Slovensko má obrovský potenciál na zvýšenie počtu aj objemu platieb kartou v e-shopoch

Slo­vá­ci na­priek to­mu, že pla­tob­né ino­vá­cie ma­jú v ob­ľu­be, pre­cho­vá­va­jú až sen­ti­men­tál­ny vzťah k ho­to­vos­ti. Pod­ľa šta­tis­tík Vi­sa, nad­po­lo­vič­ná väč­ši­na akých­koľ­vek pla­tob­ných tran­sak­cií pre­bie­ha v ho­to­vos­ti. Pod­ľa Mar­ce­la Gaj­do­ša, re­gio­nál­ne­ho ma­na­žé­ra Vi­sa Euro­pe pre SR a ČR sú Slo­vá­ci sí­ce po ino­vá­ciách až hlad­ní, ale väč­ši­na z nich kar­ty vy­ťa­hu­je naj­mä pri ban­ko­ma­toch, aby nás­led­ne ob­chod­ní­kom za­pla­ti­li ho­to­vos­ťou.

V e-sho­poch až 71% pla­tieb pre­bie­ha na do­bier­ku v ho­to­vos­ti. Vý­ho­da ka­riet je pri­tom nes­por­ná - nie­len­že pre zá­kaz­ní­ka je tá­to plat­ba po­hodl­nej­šia a bez­peč­ná, ale zá­ro­veň je v prí­pa­de ne­do­ru­če­nia to­va­ru, ale­bo to­va­ru poš­ko­de­né­ho, chrá­ne­ný pra­vid­la­mi kar­to­vej spo­loč­nos­ti. Pre ob­chod­ní­ka má plat­ba kar­tou tiež hneď nie­koľ­ko vý­hod - od­bú­ra­nie nák­la­dov na ma­ni­pu­lá­ciu s ho­to­vos­ťou, nie je tiež za­ťa­žo­va­ný cashflow, či rých­lej­šie vy­ba­ve­nie zá­kaz­ní­ka.

Prá­ve elek­tro­nic­ký ob­chod na Slo­ven­sku je jed­na z ob­las­tí, kde vi­dí spo­loč­nosť Vi­sa Euro­pe ob­rov­ský po­ten­ciál. Sí­ce po­diel na ob­je­me má stá­le níz­ky, ale mi­nu­lo­roč­ný rast v slo­ven­ských e-sho­poch až o neu­ve­ri­teľ­ných 80% nám potvr­dzu­je pred­pok­lad, že Slo­vá­ci pos­tup­ne oce­ňu­jú vý­ho­dy on-li­ne pla­tieb kar­tou.

V sú­čas­nos­ti sa Vi­sa Euro­pe sna­ží pod­po­riť plat­by v on-li­ne pros­tre­dí, nap­rík­lad v spo­lup­rá­ci s por­tá­lom www.mall.sk.

„On­li­ne plat­ba kar­tou zjed­no­du­šu­je na­šim zá­kaz­ní­kom ná­kup a us­po­ko­ju­je ich pot­re­by na rých­ly a po­hodl­ný ná­kup. Pre­to sme sku­toč­ne ra­di, že sa mô­že­me spo­jiť s pro­jek­tom spo­loč­nos­ti Vi­sa, kto­rý pri­ne­sie vý­ho­dy na­šim zá­kaz­ní­kom," ho­vo­rí Ma­rek Čič­ma­nec, coun­try ma­na­ger spo­loč­nos­ti Inter­net Mall Slo­va­kia.

Zá­kaz­ní­ci, kto­rí za­pla­tia pri ná­ku­pe na MALL.SK kar­tou Vi­sa on­li­ne plat­bou v ob­do­bí od 1.6. do 30.6. 2015, mô­žu vy­hrať až 3 333 Eur na ďal­šie ná­ku­py na MALL.SK po­čas nas­le­du­jú­ce­ho ro­ka. Zá­ro­veň zá­kaz­ník, kto­rý za­pla­tí kar­tou Vi­sa a je­ho ná­kup bu­de mať hod­no­tu nad 100 Eur zís­ka zľa­vu 10 Eur na ďal­ší ná­kup v e-sho­pe.

Prá­ve zá­kaz­níc­ke ak­cie toh­to ty­pu ma­jú z poh­ľa­du Vi­sa Euro­pe vý­znam pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí nie sú zvyk­nu­tí pla­tiť kar­tou. „Tak­to, aj s mož­nos­ťou vý­hry, skú­sia plat­bu kar­tou, kto­rú ma­jú ro­ky v pe­ňa­žen­ke a na vlas­tnej ko­ži za­ži­jú vý­ho­dy pla­tieb on-li­ne. Prí­chod ku­rié­ra, po­ža­du­jú­ce­ho ho­to­vosť ich už ne­zas­ko­čí," do­dá­va Mar­cel Gaj­doš.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter