Telekom odštartoval súťaž o cestu na Tour de France v špeciálnom fanbuse

Fa­nú­ši­ko­via cyk­lis­ti­ky a špe­ciál­ne Pet­ra Sa­ga­na ma­jú te­raz je­di­neč­nú príl­eži­tosť hrať o vý­let na Tour de Fran­ce. Te­le­kom pre nich na strán­ke www.s4­gan.sk prip­ra­vil špe­ciál­nu hru - naj­rý­chlej­ších ča­ka­jú no­vé smar­tfó­ny a tých naj­za­pá­le­nej­ších čo­si ove­ľa viac - ces­ta na Tour v špe­ciál­nom fa­nú­ši­kov­skom auto­bu­se. 

Ako sa za­po­jiť? Pre­dov­šet­kým si tre­ba as­poň je­den­krát za­hrať jed­no­du­chú hru Tour de Inter­net: https://www.s4­gan.sk/tour-de-inter­net/. Z pr­vých 100 hrá­čov s naj­lep­ším skó­re v hre vy­žre­bu­je Te­le­kom de­sať, kto­rí zís­ka­jú smar­tfón Sam­sung Ga­laxy A3.
Fa­nú­ši­ko­via, kto­rí na­vy­še uká­žu na fot­ke ale­bo vi­deu, čo sú ochot­ní spra­viť pre účasť vo fan­bu­se na Tour de Fran­ce, bu­dú zá­ro­veň v hre o jed­no z 9 miest na 5-dňo­vom all in­clu­si­ve vý­le­te do Fran­cúz­ska. Tých naj­za­pá­le­nej­ších fa­nú­ši­kov si bu­de vy­be­rať pria­mo Pe­ter Sa­gan. 

Viac na www.s4­gan.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter