Nová detská kamerová pestúnka od D-Link zabezpečí každý kút detskej izby

D-Link, expert na sie­ťo­vé vy­ba­ve­nie pre di­gi­tál­nu do­mác­nosť, pri­dal do svoj­ho pro­duk­to­vé­ho ra­du EyeOn™ no­vú Wi-Fi ka­me­ru. DCS-855L so ši­ro­kouh­lým for­má­tom ob­ra­zu má ako pr­vý mo­del z ra­du EyeOn mo­to­rom ov­lá­da­ný me­chan­izmus pre otá­ča­nie a nak­lá­ňa­nie ob­jek­tí­vu. Pok­rý­va uhol až 340° a umož­ňu­je sle­do­vať prak­tic­ky ce­lý pries­tor det­skej iz­by.

Po­mo­cou bez­plat­nej ap­li­ká­cie myd­link™ ba­by pre An­droid a iOS ma­jú ro­di­čia prís­tup ku mno­hým uži­toč­ným fun­kciám. Múd­ra ka­me­ra mô­že nap­rík­lad de­te­ko­vať zvu­ky a po­hy­by di­eťa­ťa a pod­ľa nas­ta­ve­nia po­sie­lať cez ap­li­ká­ciu ro­di­čom sprá­vu, že di­eťa pla­če ale­bo sa v spán­ku ne­po­koj­ne vr­tí. Vďa­ka oboj­smer­né­mu pre­no­su zvu­ku mô­žu ro­di­čia s di­eťa­ťom okam­ži­te ho­vo­riť a utí­šiť ho, aj keď u ne­ho prá­ve nie sú. Mô­žu mu tiež stla­če­ním tla­čid­la preh­rať jed­nu z vsta­va­ných us­pá­va­niek.

Naj­kraj­šie mo­men­ty dňa i no­ci v HD kva­li­te

Pred­nos­ťou DCS-855L je fun­kcia PTZ (otá­ča­nie/nák­lon/zoo­mo­va­nie), kto­rá po­nú­ka ši­ro­ké mož­nos­ti vy­uži­tia. Nap­rík­lad keď sa di­eťa sa­mo hrá vo svo­jej iz­be, mô­žu ro­di­čia po­mo­cou ap­li­ká­cie myd­link™ ba­by otá­čať a nak­lá­ňať ob­jek­tív ka­me­ry tak, aby ma­li di­eťa stá­le na očiach. Štvor­ná­sob­ný di­gi­tál­ny zoom vy­tvá­ra zväč­še­ný vý­rez zá­be­ru a umož­ňu­je ro­biť roz­to­mi­lé ob­ráz­ky di­eťa­ťa zblíz­ka. Ro­di­čia po­tom mô­žu tie­to sním­ky okam­ži­te zdie­ľať s ďal­ší­mi člen­mi ro­di­ny ale­bo pria­teľ­mi. DCS-855L pre­ná­ša nep­retr­ži­te os­trý ob­raz v HD roz­lí­še­ní. Na kva­li­tu ob­ra­zu z ka­me­ry EyeOn sa mô­že­te spo­ľah­núť aj v no­ci - vsta­va­né infra­čer­ve­né LED os­vet­le­nie sa po zot­me­ní auto­ma­tic­ky za­pne, aby bol ob­raz stá­le dob­re vi­di­teľ­ný.

Ap­li­ká­cia pre chyt­ré te­le­fó­ny s mno­hý­mi fun­kcia­mi
In­šta­lá­cia a kon­fi­gu­rá­cia ka­me­ry je jed­no­du­chá a rých­la vďa­ka bez­plat­nej ap­li­ká­cii myd­link ba­by mo­ni­tor pre iOS a An­droid, tak­že vô­bec nie je pot­reb­né pou­žiť po­čí­tač. S tou­to ap­li­ká­ciou ma­jú ro­di­čia na svo­jom smar­tfó­ne ale­bo tab­le­te okam­ži­tý preh­ľad o všet­kom di­aní v det­skej iz­be. K ži­vé­mu vi­deu z ka­me­ry, fo­tog­ra­fiám a nah­ráv­kam mož­no zís­kať prís­tup z ľu­bo­voľ­né­ho mies­ta. Po­mo­cou ap­li­ká­cie na te­le­fó­ne ale­bo tab­le­te je tiež mož­né preh­rá­vať pre­din­šta­lo­va­né us­pá­van­ky, ro­biť fo­tog­ra­fie ale­bo strá­žiť tep­lo­tu v det­skej iz­be.

Ce­na a dos­tup­nosť

Ka­me­ro­vá det­ská pes­tún­ka EyeOn Ba­by Mo­ni­tor HD 360 (DCS-855L) je v pre­da­ji v Čes­kej re­pub­li­ke i na Slo­ven­sku. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na vrá­ta­ne DPH je 142,90 EUR ale­bo 3.999 Kč.

EyeOn™ Ba­by Mo­ni­tor HD 360 (DCS-855L) - preh­ľad hlav­ných pa­ra­met­rov

§ Ov­lá­da­nie fun­kcií otá­ča­nie/nak­lá­ňa­nie/zoom (PTZ)

§ Sle­do­va­nie vo dne i v no­ci, ži­vý pre­nos ob­ra­zu

§ Infra­čer­ve­né LED os­vet­le­nie, kto­ré sa auto­ma­tic­ky za­pí­na po zot­me­ní

§ Upo­zor­ne­nie na de­tek­cie zvu­ku a po­hy­bu

§ Päť vsta­va­ných us­pá­va­niek

§ Bez­drô­to­vé pri­po­je­nie pod­ľa štan­dar­du Wi-Fi 802.11n

§ HD roz­lí­še­nie až 1280×720

§ 4x di­gi­tál­ny zoom

§ Kom­pre­sia H.264 a MJPEG

§ 1/4" me­ga­pixelo­vý CMOS sní­mač

§ Vsta­va­ný rep­ro­duk­tor a mik­ro­fón

§ Nep­retr­ži­tý 24/7 prís­tup ku ka­me­re cez iP­ho­ne, iPad, za­ria­de­nia s An­droi­dom ale­bo no­te­book po­mo­cou ap­li­ká­cie myd­link ba­by

§ Ko­nek­tor pre mic­roSDHC kar­tu

Pre viac in­for­má­cií o spo­loč­nos­ti D-Link nav­štív­te www.dlink.cz ale­bo www.fa­ce­book.com/dlinkcz.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter