SecTec Security Day 2015

Spo­loč­nosť Sec­Tec je or­ga­ni­zá­to­rom kaž­do­roč­ne sa opa­ku­jú­cej kon­fe­ren­cie, za­me­ra­nej na bez­peč­nosť v ob­las­ti IT. Nos­nou té­mou 5. roč­ní­ka kon­fe­ren­cie je prá­ve čas­to dis­ku­to­va­ná té­ma ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nosť.

Par­tner­mi kon­fe­ren­cie sú kaž­do­roč­ne sve­to­vo zná­me spo­loč­nos­ti v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Cel­ko­vo sa na par­tner­stve po­die­ľa­lo 14 spo­loč­nos­tí a 4 me­diál­ni par­tne­ri.
Ok­rem pred­sta­vi­te­ľov IT ko­mu­ni­ty na kon­fe­ren­ciu pri­ja­la poz­va­nie aj Ing. Len­ka Gon­do­vá ako zá­stup­ky­ňa aso­ciá­cie ISA­CA na Slo­ven­sku, kto­rá sa zhos­ti­la úvod­né­ho slo­va.
Po­du­ja­tie pre­bie­ha­lo ako sé­ria pre­zen­tá­cií jed­not­li­vých par­tne­rov kon­fe­ren­cie, pri­čom ten­to roč­ník bol vý­ni­moč­ný roz­ší­re­nou tech­nic­kou čas­ťou, v kto­rej sa účas­tní­ci moh­li bliž­šie zoz­ná­miť s prob­le­ma­ti­kou pros­tred­níc­tvom LI­VE DE­MO uká­žok.

Kon­fe­ren­cie sa zú­čas­tni­lo prib­liž­ne 150 účas­tní­kov z viac ako 85 spo­loč­nos­tí. Po­du­ja­tie bo­lo za­kon­če­né tom­bo­lou s hod­not­ný­mi ce­na­mi, kto­ré pos­kyt­li par­tne­ri kon­fe­ren­cie.

Zdroj: SecTec


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter