Telekomunikační operátori budú diskutovať na deviatej medzinárodnej konferencii Slovanet Metro On Line v Poprade

V Pop­ra­de sa už po de­via­tyk­rát bu­de ko­nať me­dzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia lo­kál­nych te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov Slo­va­net Met­ro ON Li­ne. Na po­du­ja­tí, kto­ré sa ko­ná pod zá­šti­tou pri­má­to­ra mes­ta Pop­rad Jo­ze­fa Šva­ger­ka, bu­dú pred­sta­ve­né naj­mo­der­nej­šie te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by pre biz­nis sfé­ru a naj­nov­šie tech­no­ló­gie bu­do­va­nia a pre­vádz­ky met­ro­po­lit­ných sie­tí. Ge­ne­rál­nym par­tne­rom kon­fe­ren­cie je spo­loč­nosť Slo­va­net.

Infra­štruk­tú­ra lo­kál­nych hrá­čov sa neus­tá­le roz­ras­tá a stá­va sa čo­raz viac dô­ve­ry­hod­nej­šia a spo­ľah­li­vej­šia. Ces­tou uti­li­zá­cie a pod­po­ry ta­kej­to infra­štruk­tú­ry sa roz­ho­dol ísť aj Slo­va­net - te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor s vý­luč­ne slo­ven­ským ka­pi­tá­lom.

„Infra­štruk­tú­ra lo­kál­ne­ho ISP (inter­net servic­e pro­vi­der) na­be­rá čo­raz viac na svo­jom vý­zna­me. Do­sa­hom a spo­ľah­li­vos­ťou sa vy­rov­ná aj sil­nej kon­ku­ren­cii a zá­ro­veň pri­ná­ša obojstran­né vý­ho­dy jej uti­li­zá­cie. Ta­ké­to par­tner­stvá sa nám os­ved­či­li a mô­že­me ich ozna­čiť ako win-win," ho­vo­rí Mi­ros­lav Kacz, ob­chod­ný zá­stup­ca spo­loč­nos­ti Slo­va­net zod­po­ved­ný za veľ­koob­chod­né služ­by ra­dy x:GA­TE.

Pro­duk­ty ra­du x:GA­TE sú navr­hnu­té pre ope­rá­to­rov, kto­rí pop­ri štan­dar­dnej služ­be za­hra­nič­nej a slo­ven­skej ko­nek­ti­vi­ty pot­re­bu­jú vy­rie­šiť vo svo­jej sie­ti nap­rík­lad Trip­lep­lay služ­by, ale­bo mo­der­né clou­do­vé rie­še­nia. Tie sú čo­raz viac stre­do­bo­dom po­zor­nos­ti via­ce­rých klien­tov z biz­nis seg­men­tu. Prá­ve dá­to­vé a hla­so­vé pro­duk­ty x:GA­TE od Slo­va­ne­tu sú ur­če­né pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­to­vých slu­žieb, ale aj al­ter­na­tív­nym hla­so­vým ope­rá­to­rom a pre­vádz­ko­va­te­ľom os­tat­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb.

„Má­me prip­ra­ve­ný mo­del ako ze­fek­tív­niť server­ovn­e lo­kál­nych ope­rá­to­rov prí­pad­ne ako vy­rie­šiť vy­ššiu úro­veň spo­ľah­li­vos­ti a geo­re­dun­dan­cie dát. Kas­ká­do­vý mo­del clus­tra na­šich clou­do­vých slu­žieb po­sú­va ťaž­ko dos­tup­né rie­še­nia bliž­šie k zá­kaz­ní­kom do mies­ta ich pô­so­be­nia," uvá­dza Ma­rek En­gler, ma­na­žér pre stra­té­giu spo­loč­nos­ti Slo­va­net.

Bol to prá­ve Slo­va­net, kto­rý ús­peš­ne na slo­ven­ský trh uvie­dol vlas­tnú clou­do­vú plat­for­mu cloud:LINK. Vý­ni­moč­nosť tej­to plat­for­my spo­čí­va v jed­no­du­chom a pri­tom maximál­ne fun­kčnom er­go­no­mic­kom pou­ží­va­teľ­skom pros­tre­dí, kto­ré pri­ná­ša no­vý spô­sob prá­ce s vir­tuál­nou tech­no­ló­giou a v kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí ne­má ob­do­by.

Na kon­fe­ren­cii Met­ro ON Li­ne sa bu­de dis­ku­to­vať aj o ak­tuál­nych té­mach, kto­ré sú­vi­sia s te­le­víz­ny­mi prá­va­mi a pop­lat­ka­mi za vy­sie­la­nie v HD kva­li­te. Vy­sie­la­te­lia a zá­stup­co­via te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov v rám­ci pa­ne­lo­vej dis­ku­sie nad­via­žu na té­mu mi­nu­lo­roč­nej kon­fe­ren­cie a bu­dú ho­vo­riť aj o tom, kam sa za os­tat­ných dva­násť me­sia­cov po­su­nu­la prob­le­ma­ti­ka spop­lat­ňo­va­nia ne­li­neár­nych slu­žieb a vy­sie­la­nia vo vy­so­kej kva­li­te.

Viac in­for­má­cií o kon­fe­ren­cii Met­ro On Li­ne náj­de­te na inter­ne­to­vej strán­ke www.met­roon­li­ne.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter