GfK bude vo Švédsku dodávať Total Video Currency, jednotnú menu pre meranie sledovanosti TV a online videa

Spo­loč­nosť MMS (Me­dia­mät­ning i Skan­di­na­vien) po­ve­ri­la spo­loč­nosť GfK, aby pre­po­ji­la rôz­ne zdro­je dát o sle­do­va­nos­ti kla­sic­ké­ho i on­li­ne te­le­viz­ne­ho vy­sie­la­nia a vy­tvo­ri­la tak „jed­not­nú me­nu" pre me­ra­nie sle­do­va­nos­ti te­le­ví­zie a vi­deí.

Spo­loč­nosť MMS, kto­rá za­stu­pu­je všet­ky pop­red­né švéd­ske vy­sie­la­cie spo­loč­nos­ti a rek­lam­né agen­tú­ry, po­ve­ri­la spo­loč­nosť GfK pre­po­je­ním dát o sle­do­va­nos­ti TV a vi­dea z rôz­nych zdro­jov do jed­not­né­ho sys­té­mu. Vznik­ne tak pr­vá jed­not­ná me­na pre me­ra­nie sle­do­va­nos­ti, kto­rá pok­ry­je ce­lý roz­vi­nu­tý švéd­sky trh. Ten tvo­ria di­vá­ci sle­du­jú­ci te­le­ví­ziu tra­dič­ným li­neár­nym spô­so­bom (vrá­ta­ne sle­do­va­nia s ča­so­vým po­su­nom), aj pou­ží­va­te­lia, kto­rí si preh­rá­va­jú vi­deo ob­sah na smar­tfó­noch, tab­le­toch, lap­to­poch a po­čí­ta­čoch.

GfK bu­de spo­loč­nos­ti MMS pos­ky­to­vať po­ra­den­stvo oh­ľad­ne me­to­do­ló­gie a tiež jej od­ov­zdá od­bor­né zna­los­ti z ob­las­ti stra­te­gic­kej ana­lý­zy me­diál­nych dát pot­reb­ných k pre­po­je­niu dát z di­el­čich me­ra­ní sle­do­va­nos­ti TV a vi­dea. Hlav­nou úlo­hou bu­de har­mo­ni­zá­cia dát z rôz­nych zdro­jov a up­lat­ne­nie vhod­ných al­go­rit­mov pre in­teg­rá­ciui dát. Ako­náh­le sa po­da­rí pre­po­jiť exis­tu­jú­ce dá­ta do jed­not­né­ho sys­té­mu, pre­vez­me dl­ho­do­bú reali­zá­ciu a re­por­ting spo­loč­nosť MMS.

Mag­nus An­shelm, CEO spo­loč­nos­ti MMS, vy­svet­ľu­je: „Náš prob­lém je nas­le­du­jú­ci: Má­me spo­ľah­li­vé dá­ta z me­ra­ní sle­do­va­nos­ti, kto­ré pok­rý­va­jú všet­ky pot­reb­né ob­las­ti, ale tie­to dá­ta po­chá­dza­jú z nie­koľ­kých rôz­nych zdro­jov od via­ce­rých spo­loč­nos­tí. Zjed­no­te­nie tých­to dát by pre nás bo­lo veľ­kým kro­kom vpred. Ke­by sme ale chce­li, aby za­čal všet­ky sys­té­my me­ra­ní za­is­ťo­vať je­den do­dá­va­teľ, bo­lo by to veľ­mi nák­lad­né. Mies­to to­ho sme po­ve­ri­li spo­loč­nosť GfK príp­ra­vou pro­ce­sov, kto­ré nám umož­nia spo­ľah­li­vo zlú­čiť exis­tu­jú­ce zdro­je dát, a my tak bu­de­me môcť vy­tvo­riť jed­not­nú me­nu pre me­ra­nie sle­do­va­nos­ti."

Ste­fan Raum, glo­bál­ny šéf GfK zod­po­ve­da­jú­cií za vý­skum mé­dií, dopĺňa: „Na tr­hu sú pot­reb­né jed­not­né dá­ta, kto­ré sú spo­ľah­li­vé, ale zá­ro­veň kom­plexné. Te­ší nás, že si nás spo­loč­nosť MMS vy­bra­la ako svoj­ho po­rad­cu pri vy­tvá­ra­ní To­tal Vi­deo Curren­cy, no­vej jed­not­nej me­ny pre me­ra­nie sle­do­va­nos­ti na švéd­skom te­le­viz­nom tr­hu. In­teg­ro­va­ná ana­lý­za toh­to ty­pu je kľú­čom k ďal­šie­mu dy­na­mic­ké­mu roz­vo­ju tr­hov s vi­deo ob­sa­hom po ce­lom sve­te."

Zdroj: gfk.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter