Spoločnosť EMC uvedie open source verziu ViPR Controller

Spo­loč­nosť EMC Cor­po­ra­tion dnes ozná­mi­la svo­je plá­ny uvoľ­niť pro­jekt CoprHD™ za­lo­že­ný na EMC® ViPR® Con­troller pre ko­mu­ni­tu vý­vo­já­rov open sour­ce. Jed­ná sa o pr­vý open sour­ce pro­jekt spo­loč­nos­ti EMC pos­ta­ve­ný na jed­nom z jej ko­mer­čných sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov. V rám­ci pro­jek­tu bu­de pre ko­mu­nit­ný vý­voj sprís­tup­ne­ný kód ViPR Con­troller, kto­rý slú­ži na auto­ma­ti­zá­ciu a ria­de­nie úlo­žísk. Zdro­jo­vý kód bu­de pod­ľa plá­nov dos­tup­ný v služ­be Git­Hub a to od jú­na 2015.

Pro­jekt CoprHD má byť sprís­tup­ne­ný pros­tred­níc­tvom li­cen­cie MPL 2.0 (Mo­zil­la Pub­lic Li­cen­se 2.0), kto­rá zá­kaz­ní­kom, par­tne­rom, vý­vo­já­rom aj iným do­dá­va­te­ľom úlo­žísk pos­kyt­ne prís­tup k je­ho bo­ha­tým fun­kciám a umož­ní ich ďa­lej roz­ši­ro­vať a prehl­bo­vať. Auto­ri vy­zý­va­jú na za­po­je­nie do pro­jek­tu CoprHD všet­kých do­dá­va­te­ľov úlo­žísk, a s vy­uži­tím ot­vo­re­ných a štan­dar­dných roz­hra­ní API tak ďa­lej roz­ví­jať je­ho eko­sys­tém.

Roz­hra­nia API pro­jek­tu CoprHD sú navr­hnu­té tak, aby vý­vo­já­rom pos­kyt­li je­di­ný bod pre auto­ma­ti­zá­ciu úlo­žísk, ne­zá­vis­lý na do­dá­va­te­ľo­vi. Po­dob­ne ako u EMC ViPR Con­troller, kto­rý je ko­mer­čnou ver­ziou pro­jek­tu CoprHD, mô­žu zá­kaz­ní­ci, par­tne­ri, pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb a sys­té­mo­ví in­teg­rá­to­ri vy­tvá­rať no­vé po­nu­ky do ka­ta­ló­gu slu­žieb s auto­ma­ti­zo­va­ný­mi pra­cov­ný­mi pos­tup­mi rie­šia­ci­mi kon­krét­ne pot­re­by uží­va­te­ľov. Pro­jekt CoprHD je ur­če­ný do dá­to­vých cen­tier ako je­di­ná ot­vo­re­ná ria­dia­ca vrstva pre úlo­žis­ko via­ce­rých do­dá­va­te­ľov. Po­nú­ka rov­na­kú úro­veň flexibi­li­ty, mož­nos­tí vý­be­ru, za­bez­pe­če­nia a tran­spa­ren­tnos­ti ako ViPR Con­troller, a na­vy­še pri­ná­ša mož­nosť dopĺňať no­vé služ­by a ap­li­ká­cie.

ViPR Con­troller bol vy­tvo­re­ný s cie­ľom za­bez­pe­čiť jed­no­du­chú sprá­vu úlo­žísk pre po­lia spo­loč­nos­ti EMC aj iných vý­rob­cov. Spo­loč­nosť EMC ho bu­de aj na­ďa­lej pre­dá­vať ako ko­mer­čné rie­še­nie. ViPR Con­troller a pro­jekt CoprHD ma­jú rov­na­ké zá­klad­né fun­kcie i vlas­tnos­ti. Pou­ží­va­te­lia sof­tvé­ru ViPR Con­troller mô­žu ťa­žiť z prís­tu­pu k pr­vo­tried­nej pod­po­re a od­bor­ným služ­bám od spo­loč­nos­ti EMC.

Oce­ňu­jú ar­chi­tek­tú­ru plug-and-play v sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných rie­še­niach a štan­dar­di­zo­va­nej infra­štruk­tú­re. Do­dá­va­te­lia úlo­žísk pre mo­der­né dá­to­vé cen­trá sú­pe­ria a sna­žia sa po­núk­nuť čo naj­hod­not­nej­šie rie­še­nia a čo naj­prí­jem­nej­šie uží­va­teľ­ské pros­tre­die. S tým, ako sa pro­jekt CoprHD a ViPR Con­troller roz­ši­ru­jú a pod­po­ru­jú viac fun­kcií a viac úlož­ných plat­fo­riem, pri­chá­dza­jú ďal­šie vý­ho­dy pre zá­kaz­ní­kov aj par­tne­rov:

• U open­sour­co­vých sof­tvé­ro­vých pro­jek­tov zá­kaz­ní­ci zvy­čaj­ne oce­ňu­jú ne­zá­vis­losť na do­dá­va­te­ľo­vi, flexibi­li­tu, za­ují­ma­vej­šie a čas­tej­šie vy­lep­še­nia a šir­šie mož­nos­ti vý­be­ru.

• Par­tne­ri spo­loč­nos­ti EMC mô­žu pre svo­jich zá­kaz­ní­kov vy­ví­jať no­vé po­nu­ky slu­žieb a roz­ši­ro­vať pok­ry­tie ďal­ších úlo­žísk. Ich zá­kaz­ní­ci tak bu­dú mať viac na vý­ber a oni zís­ka­jú ďal­šie ob­chod­né príl­eži­tos­ti.

• Do­dá­va­te­lia úlo­žísk sa mô­žu so svo­jím rie­še­ním za­po­jiť do ar­chi­tek­túr sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných úlo­žísk. Zís­ka­jú tak prís­tup do ras­tú­ce­ho eko­sys­té­mu pro­jek­tu CoprHD a príl­eži­tosť po­die­ľať sa na pod­po­re toh­to ty­pu úlo­žísk me­dzi zá­kaz­ník­mi.

Spo­loč­nosť EMC k ak­ti­vi­tám open­sour­co­vej ko­mu­ni­ty pris­pie­va mno­hý­mi spô­sob­mi, pro­jekt CoprHD však v jej stra­té­gii v tej­to ob­las­ti pred­sta­vu­je zá­sad­ný krok. EMC je za­kla­da­jú­cim čle­nom na­dá­cie Cloud Foun­dry Foun­da­tion, kto­rej te­raz pred­se­dá, a ne­dáv­no pred­sta­vi­la par­tner­ský prog­ram za­me­ra­ný na re­fe­ren­čnú ar­chi­tek­tú­ru Open­Stack a ko­mu­nit­ný pro­jekt EMC {co­de} pod­po­ru­jú­ci vý­vo­já­rov. Ten­to open­sour­co­vý mo­del ot­vo­re­né­ho vý­vo­ja za­lo­že­né­ho na spo­lup­rá­ci je kľú­čo­vým kro­kom k pod­po­re šir­šie­ho pri­ja­tia sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných úlo­žísk a tech­no­ló­gií pre auto­ma­ti­zá­ciu a sprá­vu úlo­žísk v pod­ni­koch. Spo­loč­nosť EMC vy­nak­la­dá veľ­ké úsi­lie na pod­po­ru ko­mu­nit­né­ho vý­vo­ja tech­no­ló­gií, ako je Pro­ject CoprHD, a na vy­tvá­ra­nie pros­tre­dia pre neus­tá­le ino­vá­cie. Ďal­šie in­for­má­cie k pro­jek­tu CoprHD náj­de­te na strán­kach ko­mu­ni­ty ViPR a na webe EMC.com, kde je pred­sta­ve­ný sof­tvér ViPR Con­troller.

Dos­tup­nosť

Pro­jekt CoprHD bu­de dos­tup­ný od jú­na v služ­be Git­Hub. Spo­loč­nosť EMC bu­de aj na­ďa­lej po­nú­kať a pod­po­ro­vať EMC ViPR Con­troller ako je­ho ko­mer­čnú ver­ziu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter