Zmluvy v cloud computingu témou odbornej konferencie

Už šies­ty roč­ník Cloud Com­pu­ting Con­fe­ren­ce sa us­ku­toč­ní 9. jú­na 2015 v bra­tis­lav­skom ho­te­li Crowne Pla­za.

Poz­va­nie na kon­fe­ren­ciu pri­jal ad­vo­kát JUDr. Lu­káš Jan­sa, pop­red­ný od­bor­ník na prá­vo in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, kto­rý zoz­ná­mi náv­štev­ní­kov s prob­le­ma­ti­kou zmlúv v rám­ci cloud com­pu­tin­gu (mig­rač­né a SaaS) a s jed­not­li­vý­mi ri­zi­ka­mi tých­to zmlúv (li­mi­tá­cie náh­ra­dy ško­dy, dos­tup­nosť služ­by, zod­po­ved­nosť za dá­ta atď.).

Mož­ný sce­nár vy­uži­tia FOR­PSI Clou­du v hyb­rid­nom pros­tre­dí načr­tne Mi­lan Les­zkow zo spo­loč­nos­ti INTER­NET CZ, a to na zá­kla­de reál­ne­ho pro­jek­tu. V rám­ci pre­zen­tá­cie zhod­no­tí ako tech­nic­ké, tak aj eko­no­mic­ké as­pek­ty navr­hnu­té­ho rie­še­nia.

Rie­še­nie Eri­go­nes SDDC, kto­ré zís­ka­lo oce­ne­nie EuroC­loud Slo­va­kia Award 2014, spo­lu s ukáž­kou vy­tvo­re­nia clou­do­vé­ho da­ta­cen­tra ur­če­né­ho na pos­ky­to­va­nie IaaS, PaaS a SaaS bu­de té­mou pred­náš­ky Pat­ri­ka Sko­vaj­sy zo spo­loč­nos­ti Eri­go­nes.

Po pres­táv­ke spo­loč­nosť Tur­bo­Con­sult zoz­ná­mi účas­tní­kov zo Sign+ ako on­li­ne služ­bou pre sprá­vu elek­tro­nic­kých do­ku­men­tov a ARC pred­sta­ví Net­Sui­te - naj­rý­chlej­šie sa roz­ví­ja­jú­ci ERP sys­tém pre ria­de­nie pod­ni­ku v me­dzi­ná­rod­ných pod­mien­kach. Kon­fe­ren­ciu uza­vrie pred­náš­ka Ac­ro­nis BaaS, DRaaS vrá­ta­ne ukáž­ky prak­tic­ké­ho na­sa­de­nia Ac­ro­nis Bac­kup Ad­van­ced for vCloud u Rac­ksca­le s.r.o..

Prog­ram dopl­ní roz­siah­ly vý­stav­ný pries­tor, kde sa náv­štev­ní­ci bu­dú môcť stret­núť so zá­stup­ca­mi do­dá­va­teľ­ských fi­riem a dis­ku­to­vať o kon­krét­nych pot­re­bách, či prob­lé­moch.

Cloud Com­pu­ting Con­fe­ren­ce us­po­ra­dú­va spo­loč­nosť Expo­net 9. jú­na 2015 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve. Kom­plet­ný prog­ram vrá­ta­ne ano­tá­cií a re­gis­trač­né­ho for­mu­lá­ra pre vstup zdar­ma náj­de­te na http://ccc.expo­net.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter