­hod­nu­tí dá­ta v in­teg­ro­va­nom sys­té­me, v reál­nom ča­se a v kon­so­li­do­va­nej po­do­be. Dô­le­ži­té je to aj v ma­lých fir­mách, no vy­slo­ve­ne ne­vyh­nut­né vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach hol­din­go­vé­ho ty­pu. BK group sa pre­to roz­ho­dol pre na­sa­de­nie in­for­mač­né­ho sys­té­mu SOF­TIP PRO­FIT PLUS.

BK group je hol­ding zdru­žu­jú­ci dcér­ske spo­loč­nos­ti v ob­las­ti reali­zá­cie elek­troin­šta­lá­cií, fa­ci­li­ty ma­naž­men­tu a de­ve­lop­men­tu. Tak ši­ro­ký pod­ni­ka­teľ­ský zá­ber v sil­nom kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí bol dos­ta­toč­ným dô­vo­dom pre roz­hod­nu­tie ma­naž­men­tu in­ves­to­vať do kom­plexné­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Prio­ri­ty bo­li jed­noz­nač­né. Zís­kať rie­še­nie nie­len na sle­do­va­nie, ale aj na ria­de­nie nák­la­dov. Pra­co­vať s in­for­má­cia­mi dô­le­ži­tý­mi pre ma­na­žo­va­nie spo­loč­nos­ti nie v ne­ja­kých ča­so­vých inter­va­loch, ale v reál­nom ča­se. Mať nás­troj pre kon­so­li­dá­ciu in­for­mač­ných to­kov na jed­not­nej sys­té­mo­vej, pou­ží­va­teľ­skej a dá­to­vej zá­klad­ni pre ce­lý hol­ding.

Na­sa­de­nie IS SOF­TIP PRO­FIT PLUS za­bez­pe­či­lo spo­ľah­li­vý pou­ží­va­teľ­ský kom­fort. Pro­ce­sy sú ria­de­né na zá­kaz­ko­vom prin­cí­pe, s väz­bou cez všet­ky ses­ter­ské spo­loč­nos­ti hol­din­gu. Ma­naž­ment tak má v reál­nom ča­se in­for­má­cie o plá­no­va­ných a sku­toč­ných nák­la­doch na kaž­dú ob­chod­nú ak­ti­vi­tu. „To je dnes pod­mien­kou pre ús­peš­né pô­so­be­nie v akom­koľ­vek biz­ni­se. V na­šom prí­pa­de o to viac, že sa v rám­ci hol­din­gu pre­lí­na via­ce­ro tr­ho­vých seg­men­tov a pot­re­bu­je­me mať de­tail­né in­for­má­cie o na­šom fun­go­va­ní v kaž­dom z nich. Vďa­ka rie­še­niu SOF­TIP sme dos­ta­li sil­ný kom­plex­ný nás­troj, kto­rý nám uľah­čí ďal­ší roz­voj a rast," po­ve­dal Igor Frat­rič, fi­nanč­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti BK group.

„Na­sa­de­ním mo­der­né­ho rie­še­nia zís­ka­la BK group aj mož­nos­ti tvor­by pok­ro­či­lých ana­lýz nad zís­ka­ný­mi dá­ta­mi. Ďalej spo­lup­ra­cu­je­me na op­ti­ma­li­zá­cii pro­ce­sov a ap­li­ká­cii ma­na­žér­skych nás­tro­jov pot­reb­ných pre kva­lit­né ria­de­nie spo­loč­nos­ti hol­din­gu, s cie­ľom udr­žať je­ho vý­bor­nú po­zí­ciu na do­má­com tr­hu a expan­do­vať aj v za­hra­ni­čí," dopl­nil Fer­di­nand Exner, pro­jek­to­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti SOF­TIP.

BK group reali­zu­je elek­troin­šta­lá­cie na do­má­com a za­hra­nič­ných tr­hoch, pos­ky­tu­je služ­by tech­nic­kej sprá­vy bu­dov a ria­di por­tfó­lio neh­nu­teľ­nos­tí.

Pod­ni­ko­vý in­for­mač­ný sys­tém SOF­TIP PRO­FIT PLUS je vlaj­ko­vou lo­ďou spo­loč­nos­ti SOF­TIP, kto­rá je so svo­ji­mi 6 300 zá­kaz­ník­mi už 25 ro­kov líd­rom slo­ven­ské­ho tr­hu ERP.

Viac in­for­má­cií na www.sof­tip.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter