Spustenie flow based market couplingu v regióne CWE

Uni­corn Sys­tems spus­til flow ba­sed mar­ket coup­ling v re­gió­ne CWE (Cen­tral-West Euro­pe), kto­rý v ener­ge­ti­ke za­hŕňa Ne­mec­ko, Fran­cúz­sko a kra­ji­ny Be­ne­luxu. V pl­nom pro­duk­čnom re­ži­me bol za­há­je­ný 20. má­ja 2015.

Flow ba­sed me­tó­da pred­sta­vu­je re­vo­luč­ne no­vý prís­tup, kto­rý zoh­ľad­ňu­je sku­toč­né to­ky ener­gie v elek­tric­kých pre­no­so­vých sús­ta­vách - jed­not­li­vé ob­chod­né tran­sak­cie sú pre­ve­de­né do fy­zic­kých to­kov, kto­ré sú nás­led­ne ove­re­né vo­či tech­nic­kým li­mi­tom elek­tric­kých ve­de­ní. Ako nás­tup­ca pred­tým pou­ží­va­nej ATC me­tó­dy pri­ná­ša lep­šie a bez­peč­nej­šie vy­uži­tie pre­no­so­vých sús­tav.

Nie­koľ­ko ro­kov prie­bež­né­ho ove­ro­va­nia flow ba­sed me­tó­dy a sú­bež­ná pre­vádz­ka s exis­tu­jú­cou ATC me­tó­dou preu­ká­za­li vý­znam­né prí­no­sy pre všet­kých účas­tní­kov tr­hu - spot­re­bi­te­ľa, vý­rob­cu aj pre­vádz­ko­va­te­ľov pre­no­so­vých sús­tav (TSO).

Na pro­jek­te im­ple­men­tá­cie Flow Ba­sed Mar­ket Coup­lin­gu sa po­die­ľa­lo nie­koľ­ko or­ga­ni­zá­cií vrá­ta­ne šies­tich TSO - Am­prion (Ne­mec­ko), Creos (Luxem­bur­sko), Elia (Bel­gic­ko), RTE (Fran­cúz­sko), Ten­net (Ne­mec­ko a Ho­lan­dsko) a Tran­snet BW (Ne­mec­ko), tri ener­ge­tic­ké bur­zy - APX, Bel­pex a EPEX SPOT, a cen­trál­na alo­kač­ná kan­ce­lá­ria - CASC.EU.

,,V Uni­corn Sys­tems, kto­rý je IT do­dá­va­te­ľom softwaro­vé­ho rie­še­nia cen­trál­nej plat­for­my skla­da­jú­cej so zo TSO Com­mon a Pri­va­te sys­té­mu, sme ra­di, že sme moh­li pris­pieť k to­mu­to ďal­šie­mu kro­ku roz­vo­ja pre­po­je­ných ener­ge­tic­kých tr­hov, sme­ru­jú­cich k bu­dú­ce­mu ce­loeuróp­ske­mu tr­hu s elek­tri­nou. Bo­li sme zod­po­ved­ní za im­ple­men­tá­ciu pro­ce­sov "pre-coup­ling" a "post-coup­ling" (tj. príp­ra­va pod­kla­dov pre ob­cho­do­va­nie s bur­za­mi a spra­co­va­nie vý­sled­kov ob­cho­do­va­nia. Ako tech­no­lo­gic­ký zá­klad rie­še­nia bo­la pou­ži­tá Uni­corn Open Plat­form (UOP)," ho­vo­rí Jan Kon­rád, Inter­na­tio­nal Servic­es Di­rec­tor Uni­corn Sys­tems.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter