Verejné obstarávanie ŠÚ SR bolo podľa kontroly v poriadku

Úrad pre ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie (ÚVO) potvr­dil správ­nosť pos­tu­pov v rám­ci ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia pro­jek­tu Elek­tro­nic­ké služ­by Šta­tis­tic­ké­ho úra­du (ŠÚ) SR. Ako in­for­mo­val ho­vor­ca ŠÚ Ma­rián Já­no­šík, na žia­dosť Úra­du vlá­dy SR ako ria­dia­ce­ho or­gá­nu pre Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti vy­ko­nal úrad od 24. ap­rí­la do 29. má­ja toh­to ro­ka kon­tro­lu.

Šta­tis­tic­ký úrad od­ov­zdal ÚVO kom­plexnú do­ku­men­tá­ciu vzťa­hu­jú­cu sa na pro­jekt. "Vy­ko­na­nou kon­tro­lou nad dodr­žia­va­ním zá­ko­na o ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní ne­bo­lo v uve­de­nom prí­pa­de z pred­lo­že­nej do­ku­men­tá­cie zis­te­né po­ru­še­nie zá­ko­na o ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní zo stra­ny kon­tro­lo­va­né­ho," dos­pe­li k zá­ve­ru kon­tro­ló­ri ÚVO. Pro­jekt elek­tro­nic­kých slu­žieb bol za­ra­de­ný do sku­pi­ny 16 ná­hod­ne vy­bra­ných v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu in­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS), na kto­ré sa vzťa­ho­va­la ploš­ná ko­rek­cia ude­le­ná Mi­nis­ter­stvom fi­nan­cií (MF) SR. Šta­tis­tic­ký úrad sa s vý­zvou re­zor­tu fi­nan­cií nes­to­tož­nil a v ofi­ciál­nom sta­no­vis­ku vy­jad­ril zá­sad­ný ne­súh­las.

Pro­jekt Elek­tro­nic­ké služ­by Šta­tis­tic­ké­ho úra­du SR sa reali­zo­val od augus­ta 2010 do no­vem­bra 2013. Je­ho hod­no­ta je 19,4 mi­lió­na eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH), pri­čom v pre­važ­nej mie­re, kon­krét­ne 18,3 mil. eur bez DPH, bol fi­nan­co­va­ný zo štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ, zvyš­nú časť hra­dil úrad z roz­poč­to­vých pros­tried­kov. Do­dá­va­te­ľom je kon­zor­cium fi­riem Slo­vak Te­le­kom, a.s., Mic­ro­comp Com­pu­ter­sys­tem, s.r.o.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter