Na konferencii Metro ON Line sa hovorilo o spoplatnení vysielania komerčných televízií

Pa­ne­lo­vá dis­ku­sia sa od­ví­ja­la od té­my spop­lat­ne­nia vy­sie­la­nia ka­ná­lov vo vy­so­kom roz­lí­še­ní (HD), kto­ré sa už na Slo­ven­sku stá­va reali­tou. Vy­sie­la­te­lia uzat­vá­ra­jú zmlu­vy s člen­mi Aso­ciá­cie pre­vádz­ko­va­te­ľov káb­lo­vej te­le­ví­zie (APKT).

Pod­ľa pre­zi­den­ta APKT Ro­ber­ta Ťavo­du za­tiaľ niek­to­rí ope­rá­to­ri tie­to pop­lat­ky vďa­ka svo­jim re­zer­vám nep­re­ná­ša­jú na kon­co­vé­ho di­vá­ka. Z dis­ku­sie však vziš­lo, že ten­to pro­ces ne­vyh­nut­ne sme­ru­je k zvý­še­niu ce­ny, kto­rú v bu­dúc­nos­ti po­cí­tia aj sa­mot­ní di­vá­ci.

Vy­sie­la­te­lia, kto­rých na kon­fe­ren­cii Slo­va­netMet­ro ON Li­ne za­stu­po­va­li ria­di­teľ Sek­cie tech­ni­ky RTVS An­drej Do­le­žal, An­drej Mik­lá­nek, ma­na­žér pla­te­né­ho te­le­víz­ne­ho ob­sa­hu TV JOJ a Zden­ko Ry­ša­vý, ria­di­teľ Cen­tra tech­ni­ky sku­pi­ny Mar­kí­za, sa zhod­li na tom, že ich zá­me­rom nie je v ni­ja­kom prí­pa­de ísť pro­ti ope­rá­to­rom. Spop­lat­ne­nie vy­sie­la­né­ho ob­sa­hu sa od­ví­ja od tren­dov na cel­ko­vom tr­hu mé­dií, kde sa už zís­ka­va­nie kva­lit­né­ho ob­sa­hu bez­plat­ne stá­va mi­nu­los­ťou. Te­le­ví­zie ar­gu­men­tu­jú naj­mä čo­raz vy­šším ná­ras­tom pop­lat­kov za autor­ské prá­va k vy­sie­la­né­mu ob­sa­hu a sú prip­ra­ve­né v tom­to zmys­le edu­ko­vať aj kon­co­vých di­vá­kov. Šíre­nie os­ve­ty o tých­to zme­nách a nut­nos­ti prip­la­te­nia si za kva­lit­ný ob­sah v HD zo stra­ny sa­mot­ných te­le­ví­zií pod­po­ru­jú aj zá­stup­co­via káb­lo­vých ope­rá­to­rov. Pod­ľa vy­sie­la­te­ľov však bu­dúc­nosť ret­ran­smi­sie ko­mer­čných te­le­ví­zií sme­ru­je k to­mu, že bu­de pos­tup­ne spop­lat­ne­ný ce­lý ich ob­sah. Sú­vi­sí to s le­gis­la­tív­nou zme­nou, kto­rá nas­ta­la po vy­pnu­tí ana­ló­go­vé­ho vy­sie­la­nia, čím za­ni­ká ko­mer­čným vy­sie­la­te­ľom po­vin­nosť ší­riť svoj sig­nál bez­od­plat­ne, ako aj s pos­tup­ným vy­pí­na­ním vy­sie­la­nia v me­nej kva­lit­nom SD roz­lí­še­ní. Zá­stup­co­via troch naj­väč­ších slo­ven­ských te­le­ví­zií potvr­di­li, že k 31. 12. 2016 bu­de vy­pnu­tá sa­te­lit­ná dis­tri­bú­cia sig­ná­lu v SD na sa­te­lit­nom vy­sie­la­či As­tra 23,5. Cel­ko­vé vy­pnu­tie vy­sie­la­nia v SD zo slo­ven­ské­ho éte­ru je však eš­te otáz­kou ďal­ších dis­ku­sií ako aj ana­lýz vý­vo­ja si­tuácie na tr­hu, s čím sú­vi­sí aj vý­voj vy­ba­ve­nia do­mác­nos­tí pot­reb­ný­mi set-top-boxami a HD-rea­dy TV pri­jí­mač­mi.

V rám­ci dis­ku­sie sa zá­stup­co­via vy­sie­la­te­ľov a ope­rá­to­rov dotk­li aj té­my vy­sie­la­nia če­ských ko­mer­čných te­le­ví­zií na úze­mí Slo­ven­ska. Čes­ké ko­mer­čné sta­ni­ce nep­ri­de­ľu­jú ope­rá­to­rom na úze­mí Slo­ven­ska po­vo­le­nie, keď­že nev­las­tnia prá­va na ak­vi­zič­ný ob­sah. To zna­me­ná, že ší­re­nie ur­či­tej čas­ti ob­sa­hu če­ských vy­sie­la­te­ľov je v roz­po­re s autor­ským prá­vom a je te­da z práv­ne­ho hľa­dis­ka ne­le­gál­ne. Pod­ľa pre­zi­den­ta APKT Ro­ber­ta Ťavo­du je ten­to prob­lém v sú­čas­nos­ti ne­rie­ši­teľ­ný. Ne­dá sa oča­ká­vať, že ope­rá­to­ri vy­ra­dia zo svo­jej po­nu­ky čes­ké ko­mer­čné sta­ni­ce, pre­to­že by sa dos­ta­li do kon­ku­ren­čnej ne­vý­ho­dy vo­či os­tat­ným. Mož­ným rie­še­ním do bu­dúc­na je vy­tvo­re­nie jed­not­né­ho di­gi­tál­ne­ho tr­hu, kto­rý chys­tá Európ­ska únia, ale­bo vy­sie­la­nie up­ra­ve­ných ver­zií če­ských ko­mer­čných ka­ná­lov na Slo­ven­sku, kto­ré by časť vy­sie­la­nia ne­zahŕňa­li, čo by však zní­ži­lo ich at­rak­ti­vi­tu u di­vá­kov.

Po­čas 9. roč­ní­ka etab­lo­va­nej me­dzi­ná­rod­nej IT kon­fe­ren­cie Slo­va­net Met­ro ON Li­ne sa 14. má­ja v pa­ne­lo­vej dis­ku­sii stret­li zá­stup­co­via RTVS, TV Mar­kí­za, TV JOJ, Aso­ciá­cie re­gio­nál­nych te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov Slo­ven­ska, Aso­ciá­cie pre­vádz­ko­va­te­ľov káb­lo­vej te­le­ví­zie a Slo­ven­skej aso­ciá­cie pre káb­lo­vé te­le­ko­mu­ni­ká­cie. V rám­ci ce­lo­den­né­ho po­du­ja­tia, kto­ré sa ko­na­lo pod zá­šti­tou pri­má­to­ra mes­ta Pop­rad Jo­ze­fa Šva­ger­ka, bo­li pred­sta­ve­né tak­tiež naj­mo­der­nej­šie te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by pre biz­nis sfé­ru ako aj naj­nov­šie tech­no­ló­gie bu­do­va­nia a pre­vádz­ky met­ro­po­lit­ných sie­tí.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter