ČR: Firemné projektory BenQ s NFC technológiou pre bezdrôtovú projekciu

Spo­leč­nost BenQ, me­zi­ná­rodně uz­ná­va­ný do­da­va­tel di­gi­tál­ních li­fes­ty­lo­vých za­říze­ní a před­ní světo­vý vý­rob­ce DLP pro­jek­torů, uved­la na trh dva no­vé mo­de­ly pro fi­rem­ní sek­tor BenQ MW665+ a BenQ MX666+. Pod­po­ru­jí bez­drá­to­vé pro­jek­ční řeše­ní „tap­Nshow" vy­uží­va­jí­cí NFC tech­no­lo­gii pro pro­fe­sio­nál­ní přenos dat z chyt­rých mo­bil­ních za­říze­ní a po­čí­tačů prostřed­nic­tvím sa­dy BenQ Quick Wire­less NFC Kit a VGA Wire­less Dong­le-QPro.

BenQ MW665+ na­bí­zí na­tiv­ní roz­li­še­ní 1280 x 800 pixelů s poměrem stran 16:10, sví­ti­vost 3200 AN­SI lu­menů, pro­jek­ční vzdá­le­nost 1,21-1,57 m a je­den 2W rep­ro­duk­tor. BenQ MX666+ pos­ky­tu­je na­tiv­ní ob­raz v poměru 4:3 s roz­li­še­ním 1024 x 768 bodů na vzdá­le­nost 1,51-1,97 m, sví­ti­vost 3500 AN­SI lu­menů a je­den 10W rep­ro­duk­tor.

Oba pro­jek­to­ry dis­po­nu­jí kon­tras­tem 13000:1, 1,3x zoo­mem a pro­mít­nou ob­raz ve ve­li­kos­ti až 300". Nás­led­ná ko­rek­ce ob­ra­zu je mož­ná přes 2D keys­to­ne. Připo­je­ní za­jiš­ťu­je kla­sic­ký D-Sub ko­nek­tor, HDMI port a ta­ké no­vin­ka v po­době bez­drá­to­vé­ho pro­jek­ční­ho řeše­ní tap­Nshow.

„90 % kon­co­vých uži­va­telů vy­uží­vá své chyt­ré te­le­fo­ny v prá­ci i na ces­tách. A právě to­mu­to tren­du mo­bi­li­ty a všes­tran­nos­ti se sna­ží­me přizpůso­bo­vat ta­ké na­še pro­jek­ční řeše­ní pro fi­rem­ní sek­tor," říká Ma­túš Vý­boš­ťok, Coun­try Ma­na­ger pro Čes­ko a Slo­ven­sko a do­dá­vá: "Za­zna­me­na­li jsme 30% růst v ob­las­ti bu­si­ness pro­jek­torů a dal­ší vý­raz­ný růst vy­uží­vá­ní bez­drá­to­vých adap­terů ve 3. čtvrtle­tí 2014. S tím­to skvělým vý­sled­kem v zá­dech ny­ní přiná­ší­me světově pr­vní fi­rem­ní pro­jek­to­ry s bez­drá­to­vým pro­jek­čním řeše­ním tap­Nshow se za­bu­do­va­nou NFC tech­no­lo­gií, mo­de­ly MW665+ a MX666+."

Bez­drá­to­vá pro­fe­sio­nál­ní pro­jek­ce

Kom­plexní bez­drá­to­vé řeše­ní tap­Nshow umož­ňu­je vý­běr za­říze­ní s oh­le­dem na ak­tuál­ní po­ža­dav­ky pre­zen­ta­ce. Pro připo­je­ní chyt­ré­ho te­le­fo­nu pod­po­ru­jí­cí­ho NFC lze vy­užít do pro­jek­to­ru připo­je­ný USB adap­tér NFC Wire­less Dong­le a k připo­je­ní no­te­boo­ku či po­čí­ta­če bez NFC slou­ží adap­tér Quick USB. V případě potřeby pak bu­de mož­no v doh­led­né době vy­užít ta­ké bez­drá­to­vé připo­je­ní k li­bo­vol­né­mu pro­jek­to­ru prostřed­nic­tvím VGA Wire­less Dong­le-QPro.

BenQ Quick Wire­less NFC Kit

Bez­drá­to­vá sa­da Quick Wire­less NFC Kit ob­sa­hu­je NFC Wire­less Dong­le, NFC kar­tu, NFC sa­mo­lep­ku a Quick USB. Jed­ná se o rych­lou a jed­no­du­chou ces­tu k bez­drá­to­vé­mu připo­je­ní ja­ké­ho­ko­li zdro­jo­vé­ho za­říze­ní. Po připo­je­ní NFC Wire­less Dong­le k pro­jek­to­ru sta­čí přilo­žit chyt­rý te­le­fon či tab­let s NFC, stáh­nout zdar­ma ap­li­ka­ce tap­Nshow a QPre­sen­ter Pro a pre­zen­ta­ce může za­čít. V případě za­říze­ní bez NFC je mož­no ta­to do­vy­ba­vit Quick USB adap­té­rem, kte­rý spá­ro­vá­ní za­jis­tí.

K pro­jek­torům připevněným u stro­pu ne­bo ji­nak hůře dos­tup­ným se lze připo­jit dí­ky exter­ní NFC kartě se sa­mo­lep­kou nah­ra­zu­jí­cí přímý kon­takt s adap­té­rem v pro­jek­to­ru.

VGA Wire­less Dong­le-QPro

V rám­ci pro­jek­ční­ho řeše­ní tap­Nshow bu­de mož­no v nás­le­du­jí­cích měsí­cích vy­užít ta­ké va­rian­ty s VGA Wire­less Dong­le-QPro, kte­rý lze připo­jit k VGA ka­be­lu vy­ve­de­né­mu z li­bo­vol­né­ho pro­jek­to­ru. K to­mu­to adap­té­ru je mož­no se nás­ledně připo­jit po­mo­cí NFC chyt­ré­ho za­říze­ní ne­bo wifi sítě po­dobně ja­ko u Wire­less USB Dong­le.

Oba pro­jek­to­ry BenQ MW665+ a BenQ MX666+ jsou, spo­lečně s BenQ Quick Wire­less NFC ki­tem, na tr­hu k dis­po­zi­ci za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 15 990 Kč s DPH pro Čes­kou re­pub­li­ku a 589 euro s DPH na Slo­ven­sku.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter