Hokejové majstrovstvá v číslach? 150 hodín živého prenosu bez jediného výpadku

Na toh­to­roč­ných majstrov­stvách sve­ta v ľa­do­vom ho­ke­ji od­oh­ra­lo 16 tí­mov spo­lu 64 zá­pa­sov. 35 z nich si moh­li v pria­mom pre­no­se po­zrieť aj di­vá­ci a pos­lu­chá­či ve­rej­nop­ráv­nej RTVS. Sig­nál z Pra­hy a Os­tra­vy sa na Slo­ven­sko pre­ná­šal cez špe­ciál­nu pre­no­so­vú sús­ta­vu. Prip­ra­ve­né bo­li zá­lož­né lin­ky a v te­ré­ne bol na­sa­de­ný tím tech­ni­kov. Pre­nos sig­ná­lu už pia­ty rok za­bez­pe­či­la slo­ven­ská te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť BE­NES­TRA.

Te­le­víz­ny sig­nál sa pre­ná­šal vo vy­so­kom roz­lí­še­ní HDTV zo šta­dió­nov O2 Aré­na v Pra­he a ČEZ Aré­na v Os­tra­ve do stre­dis­ka Slo­ven­skej te­le­ví­zie v Bra­tis­la­ve. BE­NES­TRA pre­po­ji­la aj obe aré­ny nav­zá­jom. „Pria­me pre­no­sy zo zá­pa­sov sú na Slo­ven­sku priam svia­toč­nou uda­los­ťou a ti­sí­ce ľu­dí pred te­le­ví­zor­mi sa spo­lie­ha­jú na to, že si ich s na­mi vy­chut­na­jú. Keď ide­me na­ži­vo, pot­re­bu­je­me si byť is­tí, že sig­nál k nám prí­de bez pre­ru­šo­va­nia a v bez­chyb­nej kva­li­te," An­drej Do­le­žal, Tech­nic­ký ria­di­teľ RTVS. Spo­loč­nosť BE­NES­TRA za­bez­pe­čo­va­la pre RTVS pre­no­sy z ho­ke­jo­vých majstrov­stiev už pia­ty rok po se­be.

Fy­zic­ky bo­la ce­lá pre­no­so­vá tra­sa pos­ta­ve­ná na op­tic­kej tech­no­ló­gii. Časť pre­no­so­vé­ho pás­ma bo­la vy­čle­ne­ná ako zá­lož­né pri­po­je­nie. Všet­ky lin­ky bo­li fy­zic­ky mo­ni­to­ro­va­né 24 ho­dín den­ne pra­cov­ní­kom BE­NES­TRA. Po­čas pre­no­sov bo­li v kaž­dej aré­ne aj dva­ja tech­ni­ci. „Pre RTVS sme za­bez­pe­či­li služ­bu v ta­kom roz­sa­hu a kva­li­te, aby bo­li ho­ke­jo­ví fa­nú­ši­ko­via spo­koj­ní a ne­dos­ta­li in­farkt, ke­by sig­nál v kri­tic­ký mo­ment vy­pa­dol. Šam­pio­nát uká­zal, že na Slo­ven­sku má­me k dis­po­zí­cii špič­ko­vé tech­no­ló­gie pre po­dob­né ty­py uda­los­tí," po­ve­dal Piotr Sie­luk, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti BE­NES­TRA. „Vďa­ka dôk­lad­nej dvoj­me­sač­nej tech­nic­kej príp­ra­ve na šam­pio­nát a naj­mä skú­se­nos­tiam z pre­no­sov z pred­chá­dza­jú­cich šty­roch majstrov­stiev sve­ta sme do­ká­za­li prip­ra­viť na­šu sieť na päť­krát väč­šiu ka­pa­ci­tu. Zvlád­nu­tie ta­kej­to enor­mnej zá­ťa­že bo­lo pod­mie­ne­né vy­uži­tím na­šej 100G tech­no­ló­gie v na­šej hlav­nej sie­ti, ako aj za­ria­de­ní, kto­ré sú schop­né ta­ké­to ka­pa­ci­ty pre­ná­šať," do­dal Augus­tín Re­vák, Tech­nic­ký ria­di­teľ BE­NES­TRA.

Zá­pa­sy bo­lo mož­né sle­do­vať aj pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu. Naj­väč­šia zá­ťaž bo­la pod­ľa úda­jov Slo­ven­ské­ho pee­rin­go­vé­ho cen­tra (SIX) za­zna­me­na­ná po­čas zá­pa­su Slo­ven­sko : Rus­ko (93,7 Gbit/s v sme­re pri­chá­dza­jú­cej dá­to­vej pre­vádz­ky a 93,6 v sme­re od­chá­dza­jú­cej dá­to­vej pre­vádz­ky). Spo­lu iš­lo až o tak­mer 62 000 uží­va­te­ľov. Z hľa­dis­ka dá­to­vej pre­vádz­ky na slo­ven­skom inter­ne­te iš­lo do­kon­ca o no­vý re­kord.

Ok­rem up­ly­nu­lých pia­tich majstrov­stiev sve­ta v ľa­do­vom ho­ke­ji za­bez­pe­čo­va­la BE­NES­TRA pre RTVS nap­rík­lad aj te­le­víz­ne pre­no­sy po­čas zim­ných olym­pij­ských hier v So­či 2014.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter