Dell predstavil na Computexe aj nový rad notebookov Inspiron

No­vé por­tfó­lio za­ria­de­ní In­spi­ron za­hŕňa ce­lú sé­riu no­te­boo­kov s rôz­ny­mi pro­ce­sor­mi a kon­fi­gu­rá­cia­mi. In­spi­ro­ny sú vďa­ka svo­jej ce­no­vej dos­tup­nos­ti ideál­ne naj­mä pre štu­den­tov a zá­kaz­ní­kov, kto­rí hľa­da­jú lac­ný, ale kva­lit­ne spra­co­va­ný po­čí­tač.

„Na to, aby ste sa za­bá­va­li, bo­li pro­duk­tív­ni, po­ze­ra­li fil­my, sur­fo­va­li po inter­ne­te ale­bo si te­le­fo­no­va­li s ka­ma­rát­mi za oceá­nom, pot­re­bu­je­te po­čí­tač, kto­rý je naj­mä dob­re od­la­de­ný a kva­lit­ne spra­co­va­ný. Zna­me­ná to, že ho mô­že­te použ­vať nie­koľ­ko ro­kov a mô­že­te sa spo­ľah­núť, že bu­de fun­go­vať tak ako má, vždy, keď ho za­pne­te. A pres­ne o tom sú no­vé In­spi­ro­ny," po­ve­dal Petr Za­jí­ček, Client So­lu­tion Mar­ke­ting Ma­na­ger Dell.

No­te­bo­ky In­spi­ron 5000: Uh­la­de­ný di­zajn a vý­kon­né kon­fi­gu­rá­cie

Na vý­ber sú no­te­boo­ky s pro­ce­sor­mi In­tel a uh­lo­prieč­kou 15 ale­bo 17 pal­cov. Dis­plej mô­že mať roz­lí­še­nie FHD 1080p ale­bo HD. No­te­boo­ky sú dos­tup­né v nie­koľ­kých fa­reb­ných ver­ziách - mat­ná strie­bor­ná, čer­ve­ná, mod­rá a čier­na. Klá­ves­ni­ca je vy­ho­to­ve­ná tak, aby sa na nej da­lo po­hodl­ne pí­sať aj nie­koľ­ko ho­dín. Zod­po­ve­dá to­mu aj dl­há vý­drž na ba­té­rie.

Dos­tup­nosť na Slo­ven­sku

  • No­te­boo­ky In­spi­ron 5000 bu­dú dos­tup­né od jú­la 2015


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter