Vďaka šikovným Slovákom sa možno zmenia reštauračné služby na Slovensku. Budú inovatívnejšie a prístupnejšie ľuďom.

Pre všet­kých mi­lov­ní­kov dob­ré­ho jed­la pri­chá­dza sys­tém, vďa­ka kto­ré­mu si bu­de­te môcť pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu re­zer­vo­vať stôl vo svo­jej ob­ľú­be­nej reš­tau­rá­cií. Vý­ho­dy pri­ná­ša obom stra­nám, pou­ží­va­te­ľom i sa­mot­ným gas­tro­no­mic­kým pre­vádz­kam.

Sys­tém re­sit­now, od ro­ku 2014 vy­ví­ja­la men­šia slo­ven­ská de­ve­lo­per­ská fir­ma Mloks, na če­le s Ada­mom Bob­rom a Mi­cha­lom Ko­var­čí­kom. Pod­ne­tom k za­ča­tiu vý­vo­ja bo­la po­žia­dav­ka klien­ta vi­zua­li­zo­vať je­ho pre­vádz­ku na inter­ne­to­vej strán­ke. V po­čiat­ku mal fun­go­vať pod CMS Wordpress, na kto­rom klien­to­vi bež­ala strán­ka. Po­čas vý­vo­ja zis­ti­li, že sys­tém ne­mu­sí byť via­za­ný na kon­krét­ne CMS a dnes mô­že byť pou­ži­tý ako ne­zá­vis­lá a sa­mos­tat­ne fun­kčná sú­časť strán­ky. Za­tiaľ čo v iných sfé­rach pod­ni­ka­nia sa on­li­ne re­zer­vá­cie te­šia veľ­ké­mu zá­uj­mu, gas­tro­nó­mia má mier­ne me­dze­ry, kto­ré má po­ten­ciál vy­pl­niť prá­ve Re­sit­now.

Ako fun­gu­je re­sit­now?

Pr­vým kro­kom je za­re­gis­tro­va­nie sa do sys­té­mu. Jed­nou z mož­nos­tí ako si vy­skú­šať sys­tém je pl­ne fun­kčná 30 dňo­vá trial ver­zia, kto­rá mô­že byť už pou­ži­tá na strán­ke pre­vádz­ky. Ďal­šou je 24 ho­di­no­vá de­mo ver­zia kde si pre­vádz­ka­ri mô­žu vy­skú­šať v rám­ci vir­tuál­nej reš­tau­rá­cie fun­kcie sys­té­mu. „V ak­tív­nom va­rian­te sú všet­ky zme­ny vy­ko­na­né v Re­sit­now sys­té­me auto­ma­tic­ky pre­ne­se­né na inter­ne­to­vú strán­ku pod­ni­ku. Sys­tém je tak nás­tro­jom pre pre­vádz­ko­va­te­ľov a ma­ji­te­ľov reš­tau­rá­cií ako aj pre ob­slu­hu", tvr­dí Adam Bob­ro.

Kaž­dý ma­ji­teľ, ma­na­žér, ad­mi­nis­trá­tor má mož­nosť up­ra­viť aj ďal­šie nas­ta­ve­nia pod­ľa pot­re­by. Je mož­né nas­ta­viť si čas, po­čas kto­ré­ho zá­kaz­ní­ci mô­žu re­zer­vo­vať sto­ly. V sys­té­me je mož­né pou­žiť pod­ľa pot­re­by aj sprá­vy a ob­me­dzenia, po­kiaľ je časť vy­uži­tá na špe­ciál­nu ak­ciu, ale­bo pre­bie­ha re­konštruk­cia a pod.

„V prí­pa­de, že dôj­de k zme­ne v roz­lo­že­ní sto­lov v pod­ni­ku, či sa už po­čas let­nej se­zó­ny zvý­šia ka­pa­ci­ty vďa­ka te­ra­se, je mož­né tie­to zme­ny vy­ko­nať jed­no­du­chým spô­so­bom pri­da­ním, resp. pre­mies­tne­ním jed­not­li­vých ob­jek­tov", vy­me­no­vá­va vý­ho­dy sys­té­mu je­ho spo­lut­vor­ca, Mi­chal Ko­var­čík.

Vi­zua­li­zá­cia

„Nie­len pod­ľa náš­ho ná­zo­ru, je pre kaž­dú reš­tau­rá­ciu, ale­bo inú gas­tro­no­mic­kú jed­not­ku dô­le­ži­tá pro­pa­gá­cia. Vi­zuál­na strán­ka pro­pa­gá­cie je dô­le­ži­tá hlav­ne pri ko­mu­ni­ká­cii so zá­kaz­ní­kom. Vzhľa­dom na to, že je v dneš­nej do­be čas­tým pros­tre­dím pro­pa­gá­cie a ko­mu­ni­ká­cie inter­net je aj vzhľad inter­ne­to­vých strá­nok dô­le­ži­tý", pou­ka­zu­je na si­tuáciu (nie­len) slo­ven­ských pod­ni­kov Adam Bob­ro.

Prá­ve vi­zua­li­zá­cia pre­vádz­ky, sa stá­va za­ují­ma­vým bo­nu­som. Reš­tau­rá­cia si vďa­ka pár kli­kom myš­kou do­ká­že zreali­zo­vať po­do­bu svo­jej pre­vádz­ky a po­núk­nuť tak sto­ly klien­tom.

Nie je nut­né pris­pô­so­bo­vať inter­ne­to­vú strán­ku re­zer­vač­né­mu sys­té­mu ale nao­pak pris­pô­so­biť re­zer­vač­ný sys­tém k vzhľa­du strán­ky.

„Pý­taj­me sa te­da, čo za­pô­so­bí na pr­vý poh­ľad zá­kaz­ní­ka viac? Bu­de to pú­ta­vo prip­ra­ve­ná vi­zua­li­zá­cia pod­ni­ku, kde si mô­že zá­kaz­ník vy­brať pres­ne mies­to, kto­ré sa mu pá­či či vy­ho­vu­je z iné­ho dô­vo­du? Ale­bo čas­tok­rát fád­ny for­mu­lár, kde si vy­be­rie deň, ho­di­nu a po­čet ľu­dí? Mys­lím, že od­po­veď sa priam po­nú­ka", do­dá­va Bob­ro.

Re­zer­vá­cie

Jed­nou z vý­hod pou­ží­va­nia sys­té­mu zo stra­ny zá­kaz­ní­ka, je mož­nosť vy­brať si mies­to pod­ľa svoj­ho že­la­nia. Pri ko­mu­ni­ká­cii so zá­kaz­ní­kom mô­že do­chá­dzať k to­mu, že blo­ku­je ob­slu­hu zdĺha­vým roz­ho­vo­rom po te­le­fó­ne. To sa pri pou­ži­tí re­sit­now ne­mô­že stať, klient si vy­be­rie sám na strán­ke a ob­slu­ha mu je­ho re­zer­vá­ciu potvr­dí jed­no­du­chým úko­nom. Sys­tém je po­nú­ka­ný ako služ­ba, ma­ji­te­lia ne­mu­sia in­ves­to­vať pros­tried­ky do vý­vo­ja svoj­ho vlas­tné­ho rie­še­nia.

Prí­nos pre ob­slu­hu vi­dí­me v evi­den­cii re­zer­vá­cií a vy­uži­tím mož­nos­ti ko­mu­ni­ká­cie pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu. Ob­slu­ha mô­že v krát­kos­ti od­po­ve­dať na po­žia­dav­ku od zá­kaz­ní­ka pros­tred­níc­tvom pred­nas­ta­ve­ných edi­to­va­teľ­ných for­mu­lá­rov, no ne­za­bud­li sme ani na mož­nosť pri­pí­sať in­di­vi­duál­ny od­kaz či poz­nám­ku", pou­ka­zu­je na vý­ho­dy sys­té­mu z poh­ľa­du pre­vádz­ky, Mi­chal Ko­var­čík.

Re­sit­now je na­vy­še prip­ra­ve­ný aj pre prí­pad, ke­dy bu­de pot­reb­né ko­mu­ni­ko­vať vo via­ce­rých ja­zy­koch. Ok­rem sa­mot­né­ho prek­la­du klien­tskej čas­ti, je mož­né nap­rík­lad si nas­ta­viť ja­zyk od­po­ve­de pre kaž­dý prí­pad in­di­vi­duál­ne.

Bu­dúc­nosť

V naj­bliž­šej bu­dúc­nos­ti plá­nu­jú de­ve­lo­pe­ri z Mloks pra­co­vať na ap­li­ká­ciách pre mo­bil­né za­ria­de­nia, kto­ré by bo­li ur­če­né vy­slo­ve­ne pre ob­slu­hu. Zá­ro­veň, reš­tau­rá­ciám, kto­ré po­za­bud­nú pri tvor­be kon­cep­tu na bud­get pre strán­ku, bu­dú ve­dieť po­môcť pre­zen­tač­nou strán­kou s pro­fi­lom.

Re­zer­vač­ný sys­tém re­sit­now bu­de up­ra­ve­ný aj pre pou­ži­tie v iných od­vet­viach a pot­re­by biz­nis klien­tov.

Pre viac in­for­má­cii pro­sím nav­štív­te strán­ku: http://www.re­sit­now.com/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter