Práčka Samsung sa stala víťazom testu časopisu dTest

Ča­so­pis dTest do svoj­ho ne­zá­vis­lé­ho tes­to­va­nia za­ra­dil 25 mo­de­lov prá­čok od 15 vý­rob­cov. Me­dzi ni­mi bo­li aj dva mo­de­ly prá­čok Sam­sung, WW10H9600EW a WF70F5E­5U2W. Mo­del WW10H9600EW sa stal ví­ťa­zom ce­lé­ho tes­tu. Obe práč­ky zís­ka­li znám­ku dob­rej kva­li­ty.

Práč­ky Sam­sung sú vy­ba­ve­né uni­kát­nou tech­no­ló­giou Eco Bubb­le, vďa­ka kto­rej je bie­li­zeň vy­pra­ná kva­lit­ne a šetr­ne. Eco Bubb­le ge­ne­rá­tor vy­tvá­ra ak­tív­nu pe­nu, kto­rá pre­ni­ká do kaž­dé­ho vlák­na rov­no­mer­ne a ak­ti­vu­je en­zý­my už pri niž­ších tep­lo­tách. Práč­ky sú vy­ba­ve­né naj­nov­ším dru­hom mo­to­ra, kto­rý za­ru­ču­je ti­ché a eko­no­mic­ky ne­ná­roč­né pra­nie. To potvr­dzu­jú aj zá­ve­ry ne­mec­ké­ho in­šti­tú­tu VDE, pod­ľa kto­ré­ho je mo­tor schop­ný pre­vádz­ky po do­bu 20 ro­kov.

„Práč­ky Sam­sung sa vy­zna­ču­jú vý­bor­ný­mi vý­sled­ka­mi pra­nia, ener­ge­tic­kou ús­por­nos­ťou, špič­ko­vý­mi tech­no­ló­gia­mi a ori­gi­nál­nym di­zaj­nom. Sme pre­to nes­mier­ne po­te­še­ní, že sme od úpl­ne ne­zá­vis­lej in­šti­tú­cie dTest zís­ka­li tak­to pres­tíž­ne oce­ne­nie, na kto­ré sme ná­le­ži­te hr­dí," po­ve­dal Petr Kheil, ria­di­teľ di­ví­zií spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, IT a En­terpri­se Bu­si­ness spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak.

Dl­hú ži­vot­nosť za­ru­ču­je nie­len di­gi­tál­ny in­ver­to­ro­vý mo­tor, ale aj špe­ciál­na ke­ra­mic­ká úp­ra­va te­pel­né­ho te­le­sa. To je od­ol­né vo­či usa­dzo­va­niu vod­né­ho ka­me­ňa, čim za­ru­ču­je dl­ho­do­bo kon­štant­ný vý­kon. O hy­gie­nic­ké pra­nie sa tiež sta­rá prog­ram Eco Drum Clean, kto­rý slú­ži na od­strá­ne­nie a vy­čis­te­nie vnú­tor­ných čas­tí práč­ky.

Správ­ne dáv­ko­va­nie pra­cie­ho pros­tried­ku uľah­čí tech­no­ló­gia šty­roch sen­zo­rov, kto­ré sní­ma­jú množ­stvo nápl­ne, pot­reb­né množ­stvo vo­dy a pra­cie­ho pros­tried­ku a stu­peň zne­čis­te­nia. Na zá­kla­de tých­to vý­sled­kov po­tom vy­be­ra­jú naj­lep­ší pra­cí prog­ram. Práč­ka na­vy­še auto­ma­tic­ky dáv­ku­je pra­cí pros­trie­dok.

Viac o oce­ne­ných práč­kach náj­de­te na www.sam­sung.sk. Pod­rob­ný pos­tup tes­tu prá­čok náj­de­te na https://www.dtest.sk/prac­ky.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter