Úspešná premiéra CHATR.tv

Am­bi­cióz­ny start-up CHATR.tv má za se­bou ús­peš­nú pre­mié­ru v te­le­víz­nom sve­te.

Exklu­zív­ne v spo­lup­rá­ci s RTVS po­čas naj­oča­ká­ve­nej­šie­ho po­du­ja­tia ro­ka, Majstrov­stiev sve­ta 2015 v ľa­do­vom ho­ke­ji sa uží­va­te­lia zoz­ná­mi­li s inter­ak­tív­nou ap­li­ká­ciou CHATR.tv.

Za me­nej ako 12 dní si ap­li­ká­ciu stia­hlo cez 30 tis uží­va­te­ľov a pou­ži­lo ju viac ako 100 tis krát.

Di­vá­ci sa po­čas 7 slo­ven­ských zá­pa­sov ma­li mož­nosť za­po­jiť do vy­sie­la­nia, dis­ku­to­vať s os­tat­ný­mi di­vák­mi, hla­so­vať ale­bo po­lo­žiť otáz­ku pre tré­ne­ra. Pros­tred­níc­tvom CHATR.tv na­pí­sa­li 27 ti­síc prís­pev­kov a z to­ho viac ako 580 uží­va­te­ľov vi­de­lo svoj prís­pe­vok pria­mo v te­le­víz­nom pre­no­se.

Z poh­ľa­du vy­uží­va­nia ap­li­ká­cie bo­li naj­at­rak­tív­nej­šie zá­pa­sy SVK - NOR a SVK - RUS, kde v prie­be­hu 2 ho­dín za­sla­li uží­va­te­lia do CHATR.tv viac ako 4 ti­síc prís­pev­kov. Ne­raz bo­li ko­men­tá­re búrli­vé a naj­väč­šia dis­ku­sia sa to­či­la oko­lo ho­ke­jis­tov: J. La­ca, M. Gá­bo­rí­ka, T. Ta­tar. Spo­me­dzi na­šich chlap­cov v an­ke­te o naj­lep­šie­ho hrá­ča tur­na­ja zví­ťa­zil Ján La­co.

Ďal­šie za­ují­ma­vos­ti z prie­be­hu MS15 si mô­že­te po­zrieť v preh­ľad­nej in­fog­ra­fi­ke na tom­to od­ka­ze: https://chatr.tv/me­dia/in­fog­ra­fi­ky/in­fog­ra­fi­ka.html

Do­voľ­te nám po­ďa­ko­vať sa za pou­ží­va­nie na­šej ap­li­ká­cie po­čas MS ho­ke­ji. Te­ší nás váš zá­ujem o CHATR.tv, a pre­to aj po Majstrov­stvách ne­kon­čí­me, prá­ve nao­pak. Ve­rí­me, že nám os­ta­ne­te ver­ní aj pri os­tat­ných TV for­má­toch s kto­rý­mi sa vám už čos­ko­ro prih­lá­si­me.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter