Globálny úspech LG Electronics v oblasti dizajnu

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) os­la­vu­je v tom­to ro­ku ús­pe­chy v nie­koľ­kých ob­las­tiach. Práč­ky LG sú sve­to­vou jed­not­kou a pro­duk­ty ra­du Mu­sic Flow bo­li oce­ne­né pre svoj je­di­neč­ný a nad­ča­so­vý di­zajn.

V ob­las­ti prá­čok sa už šesť ro­kov dr­ží na ce­los­ve­to­vej špič­ke prá­ve spo­loč­nosť LG. Pod­ľa Euro­mo­ni­tor sú spre­du pl­ne­né práč­ky od LG tý­mi naj­pre­dá­va­nej­ší­mi na glo­bál­nom tr­hu a cel­ko­vý po­diel tvo­rí 14,7 per­cen­ta (Euro­mo­ni­tor Inter­na­tio­nal Li­mi­ted: ka­te­gó­ria Práč­ky, ma­loob­chod­né pre­da­je pod­ľa ob­je­mu 2014). Vý­nim­ku tvo­rí USA, kde si LG dr­ží tú­to po­zí­ciu už osem po se­be nas­le­du­jú­cich ro­kov. Zá­kaz­ní­ci oce­ňu­jú hlav­ne ino­vá­cie ako nap­rík­lad Di­rect Dri­ve mo­tor, vďa­ka kto­ré­mu sú práč­ky vý­kon­nej­šie, už­šie a sta­bil­nej­šie. No­vin­kou je aj tech­no­ló­gia Tur­boWash™, kto­rá vý­raz­ne skra­cu­je do­bu pra­nia a ze­fek­tív­ňu­je ce­lý pro­ces.

Audio pro­duk­ty z di­el­ne spo­loč­nos­ti LG vy­ni­ka­jú nie­len skve­lým zvu­kom, ale aj nad­ča­so­vým di­zaj­nom. Prá­ve ten oce­ni­li po­rot­co­via iF DE­SIGN AWARD a Red Dot De­sign Award u pro­duk­tov ra­du Mu­sic Flow - bez­drô­to­vé­ho Soun­dBar HS9 a bez­drô­to­vých rep­ro­duk­to­rov P7 a H3. „Ce­ny iF za di­zajn pro­duk­tov sú ude­ľo­va­né už viac ako šes­ťde­siat ro­kov. Toh­to oce­ne­nia si vá­ži­me aj pre­to, že hod­no­tí nie­len vzhľad, ale aj prak­tic­kosť, ino­va­tív­nosť či bež­né vy­uži­tie pro­duk­tov," ko­men­tu­je Ma­rek So­jak.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te http://www.lge.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter