Náklady spojené s únikom dát rekordne rastú

Po­ne­mon In­sti­tu­te v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou IBM zve­rej­nil svo­ju kaž­do­roč­nú štú­diu o ško­dách spô­so­be­ných úni­kom dát: Cost of Da­ta Breach Stu­dy: Glo­bal Ana­ly­sis. Na zá­kla­de po­rov­ná­va­cej štú­die 350 fi­riem z 11 kra­jín sa uká­za­lo, že prie­mer­né kon­so­li­do­va­né nák­la­dy na dá­to­vé úni­ky pred­sta­vu­jú 3,8 mi­lió­na do­lá­rov, a v po­rov­na­ní s ro­kom 2013 na­rást­li o 23 per­cent.

Štú­dia tiež zis­ti­la, že prie­mer­né nák­la­dy spo­je­né s kaž­dým stra­te­ným, ale­bo od­cu­dze­ným zá­zna­mom ob­sa­hu­jú­cim cit­li­vé ale­bo dô­ver­né in­for­má­cie, sa zvý­ši­li o šesť per­cent, zo 145 na 154 do­lá­rov. Naj­vyš­šie sú tie­to nák­la­dy v zdra­vot­níc­tve, kde kaž­dý ta­ký­to stra­te­ný zá­znam sto­jí až 363 do­lá­rov. Naj­vyš­ší ná­rast bol za­zna­me­na­ný v ma­loob­cho­de, kde prie­mer­né nák­la­dy na stra­te­ný zá­znam na­rást­li zo 105 na 165 do­lá­rov.

„Na zá­kla­de náš­ho te­rén­ne­ho vý­sku­mu sme iden­ti­fi­ko­va­li tri hav­né dô­vo­dy, pre­čo tie­to nák­la­dy ras­tú," po­ve­dal Larry Po­ne­mon, za­kla­da­teľ a pre­zi­dent Po­ne­mo­nov­ho in­šti­tú­tu. „Po pr­vé, zvy­šu­je sa nie­len frek­ven­cia ky­be­rú­to­kov, ale aj vý­da­je spo­je­né s vy­rie­še­ním tých­to in­ci­den­tov. Po dru­hé, fi­nan­čné nás­led­ky to­ho, že po úni­koch dát spo­loč­nosť strá­ca zá­kaz­ní­kov, ma­jú znač­ný vplyv na nák­la­dy. A po tre­tie, stá­le viac fi­riem za­zna­me­ná­va ras­tú­ce vý­da­je v sú­vis­los­ti s práv­ny­mi úkon­mi, vy­šet­ro­va­ním, vy­hod­no­co­va­ním a krí­zo­vým ria­de­ním."

Pre fir­my sú kľú­čo­vé nas­le­du­jú­ce zis­te­nia:

Ob­sta­ra­nie pois­te­nia, kto­ré mô­že zní­žiť nák­la­dy spo­je­né s úni­kom dát. V prí­pa­de, že je vy­so­ká an­ga­žo­va­nosť čle­nov pred­sta­ven­stva, nák­la­dy na kaž­dý stra­te­ný zá­znam a rov­na­ko na pois­te­nie kle­sa­jú.

Kon­ti­nui­ta pod­ni­ka­nia má vý­raz­ný vplyv na zní­že­nie nák­la­dov spo­je­ných s dá­to­vý­mi únik­mi.

Naj­nák­lad­nej­šie sú úni­ky dát v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých (217 do­lá­rov na stra­te­ný zá­znam) a v Ne­mec­ku (211 do­lá­rov na stra­te­ný zá­znam). Naj­niž­šie nák­la­dy bo­li nao­pak za­zna­me­na­né v In­dii (56 do­lá­rov) a v Bra­zí­lii (78 do­lá­rov).

Nák­la­dy spo­je­né s úni­kom dát sa lí­šia v zá­vis­los­ti od od­vet­via. Prie­mer­né glo­bál­ne nák­la­dy na stra­te­ný a od­cu­dze­ný zá­znam pred­sta­vu­jú 154 do­lá­rov. V prí­pa­de zdra­vot­níc­kych or­ga­ni­zá­cií sa však prie­mer­né nák­la­dy mô­žu vy­špl­hať až na 363 do­lá­rov, a vo vzde­lá­va­ní do­sa­hu­jú oko­lo 300 do­lá­rov. Naj­niž­šie nák­la­dy na únik dát bo­li za­zna­me­na­né v dop­ra­ve (121 do­lá­rov) a vo ve­rej­nom sek­to­re (68 do­lá­rov).

Väč­ši­nu úni­kov spô­so­bu­jú hac­ke­ri a pá­cha­te­lia pô­so­bia­ci pria­mo v da­nej or­ga­ni­zá­cii. Štú­dia preu­ká­za­la, že až 47 per­cent pres­kú­ma­ných dá­to­vých úni­kov bo­lo spô­so­be­ných úmy­sel­ne.

Nák­la­dy na vý­straž­né sprá­vy zos­tá­va­jú níz­ke, a to aj na­priek to­mu, že nák­la­dy spä­té so stra­te­ný­mi ob­chod­ný­mi príl­eži­tos­ťa­mi ply­nu­le ras­tú.

Vý­šku nák­la­dov ov­plyv­ňu­je čas pot­reb­ný na od­ha­le­nie úni­ku a vy­rie­še­nie si­tuácie. Pri úmy­sel­ných úto­koch tr­vá v prie­me­re 256 dní, kým sú roz­poz­na­né, v prí­pa­doch spô­so­be­ných chy­bou ľud­ské­ho fak­to­ru je na od­ha­le­nie pot­reb­ných 158 dní.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter