Digitalizácia v RTVS napreduje, predĺži sa do novembra

Di­gi­ta­li­zá­cia v Roz­hla­se a te­le­ví­zii Slo­ven­ska (RTVS) nap­re­du­je. "Do­kon­če­né bo­lo di­gi­ta­li­zač­né pra­co­vis­ko pre zvu­ko­vé kul­túr­ne ob­jek­ty v roz­hla­se, vy­bu­do­va­né bo­lo di­gi­ta­li­zač­né pra­co­vis­ko pre zvu­ko­vo-ob­ra­zo­vé kul­túr­ne ob­jek­ty v te­le­ví­zii, agen­tú­ru SI­TA o tom in­for­mo­val PR ma­na­žér RTVS Ju­raj Ka­dáš. "Zdi­gi­ta­li­zo­va­ných bo­lo 49 953 audio kul­túr­nych ob­jek­tov, z to­ho 2 000 vi­deoob­jek­tov. Do kon­ca pro­jek­tu má byť zdi­gi­ta­li­zo­va­ných mi­ni­mál­ne 49 700 audio- a 8 000 vi­deoob­jek­tov," do­dal Ka­dáš s tým, že pro­jekt predĺži­li do no­vem­bra toh­to ro­ka.

RTVS je do ná­rod­né­ho pro­jek­tu Di­gi­tál­na audio­ví­zia za­po­je­ný spo­lu so Slo­ven­ským fil­mo­vým ús­ta­vom (SFÚ). Hlav­ným cie­ľom pro­jek­tu je di­gi­ta­li­zá­cia čas­ti zbie­rok audio­vi­zuál­nych ob­jek­tov. Pô­vod­ne mal SFÚ do 30. jú­na zdi­gi­ta­li­zo­vať 1 000 fil­mo­vých ob­jek­tov a RTVS 57 700 zvu­ko­vo-ob­ra­zo­vých ob­jek­tov.

Ná­rod­ný pro­jekt č. 5 - Di­gi­tál­na audio­ví­zia je sú­čas­ťou Stra­té­gie roz­vo­ja pa­mä­ťo­vých a fon­do­vých in­šti­tú­cií a ob­no­vy ich ná­rod­nej infra­štruk­tú­ry re­zor­tu kul­tú­ry a aj sú­čas­ťou zoz­na­mu ná­rod­ných pro­jek­tov v Ope­rač­nom prog­ra­me In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS). Svo­jím roz­sa­hom je je­di­neč­ný v európ­skom re­gió­ne a vy­tvo­rí pred­pok­la­dy pre sys­te­ma­tic­kú di­gi­ta­li­zá­ciu audio­vi­zuál­ne­ho de­dič­stva nie­len do ro­ku 2015, keď sa ukon­čia je­ho hlav­né ak­ti­vi­ty, ale aj na mi­ni­mál­ne ďal­ších päť ro­kov. Je­ho hlav­ným cie­ľom je di­gi­ta­li­zá­cia čas­ti zbie­rok audio­vi­zuál­nych ob­jek­tov. Na pro­jekt je schvá­le­ných 24 089 940,37 eura, z to­ho pre SFÚ je ur­če­ných 15 439 576,48 eura a pre RTVS 8 650 363,89 eura.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter