Slovenskú expertízu v oblasti biometrie máme možnosť exportovať do Malajzie

IN­NO­VAT­RICS rep­re­zen­to­val na Slo­va­kia - Ma­laysia Bu­si­ness Fo­rum 2015 slo­ven­ské ka­pa­ci­ty v ob­las­ti ino­va­tív­nych sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov. Slo­ven­ská fir­ma sa sta­la jed­ným z naj­ho­rú­cej­ších kan­di­dá­tov pre im­ple­men­tá­ciu bio­me­trie v rám­ci prip­ra­vo­va­ných pro­jek­tov v Ma­laj­zii.

IN­NO­VAT­RIC­Sje sve­to­vou špič­kou vo vý­vo­ji bio­met­ric­ké­ho sof­tvé­ru. Za­me­ria­va sa pre­važ­ne nap­ro­jek­ty sú­vi­sia­ce s roz­poz­ná­va­ním od­tlač­kov pr­stov a tvá­re.V naj­kom­plexnej­šom tes­te všet­kých sve­to­vých do­dá­va­te­ľov sof­tvé­ru na od­tlač­ky pr­stov skon­čil IN­NO­VAT­RICS v cel­ko­vom hod­no­te­ní na pr­vom mies­te. V Ma­laj­zii sa prip­ra­vu­jú no­vé pro­jek­ty, kto­rých hlav­ným pr­vkom je bio­me­tria, naj­mä od­tlač­ky pr­stov, kto­ré bu­dú pot­reb­né na vy­dá­va­nie vo­dič­ských preu­ka­zov, ob­čian­skych preu­ka­zov či sea­fa­rer ID, ob­do­bu vo­dič­ských preu­ka­zov pre vo­di­čov pla­vi­diel," ho­vo­rí Mi­chal Fis­cher, ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti IN­NO­VAT­RICS, vzhľa­dom k na­ším vý­sled­kom v ne­zá­vis­lých, po­rov­ná­va­cích tes­toch sme je­den z naj­váž­nej­ších kan­di­dá­tov na zís­ka­nie tých­to pro­jek­tov."

IN­NO­VAT­RICS je slo­ven­ská fir­ma, kto­rej sof­tvér po­má­ha reali­zo­vať pro­jek­ty po ce­lom sve­te. V Juž­nej Ame­ri­ke za­vie­dol bio­met­ric­ké ove­ro­va­nie pla­tieb v ban­ko­ma­toch naj­väč­šej bra­zíl­skej ban­ky. V Af­ri­ke, kde je väč­ši­na oby­va­teľ­stva neg­ra­mot­ná, pre­bie­ha­jú bez­peč­né a spo­ľah­li­vé voľ­by pros­tred­níc­tvom ove­ro­va­nia od­tlač­kov pr­stov.

Na fó­re sa dis­ku­to­va­lo aj o tom, že na Slo­ven­sku vzni­ká via­ce­ro ús­peš­ných pro­duk­tov, av­šak len má­lo spo­loč­nos­tí ich expor­tu­je za hra­ni­ce.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter