ČR: Nový 32palcový Quad HD monitor Philips

Spo­leč­nost MMD - Mo­ni­tors & Dis­plays Czech Re­pub­lic, uved­la na čes­ký a slo­ven­ský trh no­vý QHD mo­ni­tor Phi­lips s úh­lopříč­kou 32". Jed­ná se o mo­del s vel­mi jem­ným ob­ra­zem, bořícím hra­ni­ce běžné­ho HD. Je ur­čen pro všech­ny mi­lov­ní­ky skvělé­ho ob­ra­zu bez kom­pro­misů.

Su­per­jem­né roz­li­še­ní v no­vém rozměru 32 palců

No­vý 32pal­co­vý mo­del s ozna­če­ním Phi­lips BDM3270QP rea­gu­je na ros­tou­cí pop­táv­ku po mo­ni­to­rech s vy­šším roz­li­še­ním a hus­to­tou pixelů, přesa­hu­jí­cích HD. Ten­to QHD (Quad High De­fi­ni­tion) mo­ni­tor na­bí­zí roz­li­še­ní 2560 x 1440 bodů na plo­še, kte­rá pos­ky­tu­je dos­ta­teč­ný pros­tor pro prá­ci s ví­ce ok­ny v maximál­ních de­tai­lech. Vy­ni­ka­jí­cí roz­li­še­ní je dop­ro­vá­ze­no rep­ro­duk­cí až 1,074 mi­liar­dy ba­rev v 12bi­to­vém zpra­co­vá­ní. Dí­ky to­mu no­vý 32pal­co­vý mo­ni­tor na­bí­zí jem­né, přiro­ze­né bar­vy bez přechodů a ba­rev­ných ztrát. Mo­ni­tor je zá­ro­veň vy­ba­ven je­di­neč­nou tech­no­lo­gií Phi­lips flic­ker-free, kte­rá re­gu­la­cí ja­su sni­žu­je nepříjem­né bli­ká­ní pa­ne­lu, což ve­de k po­hodlnější­mu zá­žit­ku ze sle­do­vá­ní.

„Ten­to 32pal­co­vý mo­ni­tor je ideál­ní ne­jen pro uži­va­te­le, kteří oce­ní sku­tečně jem­ný ob­raz a věrné po­dá­ní ba­rev, ja­ko jsou gra­fi­ci, CAD de­sig­néři a ar­chi­tek­ti. Těžit z vel­ké pra­cov­ní plo­chy bu­dou i li­dé, pra­cu­jí­cí se stan­dar­dní­mi kan­ce­lářský­mi ap­li­ka­ce­mi, pro­to­že stá­le častěji potřebu­jí ke své prá­ci ví­ce pros­to­ru," říká k no­vé­mu QHD mo­ni­to­ru Phi­lips BDM3270QP Jiří Du­bi­na, Re­gio­nal Sa­les Di­rec­tor ve spo­leč­nos­ti MMD.

Su­perrych­lé připo­je­ní

Aby si uži­va­te­lé moh­li vy­chut­nat kva­li­ty QHD roz­li­še­ní, na­bí­zí BDM3270QP ši­ro­ké mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty. Je vy­ba­ven tro­ji­cí di­gi­tál­ních vstupů DVI-D, MHL-HDMI a Dis­play­Port, ale i ana­lo­go­vým VGA por­tem. Ves­tavěné ste­reo rep­ro­duk­to­ry pos­ky­tu­jí vy­so­ce kva­lit­ní zvuk, kte­rý dopl­ňu­je cel­ko­vý zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní.

Dis­plej je rovněž vy­ba­ven tech­no­lo­gií Mul­ti­View, tak­že uži­va­te­lé mo­hou pra­co­vat sou­časně se dvěma za­říze­ní­mi, ja­ko jsou napřík­lad PC a no­te­book, připo­je­ný­mi k mo­ni­to­ru. Rozděle­ní ob­ra­zov­ky umož­ňu­je zob­ra­zo­vá­ní po­ža­do­va­né­ho ob­sa­hu z obou sa­mos­tat­ných zdrojů. I když doj­de k rozděle­ní ob­ra­zov­ky, kaž­dá je­jí část si za­cho­vá vy­ni­ka­jí­cí os­trost a jas. K dis­po­zi­ci je i pod­po­ra MHL, te­dy vzá­jem­né pro­po­je­ní s mo­bil­ním te­le­fo­nem s ope­rač­ním sys­té­mem An­droid a USB 3.0 ko­nek­to­ry.

Po­hod­lí při prá­ci

S po­lo­ho­va­tel­nou zá­klad­nou Smar­tEr­go­Ba­se se ob­ra­zov­ka umí plně přizpůso­bit všem potřebám uži­va­te­le. Vý­šce i nák­lo­nu či oto­če­ní mo­ni­to­ru.

No­vý 32pal­co­vý Phi­lips BDM3270QP/00 QHD mo­ni­tor je na tr­hu k dis­po­zi­ci za 19 200 Kč včetně DPH a pop­latků.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter