Slovenská technológia v Chorvátsku: Interaktívna TV pre jadranské hotely

Antik Te­le­com do­dal rie­še­nie te­le­víz­nych slu­žieb Antik IPTV Hos­pi­ta­li­ty Sys­tem pre plá­žo­vý kom­plex Ho­tel Sla­ven v chor­vát­skom prí­mor­skom mes­te Crik­ve­ni­ca. Do­dáv­ka pre­beh­la v re­kor­dnom ča­se, len šty­ri týž­dne od ob­jed­náv­ky. Sa­mot­ná in­šta­lá­cia rie­še­nia tr­va­la ne­ce­lých päť dní. Po­dob­né rie­še­nie spo­loč­nosť pre­vádz­ku­je aj v Ma­laj­zii, In­do­né­zii a v kra­ji­nách Per­zské­ho zá­li­vu.

„Re­fe­ren­cia Ho­tel Sla­ven pre na­še IPTV rie­še­nie nás te­ší o to viac, že Chor­vát­sko je ob­ľú­be­nou do­vo­len­ko­vou des­ti­ná­ciou Slo­vá­kov. Aj po­čas do­vo­len­ky sa te­da mô­žu stret­núť s kús­kom svo­jej do­mo­vi­ny," uvá­dza ma­na­žér Anti­ku pre roz­voj biz­ni­su Pe­ter Blaas.

Antik IPTV Hos­pi­ta­li­ty Sys­tem je kom­plexné rie­še­nie slu­žieb pre ho­te­lo­vé­ho hos­ťa. Ok­rem TV ka­ná­lov za­hŕňa sa­du inter­ak­tív­nych slu­žieb, ako je ob­jed­ná­va­nie jed­la a ná­po­jov na iz­bu (room servic­e), sprá­vy z re­cep­cie, vi­deo­po­ži­čov­ňa, in­for­má­cie o tu­ris­tic­kých pa­mä­ti­hod­nos­tiach v oko­lí či bu­de­nie po te­le­fó­ne (wake-up call).

Z tech­nic­kej strán­ky do­dáv­ka pre Ho­tel Sla­ven za­hŕňa­la sa­te­lit­né a te­res­triál­ne pri­jí­ma­če, server­ov­ý sof­tvér pre Hos­pi­ta­li­ty IPTV, ako aj 55 set-top boxov na jed­not­li­vé ho­te­lo­vé iz­by.

Strea­min­go­vé služ­by vy­vi­nul Antik v spo­lup­rá­ci s tí­mom vý­skum­ní­kov z Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach. Vý­skum v tej­to ob­las­ti sa reali­zo­val vďa­ka pod­po­re ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj pre pro­jekt: Kom­pe­ten­čné cen­trum zna­los­tných tech­no­ló­gií pre ino­vá­cie pro­duk­čných sys­té­mov v prie­mys­le a služ­bách, kód ITMS: 26220220155, spo­lu­fi­nan­co­va­ný zo zdro­jov Európ­ske­ho fon­du re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter