Canon vďaka radu imagePRESS C800 zvyšuje svoj podiel na trhu s farebnými produkčnými tlačiarňami

Ca­non Euro­pe ozná­mil, že v prie­be­hu pos­led­ných de­sia­tich me­sia­cov do­dal zá­kaz­ní­kom z ce­lej Euró­py viac ako 1 400 tla­čiar­ní ra­du ima­geP­RESS C800. Ob­jed­náv­ky na za­ria­de­nia z tej­to no­vej mo­de­lo­vej sé­rie za­čal Ca­non pri­jí­mať v jú­li mi­nu­lé­ho ro­ka a vďa­ka vý­ni­moč­né­mu do­py­tu si v pos­led­nom štvrťro­ku 2014 za­is­til ve­dú­cu po­zí­ciu na európ­skom tr­hu s fa­reb­ný­mi hár­ko­vý­mi sys­té­ma­mi pre pro­duk­čnú tlač. Sé­ria ima­geP­RESS C800 na­vy­še v up­ly­nu­lých me­sia­coch ús­peš­ne preš­la cer­ti­fi­ká­ciou v aso­ciá­cii Fog­ra, naj­vyš­šej ne­zá­vis­lej auto­ri­ty v ob­las­ti me­dzi­ná­rod­ne uz­ná­va­ných štan­dar­dov.

No­vá sé­ria ima­geP­RESS C800 za­hŕňa dva mo­de­ly - ima­geP­RESS C700 s rých­los­ťou až 70 str./min a ima­geP­RESS C800 s rých­los­ťou až 80 str./min. Tie­to tla­čiar­ne v se­be spá­ja­jú naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie s tým naj­lep­ším, čo po­nú­ka vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti Ca­non v ob­las­ti fa­reb­nej pro­duk­čnej tla­če - mo­del ima­geP­RESS C7011VP(S). Me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie ino­vá­cie pat­rí nap­rík­lad to­ner CV (Con­sis­tent­ly Vi­vid), tech­no­ló­gie kom­pak­tné­ho za­vá­dzania mé­dií CRT (Com­pact Re­gis­tra­tion Tech­no­lo­gy), pod­po­ra auto­ma­tic­kej ko­rek­cie tó­nu fa­rieb ACCT (Auto Correct Co­lour To­ne) ale­bo no­vá la­se­ro­vá jed­not­ka VCSEL (Ver­ti­cal Ca­vi­ty Sur­fa­ce Emit­ting La­ser). Sé­ria ima­geP­RESS C800 sa tak mô­že poch­vá­liť vy­lep­še­nou kva­li­tou tla­če, vy­ššou pro­duk­ti­vi­tou i uni­ver­zál­nos­ťou ako v ob­las­ti ko­mer­čnej tla­če, tak i pri inter­nom pou­ži­tí vo fir­mách.

Spät­ná väz­ba od spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov z ce­lej Euró­py uka­zu­je, že ús­pech za­ria­de­ní zá­vi­sí na ra­de fak­to­rov od kva­li­ty fa­reb­nej rep­ro­duk­cie cez flexibi­li­tu, až po vy­so­kú pro­duk­ti­vi­tu.

„Tla­čia­reň Ca­non ima­geP­RESS C700 sa mô­že poch­vá­liť špič­ko­vou kva­li­tou vý­stu­pov, kto­rú som za­tiaľ v prí­pa­de di­gi­tál­nej to­ne­ro­vej tla­če u žiad­ne­ho za­ria­de­nia ne­vi­del," ho­vo­rí Braulio Sán­chez, spo­lu­ma­ji­teľ mad­rid­skej rek­lam­nej a pub­lic re­la­tions agen­tú­ry SPRINT FI­NAL Pub­li­ci­dad. „Na­vy­še, v prí­pa­de vy­uži­tia toh­to mo­de­lu pre níz­ko­nák­la­do­vú tlač je pr­vo­tried­na i pro­duk­ti­vi­ta - obzvlášť v prí­pa­de pa­pie­rov s vy­ššou gra­má­žou."

„Pred sied­mi­mi rok­mi sme bo­li jed­nou z pr­vých fi­riem vo Veľ­kej Bri­tá­nii, kto­rá si tla­čia­reň ima­geP­RESS za­do­vá­ži­la," do­dá­va Rob Exton, vlas­tník a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ brit­skej ko­mer­čnej tla­čiar­ne Print by De­sign. „Od­vte­dy sme vy­uží­va­li ce­lý rad mo­de­lov toh­to ra­du a mô­žem kon­šta­to­vať, že pre mňa je tla­čia­reň ima­geP­RESS C700 jed­noz­nač­ne naj­lep­šia. Vy­ni­ka­jú­ca a kon­zis­ten­tná je nie­len kva­li­ta tla­če, ale tiež za­vá­dzanie no­vých mé­dií. Na­vy­še sme vďa­ka ma­lým roz­me­rom tla­čiar­ne vý­znam­ne ušet­ri­li i na náj­me. Mo­del ima­geP­RESS C700 je tiež veľ­mi spo­ľah­li­vý - v prie­be­hu dvoch me­sia­cov sme vy­tla­či­li znač­ný ob­jem vý­stu­pov vo for­má­te SRA3 (320 x 450 mm) a servisn­ý zá­sah sme pot­re­bo­va­li iba raz."

„Je skve­lé, že mô­že­me do zá­sob­ní­ka ima­geP­RESS C700 umies­tniť 50, 60 ale­bo 70 obá­lok, kto­ré ten­to stroj pot­la­čí rých­los­ťou 70 ku­sov za mi­nú­tu. V po­rov­na­ní s na­šou pred­chá­dza­jú­cou tla­čiar­ňou je tá­to rých­losť tri až šty­rik­rát vy­ššia," poz­na­me­ná­va Chris­tian Sønder­by, ria­di­teľ dán­skej po­boč­ky spo­loč­nos­ti ABC Print. „Na­vy­še je lep­šia i ob­slu­ha tla­čo­vé­ho mé­dia a k za­chy­te­niu pa­pie­ra dôj­de nao­zaj len veľ­mi zried­ka. Ca­non ima­geP­RESS C700 je tiež om­no­ho spo­ľah­li­vej­ší - do­te­raz sme vy­tla­či­li 300 000 strán, a to s jed­nou je­di­nou chy­bou. Je to vô­bec po pr­výk­rát, ke­dy ne­má­me s no­vou tla­čiar­ňou prak­tic­ky vô­bec žiad­ne prob­lé­my."

Tla­čiar­ne ra­du ima­geP­RESS C800 sú te­raz pre pos­ky­to­va­te­ľov tla­čo­vých slu­žieb eš­te at­rak­tív­nej­šie - tá­to mo­de­lo­vá sé­ria to­tiž zís­ka­la v sú­la­de s po­žia­dav­ka­mi nor­my ISO 12647‑8:2012 cer­ti­fi­kát ne­mec­kej vý­skum­nej aso­ciá­cie Fog­ra. Sta­tus Fog­ra­Cert Va­li­da­tion Prin­ting Sys­tem ná­le­ží cel­kom šty­rom kon­fi­gu­rá­ciám - mo­de­lom C800 i C700 vo va­rian­toch s ra­di­čom Server F200 ale­bo PRIS­MA­sync. Pou­ží­va­te­lia kto­ré­ho­koľ­vek z tých­to va­rian­tov tak ma­jú is­to­tu, že ich opa­ko­va­né vý­stu­py bu­dú vždy v naj­vyš­šej kva­li­te i s naj­lep­šou kon­zis­ten­ciou a po­da­ním fa­rieb.

„Roz­ho­vo­ry so zá­kaz­ník­mi nám uká­za­li, že ras­tie do­pyt po no­vých za­ria­de­niach, kto­ré po­nú­ka­jú vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu tla­če, spo­ľah­li­vosť i flexibi­li­tu," ko­men­tu­je ús­pech mo­de­lo­vé­ho ra­du ima­geP­RESS C800 Mark Lawn, Di­rec­tor, Pro­fes­sio­nal Print So­lu­tions spo­loč­nos­ti Ca­non Euro­pe. „Po­zo­ru­hod­ný do­te­raj­ší ob­jem pre­da­ja i veľ­mi po­zi­tív­na spät­ná väz­ba potvr­dzu­je, že Ca­non opäť spl­nil svoj zá­vä­zok po­má­hať zá­kaz­ní­kom s us­po­ko­je­ním neus­tá­le sa me­nia­cich po­žia­da­viek ich kon­co­vých klien­tov. No­vé tla­čiar­ne tak pred­sta­vu­jú pre zá­kaz­ní­kov jed­noz­nač­nú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du."

„S cie­ľom po­núk­nuť eš­te väč­šiu hod­no­tu sme ús­peš­ne pod­stú­pi­li cer­ti­fi­kač­ný pro­ces ne­zá­vis­lej auto­ri­ty Fog­ra a zís­ka­li pre sé­riu ima­geP­RESS C800 sta­tus Fog­ra­Cert Va­li­da­tion Prin­ting Sys­tem. Cer­ti­fi­kát zá­kaz­ní­kom za­is­ťu­je, že pri pou­ži­tí akej­koľ­vek zo šty­roch ove­re­ných kon­fi­gu­rá­cií do­siah­nu kon­zis­ten­tnú i me­ra­teľ­nú kva­li­tu, a mô­žu tak so zis­kom us­po­ko­jiť do­pyt po vy­so­ko kva­lit­nej tla­či," do­dá­va Mark Lawn.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter