Výkonný, spoľahlivý a cenovo dostupný: 5“ 64bitový smartphone Honor 4C mieri na Slovensko

Znač­ka chyt­rých mo­bil­ných te­le­fó­nov a prís­lu­šen­stva Ho­nor roz­ši­ru­je ro­di­nu svo­jich prís­tro­jov na slo­ven­skom tr­hu o no­vé­ho čle­na. Ele­gant­ný päť­pal­co­vý smar­tpho­ne Ho­nor 4C za­uj­me svo­jim ori­gi­nál­nym vzhľa­dom, prík­lad­nou kva­li­tou spra­co­va­nia a, ako bý­va u prís­tro­jov znač­ky Ho­nor zvy­kom, vý­bor­ným po­me­rom ce­na / vý­kon. Ho­nor 4C je od dneš­né­ho dňa v pre­da­ji za ce­nu 159 EUR.

Hlav­né pred­nos­ti no­vé­ho smar­tpho­nu Ho­nor 4C:

- te­lo prís­tro­ja z troch seg­men­tov, uni­kát­na textú­ra za­dné­ho kry­tu pre prí­jem­né a is­té dr­ža­nie,

- Pro­ce­sor Ki­rin620, 64-bi­to­vá ar­chi­tek­tú­ra A53, 8 ja­dier,

- 13 MP fo­toa­pa­rát SO­NY BSI so sve­tel­nos­ťou F2.0,

- 2550 mAh ba­té­ria so sys­té­mom Smart Power 2.5, kto­rý ušet­rí až 30% ener­gie,

- 5 "dis­plej s roz­lí­še­ním 720p, 16,7 mi­lió­nov fa­rieb, hus­to­ta zob­ra­ze­nia 294 bo­dov na pa­lec,

- Ten­ké rám­če­ky dis­ple­ja, po­mer dis­ple­ja k te­lu prís­tro­ja 76%,

- mož­nosť osa­de­nia dvo­ma SIM kar­ta­mi (Dual SIM, Dual Stan­dby).

Ele­gant­ný vzhľad:

Ho­nor 4C na pr­vý poh­ľad za­uj­me ele­gan­tný­mi kon­tú­ra­mi, pou­ži­tím zla­tých di­zaj­no­vých pr­vkov oko­lo šo­šov­ky fo­toa­pa­rá­tu a na lo­gu znač­ky Ho­nor. Textú­ra za­dnej čas­ti pri­po­mí­na­jú­ca hru­bú tka­ni­nu ne­má len es­te­tic­ké, ale aj prak­tic­ké vy­uži­tie - za­is­ťu­je lep­ší úchop a brá­ni vy­kĺznu­tiu te­le­fó­nu z rúk. Ultra­ten­ké rám­če­ky päť­pal­co­vé­ho dis­ple­ja s HD roz­lí­še­ním za­is­ťu­jú po­mer dis­ple­ja k plo­che pred­nej čas­ti 76%. K ele­gan­cii pris­pie­va tiež hrúb­ka prís­tro­ja len 8,8 mi­li­met­rov a umies­tne­nie ov­lá­da­cích tla­či­diel mi­mo plo­chu dis­ple­ja.

Rých­ly a ús­por­ný 64bi­to­vý pro­ce­sor

Ho­nor 4C po­há­ňa vý­kon­ný osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Ki­rin 620. Vďa­ka kom­bi­ná­cii 64-bi­to­vé­ho har­dvé­ru (ar­chi­tek­tú­ra A53) aj sof­tvé­rom do­sa­hu­je pro­ce­sor až o 40% vy­ššie­ho vý­ko­nu op­ro­ti 32-bi­to­vým pro­ce­so­rom (ar­chi­tek­tú­ra A7). Tech­no­ló­gia sprá­vy ener­gie Smar­tPower 2.5 za­is­tí až 80 ho­dín vý­dr­že ba­té­rie s ka­pa­ci­tou 2550 mAh v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me ale­bo 14,3 ho­dín dĺžky ho­vo­ru. K vy­so­ké­mu vý­ko­nu smar­tpho­nu Ho­nor 4C na­po­má­ha tiež ope­rač­ná pa­mäť o veľ­kos­ti 2 GB. Vnú­tor­né úlo­žis­ko s ka­pa­ci­tou 8 GB mož­no ďa­lej roz­ší­riť pa­mä­ťo­vý­mi kar­ta­mi štan­dar­du mic­roSD.

Mul­ti­me­diál­na vý­ba­va a prak­tic­ké fun­kcie

Hlav­ný fo­toa­pa­rát SO­NY BSI s roz­lí­še­ním 13 MP dis­po­nu­je sve­tel­nos­ťou F2.0, pia­ti­mi op­tic­ký­mi ele­men­tmi, šír­kou oh­nis­ka 28mm, anti­ref­lexnou vrstvou a ochra­nou pro­ti za­ne­chá­va­niu od­tlač­kov pr­stov. Pred­ná ka­me­ra pre sel­fie zá­be­ry do­sa­hu­je roz­lí­še­nie 5 MP. Uží­va­te­lia Ho­nor 4C mô­žu vy­uží­vať rad prak­tic­kých fun­kcií ako pa­no­ra­ma­tic­kých sel­fie, auto­ma­tic­ké­ho vy­lep­še­nie vzhľa­du ple­ti ale­bo za­os­tre­nie sním­ky až po je­ho ob­sta­ra­ní. Nad­stav­ba uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia EMUI 3.0 pos­ky­tu­je uží­va­te­ľom neob­me­dze­né mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia vzhľa­du, rad vy­lep­še­ní or­ga­ni­zač­ných fun­kcií a uľah­če­nie pre ov­lá­da­nie te­le­fó­nu jed­nou ru­kou.

Ce­na a dos­tup­nosť

Smar­tpho­ne Ho­nor 4C je pre slo­ven­ských zá­kaz­ní­kov dos­tup­ný v sie­ťach Al­za.sk, Da­tart, Mall.sk, Nay.sk a u ope­rá­to­ra O2 v bie­lej a čier­nej va­rian­te za ce­nu 159 EUR (vrá­ta­ne DPH).

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie Ho­nor 4C

Roz­me­ry:143,3 x 71,9 x 8,8 mm

Vá­ha: 162 g

Dis­plej: 5 "(1280 x 720) IPS LCD, 16,7 M fa­rieb, 294 PPI

Pro­ce­sor: Hi­Silli­con Ki­rin 620, oc­tu-co­re (1,2 GHz), 64 bi­tov A53

RAM: 2 GB

ROM: 8 GB (mož­no roz­ší­riť po­mo­cou mic­roSD kar­ty o ďal­ších 32 GB)

Ba­té­ria: 2550 mAh

OS: An­droid 4.4, nad­stav­ba EMUI 3.0

Hlav­ný fo­toa­pa­rát: 13 MPx, SO­NY BSI, F2.0, 28mm

Pred­ný fo­toa­pa­rát: 5 MPx

Sie­te: GSM: 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA: 900/2100 (DL až 42 Mbit / s)

Ďal­šie: WiFi 802.11b / g / n, Blue­tooth 4.0 + EDR, A-GPS, USB 2.0, Dual SIM Dual Stan­dbyOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter