Energetický audit: zbytočnosť alebo nevyhnutnosť?

Šet­re­nie ener­gií je té­ma, kto­rú v sú­čas­nos­ti ne­mož­no obísť. Kri­ti­ci ze­le­ných ak­ti­vít tvr­dia, že je to­ho už príl­iš, že už všet­ci za­tvá­ra­me vo­do­vod­ný ko­hú­tik pri umý­va­ní zu­bov a zha­sí­na­me svet­lá. To už pred­sa mu­sí sta­čiť, nie? Bo­hu­žiaľ, nie je to tak. Spot­re­ba ener­gií má ras­tú­cu ten­den­ciu a ok­rem ze­le­né­ho roz­me­ru má eš­te je­den - vý­dav­ky. Zo za­ča­ro­va­né­ho kru­hu vy­so­kej spot­re­by, vy­so­kých pla­tieb a za­ťa­žo­va­nia ži­vot­né­ho pros­tre­dia nao­zaj ve­die len jed­na ces­ta - ús­po­ra.

In­ves­tí­cia, kto­rá sa do fir­my vrá­ti

Do kon­ca ro­ka 2015 ma­jú všet­ky fir­my s viac ako 250 za­mes­tnan­ca­mi, kto­rých roč­ný ob­rat pre­sa­hu­je 50 mi­lió­nov eur ale­bo cel­ko­vá roč­ná sú­va­ha pre­sa­hu­je 43 mi­lió­nov eur, po­vin­nosť ab­sol­vo­vať ener­ge­tic­ký audit, ak ho už, sa­moz­rej­me, ne­vy­ko­na­li v ob­do­bí pos­led­ných šty­roch ro­kov. V Čes­kej re­pub­li­ke sa no­vé pra­vid­lá dotk­li asi dvoch ti­sí­cok fi­riem. Je po­cho­pi­teľ­né, že kaž­dá no­vá vy­nú­te­ná po­vin­nosť sa nes­tre­tá­va s nad­še­ný­mi reak­cia­mi zo stra­ny dot­knu­tých. Na dru­hej stra­ne však v tom­to prí­pa­de nao­zaj nej­de o nez­my­sel­né ši­ka­no­va­nie pod­ni­ka­te­ľov, ale o úkon, kto­rý bu­de pros­peš­ný naj­mä pre nich. „Ener­ge­tic­ký audit nep­red­sta­vu­je pre fir­my hroz­bu. Nao­pak, je per­fek­tným ná­vo­dom na efek­tív­nej­šie na­rá­ba­nie s ener­gia­mi, kto­ré fir­mám v ko­neč­nom dôs­led­ku mô­žu ušet­riť de­sať­ti­sí­ce eur," ho­vo­rí Pe­ter Ora­vec, je­den z cer­ti­fi­ko­va­ných audí­to­rov v spo­loč­nos­ti Schnei­der Elec­tric, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na dis­tri­bú­ciu a ma­naž­ment elek­tric­kej ener­gie. Do­dá­va, že efek­tív­nym ria­de­ním mô­žu fir­my zís­kať ce­lú vstup­nú in­ves­tí­ciu do audi­tu za re­la­tív­ne krát­ky čas.

O čo pri audi­te ide?

Ener­ge­tic­ký audit je jed­no­du­cho po­ve­da­né ana­lý­za, kto­rá ho­vo­rí o tom, ako pod­nik či fir­ma na­rá­ba s ener­gia­mi, iden­ti­fi­ku­je mies­ta s po­ten­ciá­lom ener­ge­tic­kých ús­por a vy­pra­cu­je návrh na efek­tív­ne zní­že­nie spot­re­by ener­gie. Je­ho pres­nú for­mu ur­ču­je le­gis­la­tí­va. V pr­vom kro­ku audí­tor iden­ti­fi­ku­je pred­met audi­tu: bu­do­vy, ob­jek­ty, čin­nos­ti a tech­no­ló­gie a vy­hod­no­tí ich ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu z poh­ľa­du sú­čas­né­ho sta­vu, v kto­rom sa fir­ma na­chá­dza. Nás­led­ne vy­pra­cu­je od­po­rú­ča­né opat­re­nia, kto­rých sú­čas­ťou je ener­ge­tic­ká bi­lan­cia po reali­zá­cii opat­re­ní a po­rov­na­nie so sú­čas­ným sta­vom. Tiež sta­no­ví in­ves­tič­né nák­la­dy a ús­po­ru nák­la­dov na ener­giu, po­rov­na­nie pre­vádz­ko­vých nák­la­dov te­raz a v bu­dúc­nos­ti. Sú­čas­ťou en­vi­ron­men­tál­ne­ho vy­hod­no­te­nia je po­rov­na­nie množ­stva emi­sií a zne­čis­te­nia ži­vot­né­ho pros­tre­dia v sú­čas­nos­ti s ich množ­stvom po us­ku­toč­ne­ní opat­re­ní. „Ener­ge­tic­ký audit je z kaž­dé­ho uh­la poh­ľa­du uži­toč­ný. Ak už veľ­ké fir­my ne­zau­jí­ma do­pad na ži­vot­né pros­tre­die, ur­či­te by ich ma­lo za­ují­mať, kde mô­žu ušet­riť," ho­vo­rí Pe­ter Ora­vec.

Mu­sia len veľ­kí, mô­žu však všet­ci

Le­gis­la­tí­vou pod­mie­ne­ný ener­ge­tic­ký audit je po­vin­ný len pre veľ­ké pod­ni­ky. Je však všeo­bec­ne zná­me, že ener­ge­tic­ká efek­ti­vi­ta je prí­no­som pre fir­my akej­koľ­vek veľ­kos­ti a aj pre do­mác­nos­ti. Ana­lý­za spot­re­by ener­gie je pre­to vhod­ná pre kaž­dé­ho, kto chce ušet­riť. Od­bor­ník upo­zor­ňu­je, že ok­rem ener­ge­tic­ké­ho audi­tu pri­ká­za­né­ho štá­tom, exis­tu­je množ­stvo ce­no­vo dos­tup­ných nás­tro­jov, kto­ré sú vhod­né pre ze­fek­tív­ne­nie fun­go­va­nia men­ších fi­riem. „Da­jú sa us­ku­toč­niť zá­klad­né me­ra­nia pre všet­ky dô­le­ži­té zlož­ky (vo­da, vzduch, elek­tri­na, pa­ra, emi­sie), k dis­po­zí­cii má­me tiež uží­va­teľ­sky ne­ná­roč­ný ana­ly­tic­ký sof­tvér, kto­rý do­ká­že po­rov­ná­vať a vy­hod­no­co­vať no­vé ob­las­ti mož­ných ús­por a zhod­no­tiť zme­ny po za­ve­de­ní ús­por­ných opat­re­ní. Veľ­kou po­mo­cou tiež mô­žu byť nák­la­do­vé re­por­ty a tak­zva­né pod­ruž­né me­ra­nie, kto­ré umož­nia iden­ti­fi­ko­vať zod­po­ved­nosť za spot­re­bu na kaž­dej úrov­ni fir­my," ho­vo­rí Pe­ter Ora­vec zo Schnei­der Elec­tric. Spô­so­bov na zlep­še­nie ener­ge­tic­kej efek­tív­nos­ti je veľ­mi ve­ľa, je si z čo­ho vy­be­rať. Zoz­nam cer­ti­fi­ko­va­ných ener­ge­tic­kých audí­to­rov op­ráv­ne­ných vy­ko­ná­vať ener­ge­tic­ký audit sa na­chá­dza na strán­kach Mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva SR. Os­tat­ní si mô­žu vy­brať zo ši­ro­kej po­nu­ky ana­lýz a rie­še­ní. Po­zi­tív­ny efekt ana­lýz má je­di­nú pod­mien­ku - vô­ľu ma­na­žo­vať ener­gie lep­šie a ús­por­nej­šie.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter