Prezentujte svoju firmu plnohodnotnou vizitkou

Spo­loč­nosť Zoz­nam.sk pred­sta­vi­la re­di­zajn a skva­lit­ne­nie slu­žieb pre fi­rem­né pro­fi­ly pro­duk­tu Ka­ta­lóg. Vý­sled­kom ino­vá­cie sú dopl­nko­vé služ­by, kto­ré sú k dis­po­zí­cii sa­mos­tat­ne a klien­to­vi umož­ňu­jú roz­ší­riť svoj zá­klad­ný fi­rem­ný pro­fil pod­ľa vlas­tných po­trieb.

Klien­ti Ka­ta­ló­gu moh­li do­po­siaľ vy­uží­vať fi­rem­né pro­fi­ly v dvoch ver­ziách bez mož­nos­ti ľu­bo­voľ­né­ho vý­be­ru dopl­nkov. Za­tiaľ, čo zá­klad­ný (free) bez­plat­ný pro­fil ob­sa­hu­je ele­men­tár­ne in­for­má­cie, s pl­ným (full) pro­fi­lom zís­ka­va­jú fir­my auto­ma­tic­ký prís­tup ku kom­plet­né­mu ba­lí­ku slu­žieb. V prí­pa­de zá­uj­mu o roz­ší­re­nie zá­klad­né­ho pro­fi­lu o kon­krét­ne adi­tív­ne služ­by, už ne­mu­sí zá­ujem­ca ne­vyh­nut­ne sia­hať po pl­nom pro­fi­le. Ka­ta­lóg po­nú­ka mož­nosť se­lek­cie a vý­be­ru ľu­bo­voľ­né­ho poč­tu dopl­nkov, kto­ré sú at­rak­tív­ne pre pre­zen­tá­ciu da­nej spo­loč­nos­ti.

No­vin­kou sú exklu­zív­ne be­ne­fi­ty vo for­me 100% zľa­vy na vy­bra­né služ­by par­tner­ských pro­duk­tov pre všet­kých klien­tov, kto­rí si zvo­lia pre svo­ju spo­loč­nosť pl­ný pro­fil:

- Služ­ba Sle­do­va­nie fi­riem štan­dard na 6 me­sia­cov za­dar­mo

- Služ­ba Mo­ja ús­chov­ňa s ka­pa­ci­tou 50 GB úlož­né­ho pries­to­ru na 6 me­sia­cov za­dar­mo

- Uve­rej­ne­nie 1 pra­cov­nej po­nu­ky na 14 dní na pra­cov­nom por­tá­li Ka­rié­ra.sk

Pl­ný pro­fil je vý­bor­nou al­ter­na­tí­vou pre men­šie spo­loč­nos­ti, kto­ré ne­ma­jú vlas­tnú web strán­ku, prí­pad­ne ne­ma­jú ka­pa­ci­ty sa jej pl­no­hod­not­ne ve­no­vať, a už vô­bec nie rie­šiť jej res­pon­zív­ny di­zajn. Keď­že služ­ba umož­ňu­je vlo­že­nie ob­ráz­kov, cen­ní­kov, vi­deí, in­for­má­cií o ot­vá­ra­cích ho­di­nách a kon­tak­tov na jed­not­li­vé od­de­le­nia, pl­ný pro­fil mô­že slú­žiť ako pl­no­hod­not­ná vi­zit­ka fir­my," ho­vo­rí pro­duk­to­vý ma­na­žér Ka­ta­ló­gu Ma­tej Jad­roň.

Ví­ta­nou no­vin­kou je aj kon­takt­ný for­mu­lár, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho mô­že náv­štev­ník kon­tak­to­vať fir­mu pria­mo z jej pro­fi­lu. Re­di­zajn Ka­ta­ló­gu fi­riem sa dot­kol aj vi­zuál­nej strán­ky pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia pro­fi­lov. Res­pon

tabulka-doplnky-2

zív­ny di­zajn s in­tui­tív­nou orien­tá­ciou na strán­ke umož­ňu­je po­hodl­né pre­hlia­da­nie fi­rem­ných pro­fi­lov v tab­le­toch a smar­tfó­noch.

Vďa­ka dopl­nko­vým služ­bám ve­dia fir­my roz­ší­riť in­for­mač­ný ob­sah pro­fi­lu, čo má vý­znam­ný vplyv na SEO spo­loč­nos­ti. Dopl­nko­vá služ­ba Za­ra­de­nie do via­ce­rých sek­cií umož­ňu­je klien­to­vi vy­pl­niť až 10 sek­cií, čím sa zvý­ši pre­lin­ko­va­nie na fi­rem­ný pro­fil, vzras­tie tak re­le­van­tnosť od­ka­zu a na­po­má­ha po­su­nu na pop­red­nú po­zí­ciu vo vy­hľa­dá­va­níOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter