Samsung a Universal Pictures oznámili spoluprácu s Amblin Entertainment, tvorcom filmovej novinky Jurský svet

Sam­sung Elec­tro­nics Co. uzav­rel ce­los­ve­to­vú mar­ke­tin­go­vú spo­lup­rá­cu s fil­mom Jur­ský svet, dl­ho oča­ká­va­ným pok­ra­čo­va­ním sé­rie Jur­ský park od Ste­ve­na Spiel­ber­ga. Sú­čas­ťou kam­pa­ne je pre­mie­ta­nie upú­ta­viek na film na Sam­sung SUHD TV, vi­deos­te­na pri ce­los­ve­to­vej pre­mié­re aj sa­mot­ná účasť vo fil­me v po­do­be Ino­vač­né­ho cen­tra Sam­sung.

„Par­tner­stvo s Uni­ver­sal Pic­tu­res nám pos­ky­tu­je je­di­neč­nú príl­eži­tosť uká­zať na­še ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie a vy­tvo­riť uce­le­nú mar­ke­tin­go­vú kam­paň k jed­né­mu z naj­oča­ká­va­nej­ších fil­mov ro­ka," po­ve­dal Won Pyo Hong, pre­zi­dent a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ Sam­sung Elec­tro­nics.

Ino­vač­né cen­trum Sam­sung, náv­štev­níc­ke cen­trum v par­ku Jur­ský svet, pred­sta­vu­je high-tech inter­ak­tív­ne expo­ná­ty, kto­ré pos­ky­tu­jú náv­štev­ní­kom pô­so­bi­vé zá­žit­ky. Cen­trum je tiež pl­né zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií Sam­sung vrá­ta­ne UHD TV, pros­tred­níc­tvom kto­rých sa mô­žu náv­štev­ní­ci stret­núť s vir­tuál­ny­mi di­no­sau­ra­mi a doz­ve­dieť sa viac in­for­má­cií o par­ku sa­mot­nom.

„Sam­sung je sú­čas­ťou náš­ho prí­be­hu. Ví­ziou toh­to fil­mu bo­lo, že zá­bav­ný park bu­de sku­toč­ne reál­ny. Pre­to sme tvr­do pra­co­va­li, aby ma­li di­vá­ci po­cit, že sú sú­čas­ťou dob­rod­ruž­stva - čo nao­zaj obo­ha­cu­je náš prí­beh," po­ve­dal pro­du­cent fil­mu Jur­ský svet Frank Mar­shall.

Sam­sung pred­sta­vo­val exklu­zív­ny ob­sah z prip­ra­vo­va­né­ho fil­mo­vé­ho dob­rod­ruž­stva na svo­jich re­vo­luč­ných SUHD te­le­ví­zo­roch v ma­loob­chod­ných pre­daj­niach v USA. Bol tiež sú­čas­ťou sve­to­vej pre­mié­ry a af­ter­pár­ty. Pri tej­to príl­eži­tos­ti zos­ta­vil Sam­sung vi­deos­te­nu z no­vých SUHD te­le­ví­zo­rov, kto­rá zob­ra­zo­va­la ob­sah fil­mu. Hviez­dy na čer­ve­nom ko­ber­ci tak ob­klo­po­va­li veľ­ko­le­pé far­by a de­tai­ly.

Te­le­ví­zo­ry Sam­sung SUHD nas­ta­vu­jú úpl­ne no­vú úro­veň kva­li­ty ob­ra­zu. Vďa­ka zob­ra­zo­va­cej tech­no­ló­gii, kto­rú po­há­ňa­jú ener­ge­tic­ky ús­por­né po­lo­vo­di­če z na­no kryš­tá­lov, pos­ky­tu­jú bez­kon­ku­ren­čnú čis­to­tu fa­rieb a kon­trast - sú dvaa­polkrát jas­nej­šie ako bež­né te­le­ví­zo­ry.

O Jur­skom sve­te

Pred dvad­sia­ti­mi dvo­ma rok­mi tra­gic­ky skon­čil sen excen­tric­ké­ho mi­lio­ná­ra Joh­na Ham­mon­da, kto­rý chcel na od­ľah­lom os­tro­ve z di­no­saurie­ho DNA vy­pes­to­vať Jur­ský park so ži­vý­mi expo­nát­mi. Od tej do­by sa ale mno­hé zme­ni­lo, park ide na pl­né ob­rát­ky. Vi­taj­te v Jur­skom sve­te, luxus­nom re­zor­te pri pob­re­ží Kos­ta­ri­ky, kde 20 000 náv­štev­ní­kov pres­kú­ma­va naj­kraj­šie ži­jú­ce pre­his­to­ric­ké di­vy všet­kých tva­rov a veľ­kos­tí a kaž­dý deň s ni­mi zblíz­ka ko­mu­ni­ku­je.

Keď ma­sív­ny a ta­jom­ný In­do­mi­nus rex pri­chys­tá útek a zmiz­ne v džung­li, po­ria­dok sa me­ní na chaos a náv­štev­ní­ci par­ku na ko­ris­ti. Di­no­sau­ry unik­nú do ot­vo­re­né­ho pries­to­ru, aby sa za­po­ji­li do ne­ľú­tos­tné­ho bo­ja o pre­ži­tie. Žiad­ne mies­to naj­úžas­nej­šie­ho zá­bav­né­ho par­ku na sve­te už nie je bez­peč­né.

Chris Pratt, Bry­ce Dallas Howard, Vin­cent D'Ono­frio, Ty Sim­pkins, Nick Ro­bin­son, Omar Sy, BD Wong a Irrfan Khan hra­jú v epi­ckom 3D ak­čnom sním­ku, kto­rý re­ží­ru­je Co­lin Tre­vorrow a kto­rý je za­lo­že­ný na pos­ta­vách od tvor­cu Mi­chae­la Crich­to­na. Auto­rom sce­ná­ra sú Rick Jaf­fa & Aman­da Sil­ver a De­rek Con­nol­ly & Tre­vorrow. Prí­beh vy­tvo­ri­li Rick Jaf­fa & Aman­da Sil­ver. Frank Mar­shall a Pat­rick Crowley sa pri­po­ji­li k tí­mu ako pro­du­cen­ti. www.ju­ras­sicworld.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter