Nová platobná brána BESTERON prenikla pomedzi konkurenciu. Ak prvú otestovala platbu kartou, ďalšie služby sú na rade

Slo­ven­skí e-sho­pa­ri za­ja­sa­li. Ich svet je to­tiž bo­hat­ší o ďal­šiu fir­mu, kto­rá im mô­že do­po­môcť k efek­tív­nej­šie­mu pod­ni­ka­niu. Bes­te­ron je pr­vá on­li­ne pla­tob­ná brá­na, kto­rá ne­na­rá­ba s pe­niaz­mi klien­ta, ale klient pra­cu­je pria­mo so svo­jim ban­ko­vým pros­tre­dím, kto­ré mu je zná­me.

Sa­mot­ní za­kla­da­te­lia služ­by Bes­te­ron, Mi­ros­lav Kráľ a Ró­bert Ka­bi­na, ma­jú s pod­ni­ka­ním na inter­ne­te svo­je skú­se­nos­tí.sú ma­ji­te­lia e-sho­pov a s on­li­ne plat­ba­mi ma­li aj nie­koľ­ko ne­ga­tív­nych skú­se­nos­tí. „Pod­ni­ka­nie na inter­ne­te je pre mno­hých lá­ka­vé, rov­na­ko ako aj pre nás. Skrý­va však aj množ­stvo ne­ga­tív, ako nap­rík­lad aj nee­fek­tív­ne pro­ce­sy plat­by. Naj­viac nás trá­pi­la nep­reh­ľad­nosť pla­tieb, a to, že sme pe­nia­ze ne­ma­li hneď na svo­jom úč­te, aby sme s ni­mi moh­li pra­co­vať", ho­vo­rí Mi­ros­lav Kráľ. Je­ho spo­loč­ník, Ró­bert Ka­bi­na ho dopĺňa: „pou­či­li sme sa na chy­bách dru­hých a aj pre­to sme sa roz­hod­li za­me­rať prá­ve na tie­to chy­by a vy­la­diť ich. Vý­sled­kom to­ho je služ­ba, kto­rá vy­ni­ká me­dzi kon­ku­ren­ciou svo­jou vý­ni­moč­nos­ťou".

Ako pr­vé bo­li za po­mo­ci Bes­te­ro­nu kú­pe­né dám­ske fa­reb­né te­nis­ky Star mas­ter jeans v e-sho­pe Pre­vádz­ko­va­teľ e-sho­pu Ma­tej Bies tvr­dí: „te­ší nás, že sme moh­li byť sú­čas­ťou tej­to no­vej služ­by. Plat­ba sa­moz­rej­me pre­beh­la bez prob­lé­mov, bo­la rých­la a efek­tív­na a moh­li sme tak za­čať s expe­dí­ciou to­va­ru. Spo­koj­ní sme aj my a aj sa­mot­ný zá­kaz­ník".

Po pr­vej plat­be v e-sho­pe No­ves­ta.sk, bo­la služ­ba im­ple­men­to­va­ná do ďal­ších e-sho­pov.

V blíz­kej do­be pri­bud­nú efek­tív­ne plat­by UniP­lat­ba, ČSOB Pla­tob­né tla­čid­lo, Tat­ra­Pay, Spo­ro­pay, WEB­pay či VÚB plat­by a bez­peč­né ban­ko­vé pre­vo­dy cez inter­ne­to­vé ban­kov­níc­tvo väč­ši­ny slo­ven­ských bánk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter