ČR: Sophos pridáva do svojho cloudového bezpečnostného portfólia ochranu elektronickej pošty

Spo­leč­nos­tSop­hos ozná­mi­la přev­ze­tí fir­my Ref­lexion Networks, líd­ra v ob­las­ti ochra­ny elek­tro­nic­ké poš­ty pro clou­do­vá prostředí, ar­chi­va­ce a šif­ro­vá­ní e-mailů a slu­žeb pro za­jištění kon­ti­nui­ty pod­ni­ká­ní. Ak­vi­zi­ce Ref­lexion Networks umož­ní spo­leč­nos­ti Sop­hos roz­šířit plat­for­mu Sop­hos Cloud, in­teg­ro­va­nou fi­rem­ní clou­do­vou kon­zo­li ur­če­nou ke správě bez­peč­nos­ti, o clou­do­vou ochra­nu elek­tro­nic­ké poš­ty. Zá­kaz­ní­ci tak bu­dou mít k dis­po­zi­ci fi­rem­ní e-mai­lo­vou ochra­nu v po­době jed­no­ho ce­nově dos­tup­né­ho a snad­no spra­vo­va­tel­né­ho řeše­ní.

Spo­leč­nost Ref­lexion Networks na­bí­zí uce­le­né por­tfo­lio tech­no­lo­gií, kte­ré jsou za­měřené na bez­peč­nost elek­tro­nic­ké poš­ty v prostředí clou­du a us­nad­ňu­jí or­ga­ni­za­cím za­ve­de­ní i pou­ží­vá­ní bez­peč­né ko­mu­ni­ka­ce. Řeše­ní Ref­lexion To­tal Con­trol blo­ku­je spa­my a vi­ry ještě před tím, než se dos­ta­nou do fi­rem­ní sí­ťo­vé infra­struk­tu­ry. Ar­chi­vač­ní, vy­hod­no­co­va­cí a ob­no­vo­va­cí služ­by umož­ňu­jí rych­lé od­ha­le­ní škod­li­vé­ho software a šif­ro­vá­ní za­jis­tí, že je e-mai­lo­vá ko­mu­ni­ka­ce či­tel­ná pou­ze pro op­rávněné příjem­ce. Spo­leč­nost má na­víc ve svém por­tfo­liu i služ­by pro ob­last kon­ti­nui­ty pod­ni­ká­ní, kte­ré se sta­ra­jí o za­jištění nepřetr­ži­té ko­mu­ni­ka­ce v případě vý­padků.

Bez­peč­nos­tní plat­for­ma Sop­hos Cloud uve­de­ná na trh v po­lo­vině ro­ku 2013 na­bí­zí v po­době je­di­né in­teg­ro­va­né kon­zo­le hos­to­va­né v prostředí clou­du ochra­nu kon­co­vých bodů, sprá­vu a za­bez­pe­če­ní mo­bil­ních za­říze­ní, ochra­nu serverů i tech­no­lo­gii vy­uží­vá­ní sez­na­mu důvěry­hod­ných ap­li­ka­cí (whi­te­lis­ting).

"Řeše­ní spo­leč­nos­ti Ref­lexion je od sa­mé­ho za­čát­ku vy­ví­je­no tak, aby fun­go­va­lo v prostředí clou­du. Ne­po­chy­bu­ji te­dy o tom, že po­sí­lí na­ši schop­nost na­bí­zet zá­kaz­níkům ochra­nu elek­tro­nic­ké poš­ty kdy­ko­liv a kde­ko­liv si bu­dou přát," říká Bill Luc­chi­ni, hlav­ní vice­pre­zi­dent di­vi­ze Sop­hos Cloud Se­cu­ri­ty. "Dí­ky in­teg­ra­ci té­to tech­no­lo­gie s plat­for­mou Sop­hos Cloud dopl­ní Ref­lexion na­še řeše­ní pro ochra­nu elek­tro­nic­ké poš­ty a IT pro­fe­sio­ná­lo­vé zís­ka­jí mož­nost vol­by me­zi prostředím clou­du a vy­uži­tím kla­sic­ké­ho li­cen­ční­ho mo­de­lu on-pre­mi­se. Po­sí­le­ní na­še­ho por­tfo­lia tak ote­ví­rá no­vé příle­ži­tos­ti pro nás i na­še par­tne­ry a jsme rá­di, že se tým Ref­lexion Networks stá­vá sou­čás­tí ro­di­ny Sop­hos."

Spo­leč­nost Ref­lexion Networks síd­lí v ame­ric­kém Wobur­nu a může se po­chlu­bit ví­ce než 17 000 zá­kaz­ní­ky z ce­lé­ho svě­ta. Clou­do­vé služ­by té­to spo­leč­nos­ti pro­dá­va­jí kaž­dý měsíc ví­ce než dva ti­sí­ce pos­ky­to­va­telů říze­ných slu­žeb (MSP).

„Vždy by­lo na­ším hlav­ním cí­lem pos­kyt­nout ob­rov­ské­mu glo­bál­ní­mu tr­hu ma­lých a středně vel­kých fi­rem snad­no pou­ži­tel­né služ­by dos­tup­né prostřed­nic­tvím MSP," dopl­ňu­je Da­vid Hug­hes, ge­ne­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti Ref­lexion Networks. „Ta­to vi­ze je vel­mi blíz­ká i spo­leč­nos­ti Sop­hos, kte­rá má na­víc vel­ké tr­žní mož­nos­ti na je­jí us­ku­tečnění. Sa­mozřejmě mne pro­to těší, že jsme se moh­li stát sou­čás­tí té­to znač­ky."

Ví­ce in­for­ma­cí na­lez­ne­te na ad­re­se http://www.sop­hos.com/servers.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter