mobilnyservis.sk – mobilný servis mobilného telefónu na počkanie

Na slo­ven­skom tr­hu servisn­ých slu­žieb pre mo­bil­né te­le­fóny sa ob­ja­vil za­ují­ma­vý pro­jekt mo­bil­ny­servis.sk, kto­rý po­nú­ka nad­štan­dard­ný servis mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, vďa­ka kto­ré­mu klien­ti še­tria čas i pe­nia­ze. My­šlien­ka pro­fe­sio­nál­ne vy­ba­ve­né­ho servisn­éh­o vo­zid­la, kto­rým mo­bil­ný tech­nik pri­chá­dza ku klien­to­vi na za­da­nú ad­re­su a vy­ko­ná op­ra­vu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu na poč­ka­nie pria­mo vo vo­zid­le vznik­la ako od­po­veď na pot­re­bu prom­ptné­ho a zá­ro­veň ce­no­vo dos­tup­né­ho servis­u.

servis_apple.jpg

Skôr, než sa ma­ji­te­lia start-upu mo­bil­ny­servis.sk pus­ti­li do reali­zá­cie svoj­ho ná­pa­du, pod­ro­bi­li slo­ven­ský trh servisn­ých slu­žieb pod­rob­nej ana­lý­ze. Zis­ti­li, že ta­kú­to služ­bu na Slo­ven­sku v roz­sa­hu nie­koľ­kých naj­po­pu­lár­nej­ších zna­čiek ne­po­nú­ka žiad­ny servis. Nás­led­ná ana­lý­za skú­ma­la tech­nic­kú a ča­so­vú ná­roč­nosť jed­not­li­vých op­ráv a slu­žieb a nás­led­ne vy­se­lek­to­va­la tie, kto­ré je mož­né reali­zo­vať v servisn­om vo­zid­le. Vo­zid­lo je tech­nic­ky vy­ba­ve­né tak, aby v nú­dzo­vom prí­pa­de v ňom bo­lo mož­né vy­ko­nať úpl­ne všet­ky služ­by, otáz­kou však zos­tá­va ča­so­vá ná­roč­nosť.

mobilnyservis_auto.jpg

Pr­vé dve vo­zid­lá v Bra­tis­la­ve

Po dvoj­me­sač­ných príp­ra­vách sa služ­ba mo­bil­ny­servis.sk spus­ti­la 1.má­ja 2015 a pr­vé dve vo­zid­lá sú k dis­po­zí­cii v Bra­tis­la­ve a oko­lí. Os­tat­né čas­ti Slo­ven­ska mo­bil­ny­servis.sk za­tiaľ rie­ši pros­tred­níc­tvom zmluv­nej ku­riérskej služ­by, pri­čom nák­la­dy spo­je­né s prep­ra­vou hra­dí mo­bil­ny­servis.sk a ce­na služ­by pre zá­kaz­ní­ka, kto­rá je uve­de­ná na webo­vej strán­ke, je ko­neč­ná bez oh­ľa­du na ďal­šie nák­la­dy.

V bu­dúc­nos­ti plá­nu­jú ma­ji­te­lia pos­ky­to­vať svo­je služ­by v pia­tich servisn­ých vo­zid­lách v Bra­tis­la­ve, kto­ré bu­dú jaz­diť po jed­not­li­vých mest­ských čas­tiach a zá­ro­veň expan­do­vať do ďal­ších väč­ších miest na Slo­ven­sku.

mobilnyservis.jpg

Ako mo­bil­ny­servis fun­gu­je?

Klient si mô­že služ­bu ob­jed­nať te­le­fo­nic­ky ale­bo pros­tred­níc­tvom for­mu­lá­ra, kto­rý náj­de na strán­ke mo­bil­ny­servis.sk. Me­dzi naj­čas­tej­šie op­ra­vy mo­bil­né­ho te­le­fó­nu pat­rí vý­me­na pras­knu­té­ho dis­ple­ja ale­bo vý­me­na ne­fun­kčné­ho tla­čid­la. K dis­po­zí­cii je však ove­ľa šir­šia po­nu­ka slu­žieb, ako nap­rík­lad nah­ra­tie no­vé­ho sof­tvé­ru, od­blo­ko­va­nie ochran­né­ho kó­du či mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra, vý­me­na mik­ro­fó­nu , slú­chad­la ale­bo rep­ro­duk­to­ra, zá­lo­ho­va­nie dát, vý­me­na ka­me­ry či kry­tu.

V Bra­tis­la­ve a oko­lí vás tech­nic­ky vy­ba­ve­né vo­zid­lo nav­ští­vi a pod­ľa vy­ťa­že­nos­ti vám servis mô­že vy­ko­nať do ho­di­ny, v prí­pa­de zá­važ­nej­ších op­ráv do nie­koľ­kých ho­dín.

mobilnyservis2.jpg

V rám­ci Slo­ven­ska je mož­né op­ra­vu reali­zo­vať do 3 dní, vrá­ta­ne prep­ra­vy zmluv­nou ku­riérskou služ­bou. Čas a mies­to op­ra­vy v rám­ci Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja si klient vy­be­rá sám. Po­čas op­ra­vy mu mo­bil­ny­servis.sk pos­ky­tu­je náh­rad­ný te­le­fón. Di­ag­nos­ti­ka po­ru­chy je vždy zdar­ma, na os­tat­né služ­by sa vzťa­hu­je ak­tuál­ne plat­ný cen­ník, kto­rý je pre klien­ta fi­nál­ny a ne­na­vy­šu­je sa o žiad­ne ďal­šie nák­la­dy. Ce­no­vo je mo­bil­ny­servis.sk veľ­mi pri­ja­teľ­ný: jed­not­li­vé služ­by sú ce­no­vo po­rov­na­teľ­né s kon­ku­ren­čný­mi pos­ky­to­va­teľ­mi, v niek­to­rých prí­pa­doch sú do­kon­ca niž­šie.

Všet­ky servisn­é vo­zid­lá sú vy­ba­ve­né pla­tob­ným ter­mi­ná­lom. Mo­bil­ny­servis.sk pri op­ra­vách či iných služ­bách pou­ží­va len ori­gi­nál­ne di­ely.

V prí­pa­de, že má­te prob­lém s mo­bi­lom, prez­ri­te si po­nu­ku a ne­vá­haj­te si do­hod­núť op­ra­vu pria­mo pred va­ším do­mom, fir­mou či pred ná­kup­ným cen­trom.

Vi­zit­ka star­tu­pu

Dá­tum vzni­ku: 5. 2015
Pro­jek­to­vý tím: Lu­káš Pe­ka­ra, Ri­chard Ďur­ka
Strán­ky pro­jek­tu: http://www.mo­bil­ny­servis.sk/
Po­čet op­ráv po me­sia­ci:
50+
Po­čet náv­štev­ná­kov webu po me­sia­ci: ~6.000Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter