V lete môžu deti študovať na univerzite priamo v detskej izbe

Spo­loč­nosť DA­TA­LAN pri­ná­ša slo­ven­ským de­ťom už po pia­ty krát mož­nosť štu­do­vať on­li­ne na Uni­ver­zi­te Ko­men­ské­ho. On­li­ne štú­dium je bez­plat­né, ka­pa­cit­ne neob­me­dze­né a de­ti sa naň mô­žu prih­la­so­vať do 5. jú­la.

Det­skú Uni­ver­zi­tu or­ga­ni­zu­je Uni­ver­zi­ta Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve a Di­vad­lo Aré­na z ini­cia­tí­vy je­ho ria­di­te­ľa Ju­ra­ja Ku­ku­ru. DA­TA­LAN ako IT par­tner pro­jek­tu za­bez­pe­ču­je pre­nos poz­nat­kov k de­ťom di­gi­tál­nou for­mou. Zís­kať di­plom ab­sol­ven­ta Det­skej Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho tak mô­žu de­ti z kto­ré­ho­koľ­vek kú­ta Slo­ven­ska. Sta­čí mať po­čí­tač a prís­tup na inter­net.

„Už 5. roč­ník DUK On­li­ne potvr­dzu­je, že de­ti ma­jú zá­ujem vzde­lá­vať sa, ak je for­ma štú­dia pre ne at­rak­tív­na. Vďa­ka po­čí­ta­čom, či tab­le­tom ma­jú dnes za­ují­ma­vé štú­dium dos­tup­né na pár kli­kov od­kiaľ­koľ­vek" uvie­dol Ma­rek Paš­čák, CEO spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN. „Rov­na­ko jed­no­du­cho nám ve­dia pos­lať aj svo­ju spät­nú väz­bu, a tak vie­me, že vďa­ka DUK On­li­ne sa doz­ve­da­jú no­vé fas­ci­nu­jú­ce ve­ci a štú­dium je ví­ta­ným spes­tre­ním ich práz­dnin."

Do­te­raz ab­sol­vo­va­lo DUK On­li­ne viac než 400 štu­den­tov, pri­čom ich po­čet kaž­do­roč­ne ras­tie. Naj­viac štú­diach­ti­vých je ok­rem Bra­tis­la­vy v mes­tách Zvo­len, Ko­ši­ce, Ban­ská Bys­tri­ca a Pop­rad. Ras­tie aj po­čet de­tí, kto­ré v skú­šob­ných kví­zoch do­siah­li 100% ús­peš­nosť - v mi­nu­lom roč­ní­ku zís­ka­lo „čer­ve­ný di­plom" 18 štu­den­tov.

Pr­vá pred­náš­ka ak­tuál­ne­ho roč­ní­ka bu­de pros­tred­níc­tvom vi­deo­záz­na­mu zve­rej­ne­ná 7. jú­la. Spo­lu po­čas DUK On­li­ne 2015 od­znie de­väť pred­ná­šok, kto­ré bu­dú zve­rej­ne­né vždy v uto­rok. Ku kaž­dej pred­náš­ke bu­de pre de­ti prip­ra­ve­ný on-li­ne skú­šob­ný test. Na ab­sol­vo­va­nie DUK on­li­ne a zís­ka­nie di­plo­mu tre­ba ús­peš­ne prejsť as­poň 6 z 9 tes­tov. Vý­sle­dok tes­tu sa štu­dent doz­vie pros­tred­níc­tvom e-mai­lu.

Me­dzi hlav­né vý­ho­dy on­li­ne štú­dia pat­rí jed­no­du­chý prís­tup, vďa­ka spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN sa reali­zu­je bez­plat­ne a pre de­ti pred­sta­vu­je je­di­neč­nú príl­eži­tosť doz­ve­dieť sa mno­ho za­ují­ma­vých fak­tovz rôz­nych ved­ných dis­cip­lín a zoz­ná­miť sa s naj­lep­ší­mi slo­ven­ský­mi pro­fe­sor­mi jed­no­du­cho cez po­čí­tač. Na de­ti opäť ča­ka­jú za­ují­ma­vé­té­my, ako napr. Pre­čo oko vi­dí, Pre­čo je cu­kor jed ale­bo Pre­čo nám niek­to le­zie na ner­vy. Bo­nu­som sú inter­ak­tív­ne zá­bav­né tes­ty, a ne­bu­dú chý­bať ani sú­ťa­že o at­rak­tív­ne ce­ny. Kaž­do­roč­ne je vždy veľ­ký zá­ujem o wor­ksho­py a aj on­li­ne štu­den­ti sa tak bu­dú môcť stret­núť so svo­ji­mi spo­lu­žiak­mi, napr. po­čas po­pu­lár­nej ho­di­ny otá­zok v parla­men­te ale­bo na IT wor­ksho­pe. Ten bu­de ten­to rok nao­zaj špe­ciál­ny - DA­TA­LAN v spo­lup­rá­ci s Ar­cheolo­gic­kým ús­ta­vom SAV poz­ve de­ti na Bra­tis­lav­ský hrad, kde im prez­ra­dí, ako ar­cheoló­gom po­má­ha­jú mo­der­né tech­no­ló­gie v te­ré­ne a kto­ré sú naj­väč­šie zá­ha­dy Veľ­kej Mo­ra­vy.

Prih­láš­ky na štú­dium a pred­náš­ky náj­de­te na www.da­ta­lan.sk/du­kon­li­neOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter