Podnikanie nás baví, tvrdia školáci

De­ti zo sied­mich zá­klad­ných škôl na Slo­ven­sku dos­ta­li vďa­ka pro­jek­tu iKid príl­eži­tosť reali­zo­vať svo­je pod­ni­ka­teľ­ské ná­pa­dy. Vy­so­ká úro­veň pre­zen­to­va­ných fun­kčných pro­to­ty­pov spô­so­bi­la, že fi­ná­le ma­lo na­ko­niec dvoch ví­ťa­zov. Ná­pad na ter­mos­ku, kto­rá zá­ro­veň va­rí, s náz­vom Flas­ky a pro­jekt inter­ak­tív­nej škol­skej la­vi­ce FA­RA­VEJ.

Úlo­hou účas­tní­kov iKid bo­lo ino­va­tív­ne vy­rie­šiť bež­né prob­lé­my, kto­ré vní­ma­jú vo svo­jom oko­lí. Po sta­no­ve­ní prob­lé­mu priš­li de­ti s ná­pa­dom rie­še­nia a iden­ti­fi­ko­va­li po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov. S po­mo­cou men­to­ra z praxe nás­led­ne naš­li spô­sob, ako reali­zo­vať funkč­ný pro­to­typ, pos­ta­vi­li ho, sta­no­vi­li ce­nu a vy­bra­li vhod­né dis­tri­buč­né a mar­ke­tin­go­vé ka­ná­ly.

Ten­to rok tí­mom po­má­ha­lo 16 men­to­rov a ab­sol­vo­va­li spo­lu 24 exkur­zií do rôz­nych fi­riem. Do pro­jek­tu sa bez­plat­ne za­po­ji­li star­tu­py, živ­nos­tní­ci, ma­lé a stred­né pod­ni­ky aj nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti. Od­bor­ní­ci im po­ra­di­li oh­ľa­dom pro­duk­tu a dos­ta­li na chví­ľu mož­nosť vy­skú­šať si prá­cu na pro­duk­toch na vlas­tnej ko­ži. Ši­li, vŕta­li, re­za­li, zvá­ra­li, do­kon­ca kó­do­va­li ap­li­ká­cie.

Fi­ná­le už tre­tie­ho roč­ní­ka sú­ťa­že iKid sa us­ku­toč­ni­lo mi­nu­lý týž­deň v Bra­tis­la­ve. Svo­je ná­pa­dy pre­zen­to­va­lo 13 det­ských tí­mov zo 7 škôl geog­ra­fic­ky pok­rý­va­jú­cich ce­lé Slo­ven­sko. Toh­to­roč­né té­my bo­li rôz­ne: ako sa zdra­vo a kva­lit­ne vy­spať, ako za­bez­pe­čiť kom­for­tnej­šie se­de­nie, uro­biť vy­učo­va­nie efek­tív­nej­šie až po pro­jek­ty z ob­las­ti mó­dy.

O ví­ťa­zoch roz­hod­la po­ro­ta v zlo­že­ní An­drej Kis­ka ml., Par­tner, Cre­do Ven­tu­res; Mi­chal Meš­ko, Vý­kon­ný ria­di­teľ Mar­ti­nus; To­máš Pe­ťov­ský, In­dus­try Ma­na­ger, Goog­le Slo­ven­sko a Ma­tej Ftáč­nik, spo­lu­zak­la­da­teľ krea­tív­ne­ho pries­to­ru The Spot.

Za ví­ťaz­né sme vy­bra­li tí­my, kto­ré nás za­uja­li ideou, či­že pri­nies­li ino­vá­ciu, kto­rá rie­ši reál­ny prob­lém. Do úva­hy sme bra­li aj pre­zen­tá­ciu a biz­ni­so­vý roz­mer. Je dô­le­ži­té, aby bol ná­pad nie­len za­ují­ma­vý, ale aj up­lat­ni­teľ­ný na tr­hu a v praxi. Štvr­té kri­té­rium bol sa­mot­ný pro­dukt a fá­za, do akej ho tím do­ká­zal dop­ra­co­vať", po­ve­dal člen po­ro­ty Mi­chal Meš­ko.

Po­ro­ta roz­hod­la, že ví­ťaz­ný­mi pro­jek­ta­mi sa sta­li Flas­ky a FA­RA­VEJ. Pro­jekt tí­mu Flas­ky z Cir­kev­nej zá­klad­nej ško­ly Nar­nia v Bra­tis­la­ve je va­rič vo­dy a ter­mos­ka v jed­nom. Šet­rí čas. Sta­čí za­dať ho­di­nu, ke­dy chce­te mať nap­rík­lad čaj ho­to­vý. Sa­mé to aj lú­hu­je a ne­mu­sí­te pre­lie­vať ho­rú­ci ná­poj z jed­nej ná­do­by do dru­hej, čím sa vy­hne­te po­pá­le­niu.

De­ti zo ZŠ Ru­dol­fa Di­lon­ga v Tr­ste­nej v rám­ci pro­jek­tu FA­RA­VEJ navrh­li škol­skú la­vi­cu, kto­rá je kom­pa­ti­bil­ná s ta­bu­ľou a to, čo uči­teľ na­pí­še, si žia­ci mô­žu uk­la­dať ako poz­nám­ky. Po­dob­ne to fun­gu­je aj nao­pak. Keď žiak po­núk­ne rie­še­nie da­né­ho prob­lé­mu, uči­teľ si to mô­že pre­niesť na ta­bu­ľu a pre­be­rie rie­še­nie spo­loč­ne s trie­dou.

iKid sme za­lo­ži­li, aby sme v de­ťoch pod­po­ri­li pod­ni­ka­teľ­ské­ho du­cha a uži­li si tro­chu zá­ba­vy. Je úžas­né sle­do­vať, aké pro­jek­ty vy­tvo­ria 10-12 roč­né de­ti. Ten­to rok sa po­čet zú­čas­tne­ných škôl zdvoj­ná­so­bil a ja dú­fam, že kaž­dý ďal­ší roč­ník bu­de eš­te kva­lit­nej­ší účas­ťou i ná­pad­mi", po­ve­dal Ken­neth Ryan, autor my­šlien­ky pro­jek­tu iKid a Ria­dia­ci par­tner KPMG na Slo­ven­sku.

Hlav­nou ce­nou pre ví­ťa­zov je vý­let do Dub­li­nu spo­je­ný s náv­šte­vou cen­trá­ly Goog­le, kto­rý sa us­ku­toč­ní v sep­tem­bri 2015.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter