Najlepších absolventov lákajú učiť pre Slovensko a stať sa lídrami

Špič­ko­vé tré­nin­gy ko­mu­ni­ká­cie či ma­na­žér­skych zruč­nos­tí, sil­ná ži­vot­ná skú­se­nosť v po­do­be dvoj­roč­nej pla­te­nej prá­ce uči­te­ľa a mož­nosť po­môcť zlep­šiť šan­ce na lep­šiu bu­dúc­nosť pre de­ti z pros­tre­dí, kto­ré ne­pos­ky­tu­jú dos­ta­toč­né množ­stvo pod­ne­tov na roz­voj. Ta­ký­to štart ži­vot­nej ka­rié­ry po­nú­ka slo­ven­ským ab­sol­ven­tom na­šich i za­hra­nič­ných vy­so­kých škôl me­dzi­ná­rod­ná or­ga­ni­zá­cia Teach for Slo­va­kia. Do ná­bo­ru sa mô­žu za­po­jiť ab­sol­ven­ti akých­koľ­vek od­bo­rov, ale aj mla­dí pro­fe­sio­ná­li, a to do 31. má­ja 2015.

Pr­vý roč­ník, kto­rý nas­tú­pil do škôl v sep­tem­bri mi­nu­lé­ho ro­ku, je zlo­že­ný z 13 účas­tní­kov. Všet­ci preš­li vý­be­rom pro­fe­sio­ná­lov z Teach for Slo­va­kia a v sú­čas­nos­ti in­ten­zív­ne pra­cu­jú s deť­mi zá­klad­ných škôl. Pra­cu­jú v re­gió­noch s niž­šou ži­vot­nou úrov­ňou, nap­rík­lad v Pla­vec­kom Štvr­tku, Hun­cov­ciach či Ná­lep­ko­ve.

Zu­za­na Ve­ver­ko­vá vy­štu­do­va­la teo­ló­giu na praž­skej Karlo­vej Uni­ver­zi­te a sta­rá sa o de­ti nul­té­ho roč­ní­ka v Hun­cov­ciach. Väč­ši­na z nich ne­ho­vo­ri­la po slo­ven­sky a ne­ma­la zá­klad­né hy­gie­nic­ké ná­vy­ky. Už po nie­koľ­kých týž­dňoch po jej pr­vom kon­tak­te s ni­mi bo­lo mož­né ba­dať veľ­ké pok­ro­ky. De­ti ma­jú za se­bou aj svoj pr­vý, veľ­ko­le­pý vý­let na Kež­mar­ský hrad.

Igor An­dré, ab­sol­vent po­li­to­ló­gie na Uni­ver­zi­te Ko­men­ské­ho učí v Ná­lep­ko­ve ma­te­ma­ti­ku. Pop­ri tom ve­die tu­ris­tic­ký a fil­mo­vý krú­žok a de­ti sú mu vďač­né, že im vy­ba­vil prís­tup na obec­né fut­ba­lo­vé ih­ris­ko. Aj tak­to vy­ze­rá prax dvoch z 13 ab­sol­ven­tov, kto­rí preš­li vý­be­rom a  už vy­še pol ro­ka in­ten­zív­ne s ma­lý­mi ško­lák­mi pra­cu­jú.

„Do prog­ra­mu po­zý­va­me mla­dých ľu­dí, kto­rí do­siah­li vý­ni­moč­né ús­pe­chy v ško­le či v mi­moš­kol­ských ak­ti­vi­tách a chcú me­niť Slo­ven­sko k lep­šie­mu. U nás zís­ka­jú šan­cu roz­vi­núť svoj lí­der­ský po­ten­ciál a zá­ro­veň po­môcť de­ťom, kto­ré to naj­viac pot­re­bu­jú. Ab­sol­ven­ti toh­to prog­ra­mu vo sve­te sa vďa­ka na­do­bud­nu­tým skú­se­nos­tiam vo ve­de­ní a mo­ti­vo­va­ní ľu­dí rých­lo stá­va­jú líd­ra­mi v biz­ni­se, škol­stve či po­li­ti­ke,“ vy­svet­ľu­je Sta­nis­lav Bo­le­do­vič, za­kla­da­teľ Teach for Slo­va­kia.

Účas­tní­ci ak­tuál­ne­ho prog­ra­mu po­chá­dza­jú z uni­ver­zít na Slo­ven­sku, Čes­ku a Veľ­kej Bri­tá­nie. Od­bo­ry, kto­ré vy­štu­do­va­li, sú rôz­no­ro­dé. Zo všet­kých prih­lá­se­ných do už­šie­ho vý­be­ru pos­tú­pi­li štu­den­ti prá­va, žur­na­lis­ti­ky, psy­cho­ló­gie, po­li­to­ló­gie, tech­nic­kých sme­rov ale­bo bio­ló­gie či teo­ló­gie. „Dô­le­ži­tej­šie ako za­me­ra­nie je však osob­né na­sa­de­nie a schop­nosť mla­dých ab­sol­ven­tov koo­pe­ro­vať s rôz­ny­mi ko­mu­ni­ta­mi, ve­de­ním zá­klad­ných škôl, uči­teľ­mi a, sa­moz­rej­me, žiak­mi a ich ro­dič­mi,“ po­ve­da­la Na­ďa Ka­sa­lo­vá, ma­na­žér­ka pre ná­bor a mar­ke­ting Teach for Slo­va­kia.

Vy­skú­šal si to aj šéf Goog­le

Šéf slo­ven­skej po­boč­ky Goog­le Ras­tis­lav Ku­lich sa pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi stal uči­te­ľom na zá­klad­nej ško­le v Pla­vec­kom Štvr­tku. Pre­čo sa ús­peš­ný mla­dý muž, ab­sol­vent pres­tíž­nej Har­var­do­vej uni­ver­zi­ty, dal na uče­nie na zá­klad­nej ško­le? „Bo­lo to tro­chu dob­rod­ruž­stvo, ale kto ma poz­ná, vie, že ja mám ta­ké­to vý­zvy rád. Sna­žil som sa de­ti za­ujať. Pre is­to­tu som si pri­nie­sol aj har­mo­ni­ku. Uká­za­lo sa, že vy­vo­lať zá­ujem je ľah­šie, ako ho po­tom správ­ne us­mer­niť až tl­miť, a to som vy­tia­hol vše­tok svoj ma­na­žér­sky ar­ze­nál,” ho­vo­rí Ku­lich o uči­teľ­skej skú­se­nos­ti s deť­mi, kto­ré sa sna­žil svo­jí­mi lí­der­ský­mi schop­nos­ťa­mi nadchnúť pre vzde­lá­va­nie sa. Ras­ťo Ku­lich oce­ňu­je vý­ko­ny tých, kto­rí zvlád­nu učiť ce­lé dva ro­ky. „Skú­sil som si to a už chá­pem, pre­čo sa o ab­sol­ven­tov z Teach for Slo­va­kia top fir­my bi­jú. Kto zvlád­ne to­to ús­peš­ne ro­biť dva ro­ky, zvlád­ne už v ži­vo­te snáď úpl­ne všet­ko,” do­dal.

 Poz­ri­te si vi­deo ako sa Ras­ťo stal uči­te­ľom: https://www.youtu­be.com/watch?v=GREwAKEwuGs 

Ako sa pri­dať

Zá­ujem­co­via o za­ra­de­nie do prog­ra­mu sa mô­žu do 31. má­ja  za­re­gis­tro­vať  na webe www.teach­forslo­va­kia.sk. Na zá­kla­de re­gis­trá­cie bu­dú kon­tak­to­va­ní a po­žia­da­ní o vy­pl­ne­nie pod­rob­nej­šej prih­láš­ky. Kva­lit­ne vy­pl­ne­ná prih­láš­ka je dô­le­ži­tým kro­kom, pre­to­že na zá­kla­de nej mô­žu byť poz­va­ný do už­šie­ho vý­be­ru, z kto­ré­ho na­ko­niec pro­fe­sio­ná­li z Teach for Slo­va­kia vy­be­rú naj­lep­ších uchá­dza­čov. Tí ďa­lej ab­sol­vu­jú in­ten­zív­ny šes­ťtýž­dňo­vý kurz za­me­ra­ný na ko­mu­ni­kač­né a ma­na­žér­ske schop­nos­ti. Po­čas dvoj­roč­né­ho prog­ra­mu bu­dú prie­bež­ne pod­po­ro­va­ní tí­mom kou­čov a men­to­rov a ab­sol­vu­jú ďal­šie špič­ko­vé kur­zy.

„Množ­stvo škôl, kde mô­žu vy­so­ko mo­ti­vo­va­ní ab­sol­ven­ti s po­mo­cou pro­fe­sio­nál­nych kou­čov dos­lo­va zme­niť ži­vo­ty de­tí k lep­šie­mu, plá­nu­je­me roz­ší­riť o re­gió­ny Ko­ši­ce, Ži­li­na a Bra­tis­la­va. Ab­sol­ven­ti toh­to prog­ra­mu ma­jú na­vy­še uni­kát­nu lí­der­skú skú­se­nosť, kto­rá im zlep­ší ka­riér­ne vy­hliad­ky," po­ve­da­la An­na Maa­ro­vá, ma­na­žér­ka pre príp­ra­vu a pod­po­ru.

Ma­jú pod­po­ru líd­rov

Ak­ti­vi­ty Teach for Slo­va­kia pod­po­ru­jú aj pre­zi­dent An­drej Kis­ka a mi­nis­ter škol­stva Ju­raj Draxler. Me­dzi pod­po­ro­va­te­ľov pa­tria aj líd­ri z biz­ni­su, spo­mí­na­ný šéf Goog­le Slo­ven­sko Ras­ťo Ku­lich, či spo­lu­ma­ji­teľ spo­loč­nos­ti Eset An­ton Za­jac. Par­tner­mi prog­ra­mu sú tiež naj­výz­nam­nej­šie spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku, a to Slo­vak Te­le­kom, Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa, Ško­da AUTO Slo­ven­sko, Vý­cho­dos­lo­ven­ská ener­ge­ti­ka a HEI­NE­KEN Slo­ven­sko.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter