Na 9. konferencii lokálnych operátorov sa bude hovoriť aj o budúcnosti IPTV

Účas­tní­ci me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie lo­kál­nych te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov Slo­va­net Met­ro On Li­ne, kto­rá sa ko­ná dnes, 14. má­ja, v Pop­ra­de, opäť ot­vo­ria ve­rej­nú dis­ku­siu na té­mu „Bu­dúc­nosť IPTV na Slo­ven­sku". O le­gál­nos­ti vy­sie­la­nia če­ských TV ka­ná­lov v slo­ven­ských káb­lo­vých te­le­ví­ziách, spop­lat­ňo­va­nia ne­li­neár­ne­ho ob­sa­hu (ar­chí­vu ži­vé­ho vy­sie­la­nia) či ka­ná­lov vo vy­so­kom roz­lí­še­ní slo­ven­ský­mi pl­no­for­má­to­vý­mi te­le­ví­zia­mi bu­dú ho­vo­riť po­čas pa­ne­lo­vej dis­ku­sie zá­stup­co­via vy­sie­la­te­ľov, te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov a káb­lo­vých te­le­ví­zií.

V rám­ci 9. roč­ní­ka etab­lo­va­nej me­dzi­ná­rod­nej IT kon­fe­ren­cie Slo­va­netMet­ro On Li­ne sa 14. má­ja v pa­ne­lo­vej dis­ku­sii stret­nú zá­stup­co­via te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov a káb­lo­vých te­le­ví­zií na jed­nej stra­ne a zá­stup­co­via slo­ven­ských te­le­víz­nych sta­níc na stra­ne dru­hej. Účas­tní­ci dis­ku­sie, zá­stup­co­via RTVS, TV Mar­kí­za, TV JOJ, Aso­ciá­cie re­gio­nál­nych te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov Slo­ven­ska, Aso­ciá­cie pre­vádz­ko­va­te­ľov káb­lo­vej te­le­ví­zie a Slo­ven­skej aso­ciá­cie pre káb­lo­vé te­le­ko­mu­ni­ká­cie, bu­dú pre­zen­to­vať, čo sa z ich poh­ľa­du za os­tat­ný rok na na­šom tr­hu zme­ni­lo v ob­las­ti spop­lat­ňo­va­nia ne­li­neár­nych slu­žieb a ob­sa­hu vo vy­so­kej kva­li­te.

„S tou­to vy­so­ko ak­tuál­nou té­mou sme za­ča­li už mi­nu­lý rok, ke­dy sa v mé­diách ob­ja­vi­li pr­vé in­for­má­cie o hro­mad­nom vy­pí­na­ní ar­chí­vov," ho­vo­rí hlav­ný or­ga­ni­zá­tor po­du­ja­tia, ria­di­teľ úse­ku pod­po­ry pre­da­ja spo­loč­nos­ti Slo­va­net, Ján Mi­chlík a do­dá­va: „Nás sa tá­to té­ma dotk­la tiež, a pre­to sme zreali­zo­va­li pries­kum, kto­rý nám uká­zal, ako tú­to prob­le­ma­ti­ku vní­ma­jú na­ši klien­ti."

Na zá­kla­de exklu­zív­ne­ho pries­ku­mu reali­zo­va­né­ho spo­loč­nos­ťou Slo­va­net zá­kaz­ní­ci po­va­žu­jú tie­to služ­by za veľ­kú pri­da­nú hod­no­tu, ale len má­lok­to­rí sú ochot­ní si za ta­kú­to služ­bu prip­la­tiť. Väč­ši­na zá­kaz­ní­kov sí­ce tie­to služ­by za­čí­na vní­mať ako roz­ho­du­jú­ci fak­tor pri vý­be­re te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra, av­šak ne­súh­la­sí s pos­tu­pom te­le­ví­zií. Si­tuácia sa za­ča­la me­niť ne­dáv­nym spop­lat­ne­ním ob­sa­hu vo vy­so­kej kva­li­te (HD) a pre­su­nom tých­to ka­ná­lov do ba­lí­ka so spop­lat­ne­ným ar­chí­vom. Po tom­to kro­ku za­ča­li zá­kaz­ní­ci pre­ja­vo­vať o tie­to služ­by zá­ujem vo väč­šej mie­re. „Zá­ujem o tie­to služ­by sí­ce vzrás­tol, av­šak do­vo­lí­me si tvr­diť, že pre stá­le znač­nú časť klien­tov nie sú po­dob­né vy­mo­že­nos­ti mo­der­nej IPTV až tak veľ­mi pod­stat­né. Vní­ma­nie vý­ho­dy dos­tup­nos­ti če­ských ka­ná­lov však za­čí­na byť zo stra­ny zá­kaz­ní­kov kri­tic­ké, keď­že sú pre­važ­ne dos­tup­né prá­ve na sa­te­lit­ných plat­for­mách," uvie­dol Ján Mi­chlík.

On­li­ne pre­nos z dis­ku­sie si mô­že­te po­zrieť na strán­ke kon­fe­ren­cie www.met­roon­li­ne.sk/na­zi­vo už dnes, 14. má­ja, od 15.00 hod. Pros­tred­níc­tvom tej­to strán­ky je mož­né sa na kon­fe­ren­ciu v pop­rad­skom Aquaci­ty aj pria­mo za­re­gis­tro­vať. Zá­ujem­co­via tu náj­du aj všet­ky de­tail­né in­for­má­cie vrá­ta­ne prog­ra­mu po­du­ja­tia.

Viac in­for­má­cií o kon­fe­ren­cii Met­ro On Li­ne je k dis­po­zí­cii na inter­ne­to­vej strán­ke www.met­roon­li­ne.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter