Jarná ITAPA 2015: ÚPVS - nie je schránka ako schránka

Schrán­ka už nie je iba poš­to­vá, ale aj elek­tro­nic­ká, kto­rú štát zria­dil kaž­dé­mu ob­ča­no­vi, či chcel ale­bo nie. Má ju kaž­dý dos­pe­lý, živ­nos­tník aj fir­ma a je ich viac než 5,4 mi­lió­na. Na čo slú­žia, ako ich ob­ča­nia vy­uží­va­jú a ve­dia vô­bec o tom, že ich ma­jú?

Je­den z naj­oča­ká­va­nej­ších pro­jek­tov fi­nan­co­va­ných z euro­fon­dov - Ústred­ný por­tál ve­rej­nej sprá­vy (ÚPVS) - pred­sta­vil a zhod­no­til vo štvr­tok v Bra­tis­la­ve na Jar­nej kon­fe­ren­cii ITA­PA 2015 ge­ne­rál­ny ria­di­teľ NA­SES Ras­tis­lav Ja­no­ta. "Por­tál ve­rej­nej sprá­vy je dnes v pl­nej pre­vádz­ke. Obča­nia mô­žu vy­uží­vať nie­koľ­ko de­sia­tok elek­tro­nic­kých slu­žieb na jed­not­nom por­tá­li ve­rej­nej sprá­vy www.slo­ven­sko.sk, vďa­ka kto­ré­mu sa dos­ta­nú krôz­nym in­for­má­ciám a elek­tro­nic­kým služ­bám štá­tu. Za­tiaľ má­me spra­co­va­ných 35 zo 110 ži­vot­ných si­tuá­cií, kto­ré ob­čan naj­čas­tej­šie rie­ši v ko­mu­ni­ká­cii s úrad­mi," po­ve­dal Ja­no­ta. Ide o kon­čia­ci pro­jekt v rám­ci OPIS, kto­rý reál­ne od­štar­to­val elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu in­šti­tú­cií s ob­čan­mi či pod­ni­ka­teľ­mi. "Už dnes je na ús­tred­nom por­tá­li dos­tup­ných 157 elek­tro­nic­kých slu­žieb, v bu­dúc­nos­ti pri­bud­nú elek­tro­nic­ké služ­by sa­mos­práv a vy­šších územ­ných cel­kov," vy­svet­lil Ja­no­ta s tým, že cel­ko­vé ukon­če­nie pro­jek­tu je nap­lá­no­va­né na august toh­to ro­ka. Elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu s úrad­mi ob­ča­nia už vy­uží­va­jú - za rok 2014 po­da­li cez ÚPVS vy­še 200-ti­síc elek­tro­nic­kých po­da­ní a za pr­vé šty­ri me­sia­ce toh­to ro­ku viac ako 70-ti­síc.

Vý­ho­dy aj pre úrad­ní­kov

ÚPVS je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších kom­po­nen­tov e-Go­ver­nmen­tu na Slo­ven­sku. Už onedl­ho bu­de môcť vý­ho­dy toh­to sys­té­mu vy­uží­vať aj viac ako 10-ti­síc za­mes­tnan­cov Úra­dov prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny. Oce­nia naj­mä urý­chle­nie a zjed­no­du­še­nie ad­mi­nis­tra­tív­nych úko­nov, kto­ré dnes mu­sia vy­ko­ná­vať nap­rík­lad pri vy­ba­vo­va­ní žia­dos­tí o so­ciál­ne dáv­ky, prí­dav­ky na de­ti a po­dob­ne.

Vir­tuál­ne mies­to na ko­mu­ni­ká­ciu s úrad­mi

Elek­tro­nic­ká schrán­ka je mies­tom, kam mô­žu byť ob­ča­nom nad 18 ro­kov ale­bo spo­loč­nos­tiam do­ru­čo­va­né pí­som­nos­ti, kto­ré si do­te­raz mu­se­li prev­ziať osob­ne na poš­te. Je­di­nou pod­mien­kou je pri­po­je­nie na inter­net a vlas­tníc­tvo eID preu­ka­zu (ob­čian­sky preu­kaz s či­pom), ku kto­ré­mu dos­ta­ne aj špe­ciál­nu čí­tač­ku. Kým pre ob­ča­nov je jej pou­ží­va­nie dob­ro­voľ­né, pre fir­my bu­de od augus­ta po­vin­né. Do e-schrá­nok bu­dú cho­diť aj elek­tro­nic­ké roz­hod­nu­tia a ich preb­ra­tie bu­de pot­reb­né potvr­diť di­gi­tál­nym pod­pi­som.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter